Significant works of forestry research from the second half of 20th century in Slovakia

Open access

Abstract

The contribution is published on the occasion of the 120th anniversary of the establishment of a forestry research organisation in Slovakia and the 100th anniversary of the establishment of the Czechoslovak Republic. We present important forestry research works, which were written by former (no longer alive) workers of the Forest Research Institute (FRI) in Zvolen in the second half of 20th century. The works (30 works in total) were divided into seven scientific areas: biology and silviculture (five works), forest protection (four works), forest management (five works), forestry mechanisation and harvest-production technologies (four works), forestry economics (five works), hunting (three works), natural environment (four works). First, summary information on selected works in a specific area was presented. Then, individual works from the specific scientific areas were characterised in more detail. Their value for the development of science and research as well as for the practical forestry was presented. Moreover, their importance for the present time was addressed. The paper presents only a very limited selection of a great number of works by FRI workers published in the second half of 20th century. The table with the information on the periods, when the individual significant researchers worked at FRI, is presented at the end of the paper.

Blattný, T., Šťastný, T., 1959: Prirodzené rozšírenie lesných drevín na Slovensku. Bratislava, SVPL, 402 p.

Cifra, J. et al., 1982: Výskum pestovania topoľov a vŕb na Slovensku. Bratislava, Príroda, 106 p.

Čapek, M., 1961: Přirození nepřatelé jedlových škůdců. Bratislava, Vydavateľstvo SAV, 158 p.

Čapek, M. et al.,1985: Hromadné hynutie dubov na Slovensku. Bratislava, Príroda, 112 p.

Fekete, L., Blattný, T., 1913: Az erdészeti jelentŐségű fák és cserjék elterjedése a magyar állam terűletén. Banská Štiavnica.

Fekete, L., Blattný, T., 1914: Die Verbreitung der forstlich wichtigen Bäume und Sträucher im ungarischen Staate. Banská Štiavnica.

Greguš, C., 1969: Empirický ťažbový ukazovateľ v lesoch ČSSR. Bratislava, Vydavateľstvo SAV, 150 p.

Greguš, C.,1980: Výsledky rúbaňového hospodárstva na Výskumnej základni Biely Váh. Bratislava, Príroda, 231 p.

Greguš, C. et al., 1987: Stratégia lesného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky. Bratislava, Príroda, 107 p.

Greguš, C., 2008: Komplexná ťažbová úprava v dlhodobom rozvoji lesného hospodárstva na Slovensku. Zvolen, NLC, Lesy SR, š. p., Banská Bystrica, 132 p.

Greguš, C., 2016: Návrh ťažbovej úpravy v slovenských lesoch. Zvolen, NLC, 67 p.

Grék, J. et al., 1991: Zásady hospodárenia v lesoch Slovenska postihnutých imisiami. Bratislava, Príroda, 101 p.

Halaj, J., 1963: Tabuľky na určovanie hmoty a prírastku porastov. Bratislava, SVPL, 327 p.

Halaj, J., 1976: Prebierky smrekových porastov ČSSR. Lesnícke štúdie 22, Bratislava, Príroda, 123 p.

Halaj, J., 1978: Výškový rast a štruktúra porastov. Bratislava, Veda, 284 p.

Halaj, J. et al., 1987: Rastové tabuľky hlavných drevín ČSSR. Bratislava, Veda, 361 p.

Halaj, J., Petráš, R., 1998: Rastové tabuľky hlavných drevín. Bratislava, SAP, 325 p.

Hell, P. et al., 1980: Doterajšie výsledky výskumu srnčej zveri na Slovensku. Poľovnícke štúdie 7, Bratislava, Príroda, 158 p.

Hell, P., Konôpka, J., Sabadoš, K., Lehocký, M., Farkaš, J., Gašparík, J., Slamečka, J., 2004: Veľkoplošné ekologické obhospodarovanie zveri v rámci poľovných oblastí a lokalít. Poľovnícke štúdie 10, Zvolen, LVÚ, 180 p.

Holubčík, M., 1980: Provenienčný výskum smreka obyčajného (Picea abies Karst.) na Slovensku a jeho využitie v praxi. Lesnícke štúdie 33, Bratislava, Príroda 94 p.

Hromada, E., 1972: Analýza ekonomického vývoja lesného hospodárstva ČSSR A SSR. Lesnícke štúdie 9, Bratislava, Príroda, 149 p.

Intribus, R., 1964: Klíma v lesnom hospodárstve. Bratislava, SVPL, 180 p.

Jančo, J., 1977: Ťažba, sústreďovanie a odvoz dreva. Bratislava, Príroda, 366 p.

