The most significant results of long-term research on silviculture experiments focusing on spruce and beech in the territory of the former Czechoslovakia

Open access

Abstract

This work summarizes the history and development of the research on silviculture in the former Czechoslovakia. A different approach of the silviculture research reflecting various site conditions was presented separately for the Bohemian area (later Czech Republic) and Slovakia (later Slovak Republic). The research focused especially on spruce forests in the Czech Republic, and on pure and mixed beech stands in the Slovak Republic. The attention was also paid to the history of research institutions before and after the dissolution of Czechoslovakia. The results achieved so far have been analyzed with particular focus on silviculture of the two most significant tree species in the former Czechoslovakia, namely the Norway spruce and the European beech. At present, the two species dominate the tree species composition of both countries. The spruce comprises 50.5% of the forests in the Czech Republic, and 23.1% in Slovakia. The share of beech is 33.5% in Slovakia, but only 8.3% in the Czech Republic. In both countries, the share of these tree species has changed, in comparison with their original proportion. It is more evident in the Czech Republic than in Slovakia, especially in the case of spruce. For the two tree species, the most important results of a long-term research (including developed original thinning methods) were evaluated separately for each country.

Abetz, P., 1969: The Europaean Stem-Number-Experiments in Norway spruce. In: Ager, B., Fries, J. (eds.): Thinning and mechanization, IUFRO meeting. Royal College of Forestry, Stockholm, September 1969. Stockholm, Sveriges Skogsvårdsförbunds Förlag, p. 201–206.

Ambrož, R., Vacek, S., Vacek, Z., Král, J., Štefančík, I., 2015: Current and simulated structure, growth parameters and regeneration of beech forests with different game management in the Lány Game Enclosure. Lesnícky časopis – Forestry Journal, 61: 78–88.

Anderle, V. L., 1949: Jak obrodit naše lesy. Praha.

Assmann, E., 1978: Obhospodarovanie porastu a produkčné možnosti buka podľa terajších vedomostí náuky o produkcii. Vedecké práce VÚLH vo Zvolene, 27:159–167.

Balcar, V., Hynek, V., 2000: Vývoj výsadeb buku lesního (Fagus sylvatica L.). Journal of Forest Science, 46:1–18.

Bílek, L., Remeš, J., Podrázský, V., Rozenbergar, D., Diaci, J., Zahradnik, D., 2014: Gap regeneration in near-natural European beech forest stands in Central Bohemia – the role of heterogeneity and microhabitat factors. Dendrobiology, 71:59–71.

Bílek, L., Vacek, S., Vacek, Z., Remeš, J., Král, J., Bulušek, D., Galo, J., 2016: How close to nature is close-to-nature pine silviculture? Journal of Forest Science, 62:24–34.

Čaboun, V. et al., 2008: Vplyv globálnej klimatickej zmeny na lesy Slovenska (realizačné výstupy). Zvolen, NLC-LVÚ, 470 p.

Černohous, V., Kacálek, D., 2008: Vliv různých způsobů meliorace půdy v horském povodí na počáteční růst buku lesního, javoru klenu a jedle bělokoré. Zprávy lesnického výzkumu, 53:200–206.

Čížek, J., Stone, B., 1963: Příspěvek k teoretickým základům podrostního hospodářství. In: Sborník lesnické fakulty VŠZ, Praha, 6:135–155.

Dobrovolný, L., 2016: Density and spatial distribution of beech (Fagus sylvatica L.) regeneration in Norway spruce (Picea abies (L.) Karsten) stands in the central part of the Czech Republic. iForest, 9, 4:666–672.

Dobrovolný, L., Tesař, V., 2010: Extent and distribution of beech (Fagus sylvatica L.) regeneration by adult trees individually dispersed over a spruce monoculture. Journal of Forest Science, 56, 12:589–599.

Dušek, V., 1963: Pěstování sazenic buku a borovice s bohatým kořenovým systémem metodou podřezávání. Zprávy VÚLHM, 9:22–23.

Dušek, V., 1980: Současný stav a perspektivy aplikace silného sadebního materiálu. Zprávy lesnického výzkumu, 25:1–5.

Dušek, D., Slodičák, M., Novák, J., 2009: Výchova smrkových porostů a tvorba horizontů nadložního humusu – experiment Vrchmezí v Orlických horách. Zprávy lesnického výzkumu, 54:293–299.

