Key findings of applied research achieved by the Forestry and Game Management Research Institute (Czechia) in the past seventy years

Open access

Abstract

The Forestry and Game Management Research Institute (Czechia) was founded on 31st October 1921 with the establishment of the Forest Protection Department. In the era before and after the World War II, several more institutes were founded, and they underwent a number of reorganizations during the 1950s and finally took the form more or less corresponding with the current one. The institute went through further major changes in the early 1990s. In the 1950s, the forestry research saw dynamic development, partially also caused by a significant increase in the number of experts and finalization of the original concept of the institutional structure which covered almost all fields of forestry. Research focused on topical issues of the forest management, covering forest protection, silviculture, forest ecology, biology ad breeding of forest trees, seed growing, forest economy, forestry mechanization, forest management planning and game management. Results were provided to the forestry practice, and there also were numerous monographs and both scientific and expert articles which helped disseminate new findings. Many of these findings have been applied up to now and others built the basis for further research that has been followed on by the current generation of researchers.

Beran, F., Cafourek, J., Novotný, P., 2016: Návrh změny pravidel přenosu reprodukčního materiálu jedle obrovské (Abies grandis /Douglas ex D. Don/Lindl.) z USA a Kanady. Jíloviště, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, 15 p.

Beran, F., Cafourek, J., Novotný, P., Dostál, J., 2016: Návrh změny pravidel přenosu reprodukčního materiálu douglasky tisolisté (Pseudotsuga menziesii /Mirb./Franco) z USA a Kanady. Jíloviště, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, 21 p.

Bluďovský, Z., 1980: Hodnocení efektivnosti v lesním hospodářství. Praha: Státní zemědělské nakladatelství, 184 p.

Bouchner, M., 1986: Poznáme je podle stop. Praha, Artia, 263 p.

Bouchner, M., 2003: Stopy zvěře. Praha, Ottovo nakladatelství, 363 p.

Bozděch, J., Rada, P., 1982: Nové způsoby krychlení dříví. Praha, Státní zemědělské nakladatelství, 168 p.

Cvrčková, H., Máchová, P., Poláková, L., Trčková, O., Žižková, E., 2016: Studium variability populací buku lesního pomocí mikrosatelitových markerů. Lesnický průvodce, 8, 35 p.

Dušek, V., 1997: Lesní školkařství. Základní údaje. Písek. Matice lesnická, 140 p.

Halaj, J., Petráš, R., 1998: Rastové tabulľky hlavných drevín. Bratislava, Slovak Academic Press, 325 p.

Halaj, J., Řehák, J., 1979: Rastové tabulľky hlavných drevín ČSSR. Bratislava, Príroda, 352 p.

Husák, F., Wolf, R., Lochman, J., 1986: Daněk, sika, jelenec. Praha, Státní zemědělské nakladatelství, 314 p.

Chalupa, V., 1991: Somatic embryogenesis and plant regenaration in European silver fir (Abies alba Mill.) and red oak (Quercus rubra L.). Communicationes Instituti Forestalis Bohemicae, 17:51–58.

Chlebek, A., Jařabáč, M., 1995: 40 let lesnicko-hydrologického výzkumu v Beskydech 1953–1993. Lesnický průvodce, 2:1–29.

Jančařík, V., 1977: Ochrana proti sypavce borové. Lesnický průvodce, 1:1–52.

Jančařík, V., 1990: Ochrana lesů před tracheomykózním onemocněním. TEI – bulletin technickoekonomických informací pro lesnickou praxi, 3:1–8.

Jařabáč, M., Chlebek, A.,1987: Erosion of forest soil in experimental torrent basins in the Beskydy mountains. Communicationes Instituti Forestalis Čechosloveniae, 15:7–27.

Jařabáč, M., Chlebek, A., 1989: The problems of streamflow changes due to forest renewal in air polluted area. Berichte der FBVA Wien, 36:43–49.

Jirgle, J., Kučera, J., Tichý, J., Materna, J., 1983: Poškození lesů na Jizerských horách imisemi. Zprávy lesnického výzkumu, 28:16–24.