Kern, J. et al., 1991: Technológia ťažbového a dopravného procesu buka s výrobou sortimentov na sklade dreva v areáli odberateľa. Lesnícke štúdie 49, Bratislava, Príroda, 93 p.

Kňazovický, L., 1961: Les, voda, pôda. Bratislava, SVPL, 223 p.

Kňazovický, L., 1967: Lavíny. Bratislava, Vydavateľstvo SAV, 264 p.

Kňazovický, L., 1979: Atlas lavínových dráh SSR. HS SÚV ČSZTV a SŠP, 37 p.

Kohán, Š., Cifra, J., Haláth, J.,1981: Intenzívne spôsoby pestovania topoľov na Slovensku. Lesnícke štúdie 34, Bratislava, Príroda, 117 p.

Konôpka, J., Varínsky, J., Zúbrik, M., Bucha, T., Kulla, L., Konôpka, B. et al., 2013: Lesnícky výskumný ústav Zvolen. 115. výročie organizovaného lesníckeho výskumu na Slovensku. NLC-LVÚ Zvolen, 213 p.

Laffers, A. et al., 1988: Cesty a možnosti záchrany a zachovania genofondu lesných drevín na Slovensku. Zvolen, VÚLH, 94 p.

Leontovyč, R., Čapek, M., Charvát, K., Patočka, J., Turček, F., 1959: Ochrana topoľov. Bratislava, Povereníctvo pôdohospodárstva, 90 p.

Majkút, Š., 1973: Wood transport. Technika a technológia odvozu dreva. Lesnícke štúdie 17, Bratislava, Príroda, 86 p.

Midriak, R. et al., 1981: Diferencované obhospodarovanie lesa podľa integrovaných funkcií. Lesnícke štúdie 31, Bratislava, Príroda, 222 p.

Papánek, F., 1978: Teória a prax funkčne integrovaného lesného hospodárstva. Lesnícke štúdie 29, Bratislava, Príroda, 218 p.

Patočka, J., Burgan, J., Čapek, M., Stolina, M., 1960: Die Tannenschmeterlinge der Slowakei. Bratislava, Vydavateľstvo SAV, 214 p.

Patočka, J., Krištín, A., Kulfan, J., Zach, P. et al., 1999: Die Eichenschädlinge und ihre Feinde. Institut für Waldökologie der Slowakischen Akademie der Wissenschaften Zvolen, 396 p.

Pelcner, J., 1972: Plánovanie vlastných nákladov v lesnom hospodárstve na úrovni lesného podniku a lesného závodu. Bratislava, Príroda, 166 p.

Petrík, Ľ., 1977: Význam a využitie zelene v tvorbe krajiny. Lesnícke štúdie 26, Príroda Bratislava, 145 p.

Roško, P., 1970: Die Seilrückung des Holzes im Gebirgesgelände. Lesnícke štúdie 6, Bratislava, Príroda, 112 p.

Škultéty, J., Ladziansky, A., Katreniak, J., Hell, P., 1974: Štúdie poľovníckej rajonizácie a bonitácie poľovných revírov Slovenska. Poľovnícke štúdie 2, Bratislava, Príroda, 104 p.

Štefančík, L.,1974: Vplyv prebierok na štruktúru, kvalitatívnu a kvantitatívnu produkciu bukových žrďovín. Lesnícke štúdie 18, Bratislava, Príroda, 141 p.

Team of authors, 1987: História lesníckej vedy a výskumu na Slovensku. Bratislava, Príroda, 280 p.

Václav, V., 1986: Diferenciálna renta v lesnom hospodárstve ČSSR. Bratislava, Príroda, 113 p.

Zachar, D., Kovácsová, K., 1968: Výskumný ústav lesného hospodárstva vo Zvolene. 70. Bratislava, SVPL, 174 p.

Zachar, D., Kovácsová, K., 1973: Výskumný ústav lesného hospodárstva vo Zvolene. 75. Bratislava, Príroda, 235 p.

Zachar, D., Kovácsová, K., 1979: Výskumný ústav lesného hospodárstva vo Zvolene, 80. Bratislava, Príroda, 309 p.

Zachar, D., 1965: Zalesňovanie nelesných pôd. Bratislava, Slovenské vydavateľstvo pôdohospodárskej literatúry, 230 p.

Zachar, D., 1960: Erózia pôdy. 2. vyd., Bratislava, Vydavateľstvo SAV, 308 p.

Zachar, D., 1982: Soil erosion. Elsevier, Amsterdam, Oxford, New York, 547 p.

Central European Forestry Journal

The Journal of National Forest Centre – Forest Research Institute Zvolen

Journal Information


CiteScore 2016: 0.56

SCImago Journal Rank (SJR) 2016: 0.230
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2016: 0.454

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 70 70 15
PDF Downloads 42 42 3