Grék, J. et al., 1991: Zásady hospodárenia v lesoch Slovenska postihnutých imisiami. Bratislava, Príroda, 145 p.

Hančinský, L., 1977: Lesnícka typológia v prevádzkovej praxi. Bratislava, Príroda, 223 p.

Hrabí, L., 1990: K předosevní přípravě dlouhodobě skladovaného osiva smrku. Zprávy lesnického výzkumu, 35:5–9.

Hrabí, L., 1992: K problematice předosevní přípravy bukvic. Zprávy lesnického výzkumu, 37:10–13.

Hůnová, I., Šantroch J., Ostatnická, J., 2004: Ambient air quality and deposition trends at rural stations in the Czech Republic during 1993–2001. Atmospheric Environment, 38:887–898.

Chroust, L., 1965: Porostní klima smrkových tyčkovin při výchově silnými zásahy. Lesnícky časopis, 11:1067–1088.

Chroust, L., 1976: Projekt diferencované porostní výchovy. Lesnický průvodce č. 3/1976. Jíloviště-Strnady, VÚLHM, 69 p.

Chroust, L., 1980: Tvar kmene a velikost korun při výchově smrkových porostů ve vztahu ke škodám sněhem a větrem. Práce VÚLHM, 56:31–52.

Chroust, L., 1997: Ekologie výchovy lesních porostů. Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, Opočno, 280 p.

Jurásek, A., 1988: Vliv způsobu závlahy na růst sazenic smrku ztepilého (Picea abies [L.] Karst.) po osazování do obalů. Lesnictví, 34:619–632.

Jurásek, A., 1990: K některým aspektům autovegetativního množení buku řízkováním. Lesnictví, 36: 605–616.

Jurásek, A., Mareš, V., Vacek, S., 1982: Vliv znečištění ovzduší na plodivost smrkových porostů. Lesnická práce, 61:492–503.

Jurásek, A., Leugner, J., 2009: Dynamika růstu řízkovanců buku při umělé obnově lesa. Zprávy lesnického výzkumu, 54:241–247.

Kacálek, D., Dušek, D., Novák, J., Bartoš, J., 2013: The impact of juvenile tree species canopy on the properties of new fores floor. Journal of Forest Science, 59: 230–237.

Kadlus, Z., 1967: Height and age analysis of natural regeneration of Norway spruce, silver fir and beech. Communicationes Instituti forestalis Čechosloveniae, 5:47–61.

Kadlus, Z., Říha, J., 1971: Pásma zimních polomů v Orlických horách. Lesnictví, 17, 8:735–750.

Kamenský, M., 1993: Prvé prebierky v smrekových porastoch s počiatočným vplyvom imisií. Lesnícky časopis - Forestry Journal, 39:483–492.

Kamenský, M. et al., 1996: Definovanie zásad hospodárenia a nápravných opatrení ako modelov hospodárenia v lesných oblastiach Slovenska. (Záverečná správa). Zvolen, LVÚ, 74 p. + 606 príloh.

Kamenský, M., Štefančík, I., 2011: Zásady diferencovaného pestovania lesa v rozdielnych ekologických podmienkach. Zvolen, NLC, 161 p.

Kantor, P., 1981: Hydrická účinnost smrku a buku v zimním období. Práce VÚLHM, 58:53–176.

Kantor, P., 1983: Výpar z půdy a přízemní vegetace ve smrkovém a bukovém porostu. Práce VÚLHM, 63:165–199.

Kantor, P., 1984: Vodohospodářská funkce horských smrkových a bukových porostů. Lesnictví, 30:471–490.

Kantor, P., Šach, F., Karl, Z., Černohous, V., 2009: Development of vaporization process from young stands of Norway spruce and European beech after snow breakage. Soil and Water Research, 4, Special issue 2:28–38.

Kňazovický, J., 1952: Bratislava, Vydavateľstvo Oráč, 133 p. + prílohy. Konšel, J., 1931: Stručný nástin tvorby a pěstění lesů. Písek, Čs. Matice lesnická, 551 p.

Korpeľ, Š., 1992: Vplyv prebierok na štruktúru a produkciu v smrekových porastoch. Acta Facultatis Forestalis Zvolen, 34:151–167.

Korpeľ, Š. et al., 1991: Pestovanie lesa. Bratislava, Príroda, 472 p.