Jurásek, A., Nárovcová, J., Nárovec, V., Mauer, O., 2012: ČSN 48 2115. Sadební materiál lesních dřevin. Praha, Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 23 p.

Jurásek, A., Nárovcová, J., 2012: Použití krytokořenného sadebního materiálu lesních dřevin pro obnovu lesa pěstovaného v lesních školkách v biologicky ověřených typech obalů. Ověřená technologie, 112.

Kalandra, A., 1952: Ploskohřbetka smrková a boj proti ní. Praha, Nakladatelství Brázda, 31 p.

Kantor, P., 1994: Hydrological regime of montane spruce and beech stands following their regeneration by the clear-felling system. Acta Universitatis agriculturae, Facultas silviculturae. Series C, 63:99–110.

Kaňák, K., 1971. Druhy a provenience borovic v arboretu Sofronka. Výsledky introdukce v letech 1958 – 1968. In: Arboretum Sofronka, Praha, 70 p.

Kaňák, K., 1993: Alternativní řešení rekonstrukce lesa v imisních oblastech. Lesnická práce, 72:10–13.

Klouda, M. et al., 1988: Normování práce v lesním hospodářství. Praha, Státní zemědělské nakladatelství, 208 p.

Kohout, R., 1982: Sorpce oxidu siřičitého asimilačními orgány Picea pungens a některými proveniencemi P. abies a možnosti jejího ovlivnění hnojením. Práce VÚLHM, 61:93–100.

Kolubajiv, S.,1952: Naše nejškodlivější smrkové pilatky a boj proti nim. Praha, Nakladatelství Brázda, 48 p.

Kolubajiv, S., 1954: Užitečný hmyz a jeho význam pro ochranu lesa. Praha, Státní zemědělské nakladatelství, 88 p.

Korpeľ, Š, Vinš, B., 1965: Pestovanie jedle. Bratislava, Slovenské vydavateľstvo pôdohospodárskej literatúry, 340 p.

Kubelka, L. et al., 1993: Forest regeneration in the heavily polluted NE “Krušné hory” Mountains. Praha, Agrospoj, 13 p.

Kučera, J., Jirgle, J., 1974: Pásma ohrožení lesa v kouřové oblasti. Lesnická práce, 53:157–162.

Kudler, J., 1954: Mniška a boj proti ní. Praha, Státní zemědělské nakladatelství, 52 p.

Kudler, J., 1988: Hubení hřebenule ryšavé, Neodiprion sertifer (Geoffr.) introdukcí virové nákazy. TEI – bulletin technickoekonomických informací pro lesnickou praxi, 4:1–6.

Liška, J., Píchová, V., Knížek, M., Hochmut, R., 1991: Přehled výskytu lesních hmyzích škůdců v Českých zemích. Lesnický průvodce, 3, 37 p. + 30 figs. Lochman, J., 1985: Jelení zvěř. Praha, Státní zemědělské nakladatelství, 352 p.

Lochman, J., Kotrlý, A., Hromas, J., 1979: Dutorohá zvěř. Praha, Státní zemědělské nakladatelství, 384 p.

Lochman, V., Šrámek, V., Fadrhonsová, V., Lachmanová, Z., 2008: Změny zásoby sledovaných prvků v lesních půdách na plochách Moldava v Krušných horách. Zprávy lesnického výzkumu, 53:165–178.

Lochman, V., Bíba, M., Vícha, Z., Oceánská, Z., 2008: Dynamika chemismu lesních půd v Moravskoslezských Beskydech. Zprávy lesnického výzkumu, 53:94–109.

Lomský, B., Materna, J., Pfanz, H. (eds.), 2002: SO2 – Pollution Forests Decline in the Ore Mountains. Jíloviště, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, 242 p.

Lomský, B., Šrámek, V., 2004: Different types of damage in mountain forest stands of the Czech Republic. Journal of Forest Science, 50:533–537.

