Draft of strategy, adaptation and mitigation measures from the viewpoint of climate change impact on Norway spruce tree in Slovakia

Open access

Návrh stratégie, adaptačných a mitigačných opatrení dôsledkov klimatických zmien pre drevinu smrek

Návrh stratégie, adaptačných a mitigačných opatrení z hl'adiska dopadov klimatických zmien na lesné ekosystémy Slovenska, konkrétnych opatrení pre časové horizonty rokov 2007, 2045 a 2075 tvorí samostatný realizačný výstup výskumnej úlohy „Vplyv globálnej klimatickej zmeny na lesy Slovenska”, ktorá sa na NLC - LVÚ Zvolen riešila v rokoch 2003 - 2007.

Smrek obyčajný je drevina na ktorej sa klimatické zmeny prejavili v maximálnom rozsahu. Vzhl'adom na vel'ký rozsah novo získaných poznatkov, boli plošné dopady globálnej klimatickej zmeny a z toho vyplývajúci návrh opatrení pre smrek rastúci v jednotlivých lesných vegetačných stupňoch, prehl'adne spracované do tabuliek.

Prognóza vychádza zo syntézy výsledkov vychádzajúcich z analýzy tried vhodnosti podmienok, ktoré boli pre jednotlivé dreviny určené na základe frekvencie súčasného výskytu a rastových odoziev jednotlivých druhov drevín v jednotlivých lesných vegetačných stupňoch, na základe výsledkov rastovej simulácie pomocou rastového simulácia Sibyla, analýzy dopadov klimatických zmien na produkciu, ekologickú stabilitu, vitalitu drevín a štruktúru porastov pri použití modelov zmeny klímy pre vybrané dreviny.

Balajka J., Lapin M., Minďáš J., Šťastný P., Thalmeinerová D., 2005: Štvrtá národná správa SR o zmene klímy a Správa o dosiahnutom pokroku pri plnení Kjótskeho protokolu 2005. Bratislava, Ministerstvo životného prostredia SR, Slovenský hydrometeorologický ústav, 114 p.

Blattný T., Šťastný T., 1959: Prirodzené rozšírenie lesných drevín na Slovensku. Bratislava, SVPL, 402 p.

Bucha T., 1999: Classification of tree species composition in Slovakia from satellite images as a part of monitoring forest ecosystems biodiversity. Zvolen, LVÚ Zvolen, Acta Instituti Forestalis Zvolen, p. 65 - 84.

Čaboun V., 1998: Vplyv globálnych klimatických zmien na vitalitu drevín a ekologickú stabilitu lesných ekosystémov. In Globální klimatická změna: účinky, stav a úroveň řešení problému v měřítku České republiky. Sborník abstr. ÚEK AV ČR Brno, 17 p.

Čaboun V., 2002: Systém ukazovatel'ov ekologickej stability lesa a jej klasifikácia. In Zb. medzinárodného vedeckého sympózia Nové trendy v zist'ovaní a monitorovaní stavu lesa, TU Zvolen, p. 116 - 135.

Fabrika M., 2006: Spatial decision support system with model Sibyla and GIS. In Deutscher Verband forstlicher Forschungskunde, Jahrestagung 29. - 31. Mai, Staufen, p. 64 - 72.

Hlásny T., 2007: Modelling selected climate parameters in the ISATIS environment. In Horák J., Děrgel P., Kapias A. (eds.): GIS Ostrava 2007, Conference proceedings, CD-ROM.

Hlásny T., Baláž P., 2007: Climatic water balance of Slovakia based on FAO Penman Monteith potential evapotranspiration. Geografický časopis, 4, (v tlači).

Lapin M., Damborská I., Melo M., 2001: Scenáre časových radov mesačných klimatických údajov pre Slovensko v období 2001 - 2090. In Zborník z medzinárodnej konferencie „Extrémy prostredia (počasia) - limitujúce faktory bioklimatologických procesov”, Račková dolina 10. - 12. 9. 2001, SPU Nitra, 9 s.

Minďáš J., 1999: Vertical climate ranges of forest trees in Western Carpatian Region, Acta Instituti Forestalis, 9, p. 29 - 41.

Minďáš J., Lapin M., Škvarenina J., 1996: Klimaticke zmeny a lesy Slovenska. NKP SR, 5, 96 p.

Minďáš J., Škvarenina J, 1994.: Predpokladané dôsledky klimatických zmien na lesné ekosystémy. In Národný klimatický program SR. Bratislava, MŽP SR, zv. 1, p. 55 - 82.

Minďáš J., Škvarenina J. (eds.), 2003: Klimatické zmeny a lesné ekosystémy Slovenska. Zvolen, EFRA Zvolen, LVÚ Zvolen, 129 p.

Minďáš J., Škvarenina J., Lapin M., Čaboun V., Vladovič J., Priwitzer T., Zúbrik M., Moravčík M., 2004: Očakávané scenáre klimatických zmien a možné vplyvy zmenenej klímy na lesné ekosystémy. In Varínsky J. (ed): Aktuálne problémy v ochrane lesov. Zvolen, LVÚ Zvolen, p. 41 - 47.

Minďáš J., Škvarenina J., Střelcová K., Priwitzer T., 2000: Očakávané zmeny klímy a možné dôsledky na lesnú drevinu smrek obyčajný (Picea abies L. Karst.) na Slovensku. In Národný klimatický program SR, Bratislava, MŽP SR, zv. 8, p. 55 - 68.

Central European Forestry Journal

The Journal of National Forest Centre – Forest Research Institute Zvolen

Journal Information


CiteScore 2016: 0.56

SCImago Journal Rank (SJR) 2016: 0.230
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2016: 0.454

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 85 82 9
PDF Downloads 38 37 3