Králíček, I., Vacek, Z., Vacek, S., Remeš, J., Bulušek, D., Král, J., Štefančík, I., Putalová, T., 2017: Dynamics and structure of mountain autochthonous sprucebeech forests: impact of hilltop phenomenon, air pollutants and climate. Dendrobiology, 77:121–139.

Krečmer, V., 2007: Historické začátky lesnické ochrany vodních poměrů, smysl existence lesů v horských chráněných oblastech přirozené akumulace vod (CHOPAV) a problémy s literou práva. In: Sborník referátů odborného semináře Hospodaření v chráněných oblastech přirozené akumulace vod. Praha: Česká lesnická společnost, p. 4–9.

Kulla, L., Sitková, Z., 2012: Rekonštrukcie nepôvodných smrekových lesov: poznatky, skúsenosti, odporúčania. Zvolen, NLC-LVÚ, 208 p.

Lokvenc, T., 1963: Zavedení metody zalesňování rašelinocelulózovými kelímky v ČSSR. Zprávy lesnického výzkumu, 9:20–21.

Lokvenc, T., 1965: Stanovení a mapovaní alpinské hranice lesa. Lesnícky časopis, 11:581–594.

Lokvenc, T., 1978: Vliv prostředí na růst obalených semenáčků lesních dřevin. Práce VÚLHM, 52:83–100.

Lokvenc, T., Skoupý, J., 1967: Pěstování a výsadba sazenic s obaleným kořáním. Praha, SZN, 160 p.

Lokvenc, T., Vacek, S., 1991: Vývoj dřevin vysazených na holině a pod porostem rozpadávajícím se vlivem imisí. Lesnictví, 37:435–456.

Mareš, V., 1970: Koruna jako kritérium přírůstové dynamiky stromů ve smíšeném buko-dubovém porostu. Lesnictví, 16:681–692.

Matějka, K., Vacek, S., Podrázský, V., 2010: Development of forest soils in the Giant Mts. in the period 1980–2009. Journal of Forest Science, 56:485–504.

Materna, J., 1978: Lesní hospodářství a zemědělství v oblastech postižených imisemi. Forestry and agriculture in the air pollution areas. Práce VÚLHM, 53:99–115.

Mezera, A., 1963: Podrostní hospodářství jako soustava hospodaření ve vysokokmenných lesích. Lesnícky časopis, 4/5:279–298.

Mottl, J. et al., 1956: Zkušenosti Huga Koniase. Praha. Mráček, Z., Pařez, J., 1986: Pěstování smrku. Praha, SZN, 203 p.

Nárovec, V., 1991: Přihnojování lesních kultur tabletovanými hnojivy. Zprávy lesnického výzkumu, 36:29–31.

Nárovcová, J., Jurásek, A., 2007: Vliv intenzity hnojení na růst krytokořenných semenáčků buku lesního. Zprávy lesnického výzkumu, 52:298–301.

Novák, J., Dušek, D., Slodičák, M., 2015: Thinning in artificially regenerated young beech stands. Lesnícky časopis – Forestry Journal, 61:232–239.

Pařez, J., 1972: Vliv podúrovňové a úrovňové probírky na výši škod sněhem v porostech pokusných probírkových ploch v období 1959–1968. Lesnictví, 18:143–154.

Pařez, J., Chroust, L., 1988: Modely výchovy lesních porostů – Lesnický průvodce 4. Jíloviště-Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti.

Peřina, V., 1978: Vliv velikosti seče na růst kultur různých dřevin ve stanovištních podmínkách dubové bučiny. Práce VÚLHM, 52:57–82.

Peřina, V., Kadlus, Z., Jirkovský, V., 1964: Přirozená obnova lesních porostů. Praha.

Peřina, V., Dušek, V., Lokvenc, T., Tesař, V. et al., 1984: Obnova a pěstování lesních porostů v oblastech postižených průmyslovými imisemi. Praha, SZN, 173 p.

Podrázský, V., 1996: Vývoj půdního chemismu v bukových, smíšených a smrkových porostech Krkonoš. Lesnictví-Forestry, 42:992–999.

Podrázský, V., Vacek, S., Ulbrichová, I., 2003: Effect of fertilisation on Norway spruce needles. Journal of Forest Science, 49:321–326.

Podrázský, V., Remeš, J., 2005: Effect of forest tree species on the humus form state at lower altitudes. Journal of Forest Science, 51:60–66.