Malá, J., Cvikrová, M., Cvrčková, H., Máchová, P., Martincová, J., 2002: Reprodukce ohrožených populací třešně ptačí (Prunus avium) in vitro. Zprávy lesnického výzkumu, 47:5–8.

Malá, J., Cvrčková, H., Máchová, P., Bylinský, V., 2005: Micropropagation of endangered species of Daphne cneorum. Communicationes Instituti Forestalis Bohemicae, 22:45–48.

Malá, J., Máchová, P., Cvrčková, H., 2008: Mikropropagace a využití sadebního materiálu třešně ptačí (Prunus avium). Lesnický průvodce, 2:1–23.

Martinek, V., 1956a: Příspěvek k osvětlení problému sesterského pokolení u kůrovce Ips typographus L. Sborník ČSAZV, Lesnictví, 29:615–644.

Martinek, V., 1956b: Číselné vyjádření hustoty náletu kůrovce Ips typographus L. na kmenech při přemnožení. Sborník ČSAZV, Lesnictví, 2:411–426.

Martinek, V., 1957: K otázce zakládání tzv. sesterského pokolení u kůrovce Ips typographus L. v horské a chlumní oblasti. Sborník ČSAZV, Lesnictví, 30:687–722.

Martinek, V., 1961: Problém natality a gradace kůrovce Ips typographus ve střední Evropě. Rozpravy ČSAV, 3:1–77.

Matějíček, J., Skoblík, J., 1993: Oceňování lesa I – Všeobecný úvod do problematiky. Praha, Agrospoj, 172 p.

Matějíček, J., Skoblík, J., 1997: Sdružování vlastníků lesů – proč a jak. Praha, Agrospoj, 140 p.

Materna, J., 1973: Klasifikace ploch lesních porostů zasažených imisními vlivy stanovením pásem (zón) ohrožení s uvedením systému jejich vylišování. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti. Materna, J., 1984: Ohrožení horských smrčin znečištěním ovzduší. Lesnictví, 30:559–568.

Materna, J., 1988: Vývoj imisních škod, výsledky a perspektivy výzkumu. Lesnická práce, 67:295–300.

Mervart, J., Bluďovský, Z., 1963. Rozbory hospodaření lesního závodu. Praha, Státní zemědělské nakladatelství, 140 p.

Mottl, S., 1980: Mufloní zvěř. Praha, Státní zemědělské nakladatelství, 182 p.

Němec, A., 1958: Znečištění ovzduší a jeho vliv na půdy a odumírání lesů v Krušných horách. Vědecké práce VÚL, 2:141–176.

Novák, V., 1960: Dřevokaz čárkovaný a boj proti němu. Praha, Státní zemědělské nakladatelství, 132 p.

Novák, V., 1965: Klikoroh borový. Klikoroh borový. Praha, Státní zemědělské nakladatelství, 90 p.

Novák, V., 1971: Zkoumání účinnosti chemosterilantu apholatu na lýkožrouta smrkového (Ips typographus L.) a klikoroha borového (Hylobius abietis L.). Práce VÚLHM, 40:37–51.

Neruda, J., 2000: Jubileum Ing. Václava Štauda. Acta univiversitatis Agriculurae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 48:93–95.

Pařez, J., 1989. Fifteen years of research into production problems in IUFRO international stem-number experiment No. 13. Communicationes Instituti Forestalis Bohemicae, 16:7–22.

Pařez, J., 1987a: Sortimentační tabulky pro smrkové a borové porosty různé kvality. Lesnictví, 33:919–944.

Pařez, J., 1987b: Sortimentační tabulky pro bukové a dubové porosty různé kvality. Lesnictví 33:1075–1090.

Páv, B., Běle, J., Michalec, M., 1990. Metodický pokyn pro inventarizaci semenáčků a sazenic. Lesnický průvodce, 1:1–17.

Páv, J., 1972: Prevence a léčba červivosti zažívacího ústrojí spárkaté zvěře. Praha, Československý myslivecký svaz, 48 p.