Podrázský, V., Vacek, S., Remeš, J., Ulbrichová, I., 2005: Application of Mg-fertilizers to prevent and to decrease Norway spruce yellowing. Journal of Forest Science, 51: Special Issue: 43–47.

Podrázský, V., Procházka, J., Remeš, J., 2011: Produkce a vývoj půdního prostředí porostů na bývalých zemědělských půdách v oblasti Českomoravské vrchoviny. Zprávy lesnického výzkumu, 56:27–35.

Podrázský, V., Kouba, J., Zahradník, D., Štefančík, I., 2013: Změny v druhové skladbě českých lesů – výzva pro lesnický i dřevozpracující sektor. In: Dřevostavby – stavební systém budoucnosti – dřevo, surovina moderního člověka, ekologie, úspory energií, suchá výstavba: Sborník přednášek z odborního semináře se zahraniční účastí, 27. a 28. března 2013, Volyně, Česká republika (17. ročník). Volyně, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, p. 3–7.

Polanský, B., 1961: Úprava pasečných způsobů pro možnost uplatnění principů výběrného hospodářství. Lesnictví, 7:339–368.

Poleno, Z., 1990: Lesy a lesní hospodářství ve světě I., II. Praha. Poleno, Z., 1996: Sustainable management of forests in the Czech Republic. Prague, 61 p.

Poleno, Z., 1997: Trvale udržitelné obhospodařování lesů. Praha. Poleno, Z., Vacek, S., Podrázský, V., Remeš, J., Mikeska, M., Kobliha J., Bílek, L., 2007a: Pěstování lesů I. Ekologické základy pěstování lesů. Kostelec nad Černými lesy, Lesnická práce, 315 p.

Poleno, Z., Vacek, S., Podrázský, V., Remeš, J., Mikeska, M., Kobliha J., Bílek, L., 2007b: Pěstování lesů II. Teoretická východiska pěstování lesů. Kostelec nad Černými lesy, Lesnická práce, 464 p.

Poleno, Z., Vacek, S., Podrázský, V., Remeš, J., Štefančík, I., Mikeska, M. et al., 2009: Pěstování lesů III. Praktické postupy pěstování lesů. Kostelec nad Černými lesy, Lesnická práce, 952 p.

Procházová, Z., Bezděčková, L., Martincová, J., Palátová, E., 2002: Quality of beechnuts from different crop years. Dendrobiology, 47:39–42.

Procházková, Z., 2009: Kvalita a zdravotní stav bukvic sbíraných ze země a ze sítí. Zprávy lesnického výzkumu, 54:205–212.

Průša, E., 2001: Pěstování lesů na typologických základech. Lesnická práce, Kostelec nad Černými lesy.

Réh, J., 1968: Štúdium štruktúry bukovej húštiny. Lesnícky časopis, 14:651–671.

Réh, J., 1969: Príspevok k poznaniu vývoja a niektorých morfologických znakov buka v húštinách. In: Zborník ved. prác LF VŠLD vo Zvolene, XI, zv. 3:67–82.

Remeš, J., Bilek, L., Novák, J., Vacek, Z., Vacek, S., Putalová, T., Koubek, L., 2015: Diameter increment of beech in relation to social position of trees, climate characteristics and thinning intensity. Journal of Forest Science, 61:456–464.

Saniga, M., 1985: Časový účinok prebierkových metód na stabilitu smrekových porastov proti vetru. Lesnícky časopis, 31:335–346.

Saniga, M., 1996: Vplyv rôznej sily a rôzneho druhu výberu na vybrané znaky kvantitatívnej štruktúry a stabilitu smrekovej žŕdkoviny. Lesnictví - Forestry, 42:254–260.

Sharma, R. P., Vacek Z., Vacek, S., 2016: Individual tree crown width models for Norway spruce and European beech in Czech Republic. Forest Ecology and Management, 366:208–220.

Sharma, R. P., Vacek, Z., Vacek, S., Podrázský, V., Jansa, V., 2017: Modelling individual tree height to crown base of Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.) and European beech (Fagus sylvatica L.). PLoS ONE, 12, 10:e0186394.

Schädelin, W., 1934: Die Durchforstung als Auslese- und Veredelungsbetrieb höchster Wertleistung. Bern – Leipzig: Verlag Haupt, 198 p.

Slodičák, M., 1987: Resistance of young spruce stands to snow and wind damage in dependence of thinning. Communicationes Instituti Forestalis Čechosloveniae, 15:75–86.

Slodičák, M., 1988: Vývoj mladých smrkových porostů v podmínkách imisního zatížení po výchovných zásazích různé intenzity. Lesnictví, 34:991–1004.

Slodičák, M., Novák, J., 2000: Režimy výchovy smrkových porostů v imisní oblasti Orlických hor. In: Slodičák, M. (ed.): Lesnické hospodaření v imisní oblasti Orlických hor. Sborník referátů z celostátního semináře. Opočno, 31. 8. – 1. 9. Opočno, VÚLHM – Výzkumná stanice 2000, p. 141–150.

Slodičák, M., Novák, J., 2007a: Růst, struktura a statická stabilita smrkových porostů s různým režimem výchovy. Kostelec nad Černými lesy, Lesnická práce, 144 p.

Slodičák, M., Novák, J., 2007b: Výchova lesních porostů hlavních hospodářských dřevin. Lesnický průvodce, č. 4, Opočno, VS VÚLHM, 46 p.

Souček, J., 2007: Vliv prosvětlení na tloušťkový přírůst bukové kmenoviny. Zprávy lesnického výzkumu, 52:302–308.

Souček, J., Tesař, V., 2008: Height growth of fir and beech underplanting in spruce stand. In: Annual meeting of working group ConForest 2008 “The concept for European forests”. Conference book. Olomouc 19.–21.

May 2008. Strnady, Forestry and Game Management Research Institute – Research Station Opočno, p. 44–45.

Šach, F., 1990: Logging systems and soil erosion on clearcuts in mountain forests. Lesnictví, 36:895–910.

Šach, F., Kantor, P., Černohous, V., 2007: Metodické postupy obhospodařování lesů s vodohospodářskými funkcemi: Lesnický průvodce, 1/2007, 25 p.

Šebík, L., 1969: Vplyv miernej podúrovňovej a akostnej úrovňovej prebierky na vývoj výškového rastu v bukových žrďovinách. In: Zborník vedeckých prác LF VŠLD vo Zvolene, XI, zv. 1:63–85.

Špulák, O., 2008: Natural regeneration of beech and competition from weed in the summit part of the Jizerské hory Mts. (Czech Republic). Austrian Journal of Forest Science, 125:79–88.

Špulák, O., Souček, J., Bartoš, J., 2010: Růst a prosperita prosadeb buku a klenu v mladých porostech smrku ztepilého a smrku pichlavého. Zprávy lesnického výzkumu, 55:171–179.

Špulák, O., Souček, J. Dušek, D., 2016: Quality of organic and upper mineral horizons of mature mountain beech stands with respect to herb layer species. Journal of Forest Science, 62:163–174.

Štefančík, I., 2012: Výchova – kapitola 6. In: Kulla, L., Sitková, Z. (eds.): Rekonštrukcie nepôvodných smrekových lesov (Poznatky – skúsenosti – odporúčania). Zvolen, NLC LVÚ, p. 133–156.

Štefančík, I., 2015: Rast, štruktúra a produkcia bukových porastov s rozdielnym režimom výchovy. Zvolen, NLC-LVÚ, 148 p.

Štefančík, I. et al., 1999: Vplyv antropogénnych a abiotických škodlivých činiteľov a ochrana proti nim. (Záverečná správa). Zvolen, LVÚ: 214 p. + 20 príloh.

Štefančík, I., Kamenský, M., 1999: Výchova a obnova lesných porastov ohrozených imisiami a abiotickými škodlivými činiteľmi. Lesnícky časopis - Forestry Journal, 45:417–435.

Štefančík, I., Kamenský, M., 2009: Výskum prirodzenej obnovy a výchovy v odumierajúcich smrečinách v oblasti Kysúc. In: Štefančík, I., Kamenský, M. (eds.): Pestovanie lesa ako nástroj cieľavedomého využívania potenciálu lesov. Zborník recenzovaných príspevkov z konferencie, Zvolen 8.–9.9.2009. Zvolen, NLC, p. 158–171.

Štefančík, I., Kamenský, M., 2010: Výchova smrekových porastov v oblasti ich rozsiahleho hynutia. In: Kulla, L., Sitková, Z. (eds.): Hynutie a rekonštrukcie smrečín na Slovensku. Recenzovaný zborník odborných prác vydaný na DVD. Zvolen, NLC – LVÚ, p. 144–152.