Pfeffer, A., 1937: Zpráva o činnosti státního lesnického výzkumnictví v republice Československé za rok 1936. Lesnická práce, 16:487–512.

Pohořelý, M., 1985: Projekty výpočetní techniky v oblasti plánování těžební činnosti. Lesnický průvodce, 1:1–56.

Pohořelý, M., 1989: Roční plan pěstební činnosti a péče o kultury. Lesnický průvodce, 4:1–50.

Poleno, Z., 1986: Běžný přírůst ve smíšených porostech. Práce VÚLHM, 68:79–214.

Ruprich, J., Novotný, M., Porubiak, J., 1977: Řízení lesního hospodářství. Praha, Státní zemědělské nakladatelství, 445 p.

Semizorová, I., Švarc, J., 1987: Zajíc. Praha, Státní zemědělské nakladatelství, 165 p.

Skýpala, J., 1986: Ekonomické důsledky odnětí půdy lesnímu hospodářství. Lesnictví, 32:399–414.

Slodičák, M., Balcar, V., Novák, J., Šrámek, V. (eds.), 2008: Lesnické hospodaření v Krušných horách. Lesy ČR, VÚLHM, 480 p.

Slodičák, M., Novák, J. (eds.), 2009: Lesnické hospodaření v Jizerských horách. Kostelec nad Černými lesy, Lesnická práce, 232 p.

Sloup, M., 2008: The Ore Mountains: Will successive recovery of forests from lethal disease be successful? Mountain Research and Development, 28:16–221.

Stoklasa, J., 1923: Beschädingung der Vegetation durch Rauchgase und Fabriksexhalationen. Berlin: Urban und Schwarzenberg, 487 p.

Samek, V., 1967. O šíření jedle bílé (Abies alba Mill.) v době poledové na území střední Evropy. Lesnický časopis, 13:659–672.

Šach, F., Černohous, V., 2010: Risk of overland flow and following erosion in Norway spruce stands on a steep south slope using different forest reproduction methods. Zprávy lesnického výzkumu, 55:282–292.

Šach, F., Kantor, P., Černohous, V., 1994: Water budget in young stands of substitute tree species in immission region of the Trutnov Piedmont in the Czech Republic. Lesnictví-Forestry 40:211–216.

Šach, F., Švihla, V., Černohous, V., 2018: Holé seče a plochy po rozpadu stromového patra ovlivňují celkový odtok z lesa. Lesnická práce, 97:168–170.

Šach, F., Kantor, P., Černohous, V., 2007: Metodické postupy obhospodařování lesů s vodohospodářskými funkcemi. Certifikovaná metodika. Lesnický průvodce, 1:1–25.

Šika, A., 1985: Reprodukční možnosti douglasky tisolisté v ČSR z domácích porostů. Práce VÚLHM, 67:41–62.

Šika, A., Heger, B., 1971: Fenotypická proměnlivost vejmutovky. Acta Musei Silesiae, Dendrologie, 2:167–182.

Šika, A., Vinš, B., 1971: Růst vejmutovky v lesních porostech v Čechách a na Moravě. Acta Musei Silesiae, Dendrologie, 2:135–160.

Šindelář, J., 1964: Československé výzkumné provenienční plochy modřínu v Krušných horách z r. 1932. Práce VÚLHM, 29:49–102.

Šindelář, J., 1974: Stručný přehled výsledků šetření na výzkumných plochách modřínu evropského II. mezinárodní série. Práce VÚLHM, 45:113–138.

Šindelář, J., 1986. Některé výsledky ověřování výběrových stromů modřínu opadavého (Larix decidua Mill.) potomstvy z kontrolovaného křížení. Lesnictví, 32:1047–1068.

Šindelář, J., 1987: Zdravotní stav a růst potomstev modřínu (Larix sp.) z volného sprášení a kontrolovaného křížení v Krušných horách. Práce VÚLHM, 70:7–18.

Šindelář, J., 1991: Nebezpečí zúžení genetické variability lesních dřevin v lesním hospodářství ČR a jeho důsledky. Lesnictví, 37:213–232.