Štefančík, I., Kamenský, M., 2011: Vychovávame smrekové porasty dostatočne intenzívne? Les – Letokruhy, 67/7–8/:12–15.

Štefančík, L., 1964: K histórii prebierok na Slovensku. Vedecké práce VÚLH v Banskej Štiavnici, 5, Bratislava, SVPL, p. 107–130.

Štefančík, L., 1966: Vývoj problematiky prebierok v bukových porastoch s osobitným zameraním na Slovensko. In: Sborník prác LDM, 4, Bratislava – Martin, Obzor, p. 33–94.

Štefančík, L., 1974: Prebierky bukových žrďovín. Lesnícke štúdie 18. Bratislava, Príroda, 141 p.

Štefančík, L., 1978: Vývoj výskumu pestovania lesov po prvej svetovej vojne na Výskumnom ústave lesného hospodárstva vo Zvolene. Vedecké práce VÚLH vo Zvolene, 28, Bratislava, Príroda, p. 105–127.

Štefančík, L., 1984: Úrovňová voľná prebierka – metóda biologickej intenzifikácie a racionalizácie selekčnej výchovy bukových porastov. Vedecké práce VÚLH vo Zvolene, 34, Bratislava, Príroda, p. 69–112.

Štefančík, L., 1985: Z histórie výchovy lesných porastov na Slovensku (s osobitným zreteľom na obdobie 1963–1982). In: Zborník Lesn., drevár. a poľov. múzea v Antole, 13, Martin, Osveta, p. 3–40.

Štefančík, L. et al., 1985: Diferencované pestovanie lesov s produkčnou funkciou podľa hospodárskych súborov v SSR. Bratislava, Príroda, 119 p.

Štefančík, L. et al., 1987: Technológia obhospodarovania lesov na strednom Spiši (Záverečná správa). Zvolen, VÚLH, 96 p. + realizačný výstup 57 p.

Štefančík, L., Štefančík, I., 1993: Prebierky v borovicovosmrekových žrďovinách s pokročilým účinkom imisií v oblasti stredného Spiša. Lesnícky časopis – Forestry Journal, 39:493–512.

Švihla, V., Černohous, V., Šach, F., Kantor, P., 2012: Hydrologic regime of young Norway spruce and european beech stands in growing seasons on the experimental area in the Orlické hory Mts. Zprávy lesnického výzkumu, 57:21–26.

Tesař, V., 1976: Prvé výsledky z výchovy smrkových tyčkovin ovlivněných imisemi. Práce VÚLHM, 48:55–76.

Tesař, V., Balcar, V., Lochman, V., Nehyba J., 2011: Přestavba lesa zasaženého imisemi na Trutnovsku. Brno, Mendelova univerzita v Brně.

Vacek, S., 1992: Symptomy poškození smrku obecného (Picea abies [L.] Karst.). Opera corcontica, 29:183–189.

Vacek, S., 1996: Lesnický výzkum v Krkonoších. In: Sborník příspěvků z mezinárodní konference Monitoring, výzkum a management ekosystémů na území Krkonošského národního parku. Opočno 15.–17. 4. 1996. Opočno, VÚLHM VS, p. 1–3.

Vacek, S., Jurásek, A., 1985: Olistění jako kritérium hodnocení zdravotního stavu bukových porostů pod vlivem imisí. Lesnictví, 31:579–600.

Vacek, S., Lepš, J., 1987: Changes in the horizontal structure in a spruce forest over a 9-year period of pollutant exposure in the Krkonoše Mountains, Czechoslovakia. Forest Ecology and Management, 22:291–295.

Vacek, S., Lepš, J., 1996: Spatial dynamics of forest decline: the role of neighbouring trees. Journal of Vegetation Science, 7:789–798.

Vacek, S., Chroust, L., Souček, J., 1996a: Produkční analýza autochtonních bučin. Lesnictví, 43:54–66.

Vacek, S., Bastl, M., Lepš, J., 1999: Vegetation changes in forests of the Krkonoše Mts over a period of air pollution stress (1980–1995). Plant Ecology, 143:1–11.

Vacek, S., Podrázský, V., Mikeska, M., Moser, W. K., 2003: Introskeletal erosion threat in mountain forests of the Czech Republic. Journal of Forest Science, 49:313–320.

Vacek, S., Hejcman, M., Semelová, V., Remeš, J., Podrázský, V., 2009: Effect of soil chemical properties on growth, foliation and nutrition of Norway spruce stand affected by yellowing in the Bohemian Forest Mts., Czech Republic. European Journal of Forest Research, 128:367–375.

Vacek, S., Hejcmanová P., Hejcman, M., 2012: Vegetative reproduction of Picea abies by artificial layering at the ecotone of the alpine timberline in the Giant (Krkonoše) Mountains, Czech Republic. Forest Ecology and Management, 263:199–207.

Vacek, S., Hejcman, M., 2012: Natural layering, foliation, fertility and plant species composition of a Fagus sylvatica stand above the alpine timberline in the Giant (Krkonoše) Mts., Czech Republic. European Journal of Forest Research, 131:799–810.

Vacek, S., Bílek, L., Schwarz, O., Hejcmanová, P., Mikeska, M., 2013: Effect of Air Pollution on the Health Status of Spruce Stands. A Case Study in the Krkonoše Mountains, Czech Republic. Mountain Research and Development, 33:40–50.

Vacek, Z., Vacek, S., Bílek, L., Král, J., Remeš, J., Bulušek, D., Králíček, I., 2014a: Ungulate Impact on Natural Regeneration in Spruce-Beech-Fir Stands in Černý důl Nature Reserve in the Orlické Hory Mountains, Case Study from Central Sudetes. Forests, 5:2929–2946.

Vacek, S., Vacek, Z., Podrazský, V., Bílek, L., Bulušek, D., Štefančík, I. et al., 2014b: Structural Diversity of Autochthonous Beech Forests in Broumovske Stěny National Nature Reserve, Czech Republic. Austrian Journal of Forest Science, 131:191–214.

Vacek, S., Vacek, Z., Bílek, L., Hejcmanová, P., Štícha, V., Remeš, J., 2015: The dynamics and structure of dead wood in natural spruce-beech forest stand – a 40 year case study in the Krkonoše National Park. Dendrobiology, 73:21–32.

Vacek, S., Hůnová, I., Vacek, Z., Hejcmanová, P., Podrázský, V., Král, J. et al., 2015c: Effects of air pollution and climatic factors on Norway spruce forests in the Orlické hory Mts. (Czech Republic), 1979–2014. European Journal of Forest Research, 134:1127–1142.

Vacek, S., Vacek, Z., Bílek, L., Simon, J., Remeš, J., Hůnová, I. et al., 2016. Structure, regeneration and growth of Scots pine (Pinus sylvestris L.) stands with respect to changing climate and environmental pollution. Silva Fennica, 50:id 1564.

Vacek, S., Černý, T., Vacek, Z., Podrázský V., Mikeska M., Králíček, I., 2017: Long-term changes in vegetation and site conditions in beech and spruce forests of lower mountain ranges of Central Europe. Forest Ecology and Management, 398:75–90.

Valdhauser, V., 1926: Přirozená obnova jehličnatých a směsi jehličin s bukem. Lesnická práce, 5:193–205.

Vicena, I., 1964: Ochrana proti polomům. Praha. Vladovič, J., 2003: Oblastné východiská a princípy hodnotenia drevinového zloženia a ekologickej stability lesov Slovenska. Bratislava, Príroda, 160 p.

Zahradník, P., 2001: Lesnický výzkum v Čeké republice – minulost a současnost. In: 50 let pěstebního výzkumu v Opočně. Sborník z celostátní konference konané ve dnech 12.–13. 9. 2001 v Opočně... Jíloviště-Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, p. 7–18.

Zakopal, V., 1965: Zhodnocení vývoje převodů pasečných tvarů na výběrné na Opočensku. Práce VÚLHM, 30:225–271.

Zakopal, V., 1968: Vývoj převodů pasečných tvarů na výběrné v nejnižších polohách Opočenska se zvláštním zřetelem na využití smrku. Prace VÚLHM, 36:151–179.

Zelená správa 2017: Správa o lesnom hospodárstve v Slovenskej republike za rok 2016. Bratislava, MPRV SR, 68 p.

Zelená zpráva 2017: Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 2016. Praha, Ministerstvo zemědělství, 128 p.

Central European Forestry Journal

The Journal of National Forest Centre – Forest Research Institute Zvolen

Journal Information


CiteScore 2016: 0.56

SCImago Journal Rank (SJR) 2016: 0.230
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2016: 0.454

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 58 58 10
PDF Downloads 41 41 7