Šindelář, J., Beran, F., 2008: Exotic species of fir (Abies spec. div.) at the age of 30 years in the nature forest region No. 10 – Středočeská pahorkatina (Central Bohemian Upland). Communicationes Instituti Forestalis Bohemicae, 24:115–130.

Šindelář, J., Frýdl, J., 1993. Heterozní růst mezidruhových kříženců modřínu opadavého (Larix decidua Mill.) a modřínu japonského (Larix leptolepis Gord.) a jejich vývoj. Lesnictví-Forestry, 39:313–322.

Šrámek, V., 1998: SO2 air pollution and forest health status in northwestern Czech Republic. Chemosphere, 36:1067–1072.

Šrámek, V., Novotný, R., Fiala, P. (eds.), 2014: Vápnění lesů v České republice. Praha, Ministerstvo zemědělství ČR, 91 p.

Šrámek, V., Slodičák, M., Lomský, B., Balcar, V., Kulhavý, J., Hadaš, P. et al., 2008: The Ore Mountains: Will successive recovery of forests from lethal disease be successful? Mountain Research and Development, 28:216–221.

Švestka, M., Hochmut, R., Jančařík, V. (eds.), 1990: Nové metody v ochraně lesa. Praha, Státní zemědělské nakladatelství, 280 p.

Švihla, V., Černohous, V., Šach, F., Kantor, P., 2014: Metodické postupy optimalizace vodního režimu uspořádáním kultur v krajině. Certifikovaná metodika. Lesnický průvodce, 9:1–31.

Válková, O., 1989: Odstraňování nežádoucí vegetace v lesích. Praha, Státní zemědělské nakladatelství, 152 p.

Vícha, Z., Lachmanová, Z., Fadrhonsová, V., Lochman, V., Bíba, M., 2013: Vývoj depozic imisních látek a jejich vstupu do odtékající vody v oblasti Českomoravské vrchoviny. Zprávy lesnického výzkumu, 58:158–166.

Vícha, Z., Lochman, V., Bíba, M., 2012: Depozice dusíku v lesních porostech a jejich vliv na obsah nitrátů v odtékající vodě a na okyselování půdy. Zprávy lesnického výzkumu, 57:352–360.

Vincent, G., 1962: Výběr a šlechtění v lesním hospodářství. Praha, Státní zemědělské nakladatelství, 209 p.

Vincent, G., Špalek, V., 1954: Topoly – jejich pěstování a dřevní produkce. Praha, Státní zemědělské nakladatelství, 223 p.

Vinš, B., 1966: Příspěvek k výzkumu proměnlivosti jedle (Abies alba Mill.). Rozpravy Čs. akademie věd, řada mat. a přír. věd, 76, 82 p.

Vinš, B., Vančura, K., 1977: Provenance trial with spruce (Picea abies [L.] Karst.) IUFRO 1964/68 in Czechoslovakia. Communicationes Instituti Forestalis Čechosloveniae, 10:89–109.

Voroncov, A. I., Červinková, H., 1986: Škůdci dřeva. Praha: Státní zemědělské nakladatelství, 163 p.

Zahradník, P. (ed.), 2014: Metodická příručka integrované ochrany lesa pro lesní porosty. Kostelec nad Černými lesy, Lesnická práce, 374 p.

Zahradník, P., 2016: Významné osobnosti z historie Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti. Jíloviště, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, 64 p.

Zahradník, P., Liška, J., Žďárek, J., 1993: Feromony hmyzu v ochraně lesa. Praha, Ministerstvo zemědělství, 56 p.

Záruba, C., 1956: Ponravy, škůdci lesních školek a kultur. Praha, Státní zemědělské nakladatelství, 48 p.

Central European Forestry Journal

The Journal of National Forest Centre – Forest Research Institute Zvolen

Journal Information


CiteScore 2016: 0.56

SCImago Journal Rank (SJR) 2016: 0.230
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2016: 0.454

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 102 102 23
PDF Downloads 63 63 12