The Measurement of Housing Preferences in the Analytic Hierarchy Process

Open access

Abstract

The paper focuses on an adaptation of the AHP method to elicit housing preferences on the rental market. To assess the applicability of the AHP method for residential market analyses, a survey was conducted on a group of students from Cracow University of Economics, Poland. The students were asked to evaluate the importance of particular criteria when selecting an apartment. We identified the major methodological difficulties of the utilization of the AHP method in applied research on preferences and decision-making on the housing market. Potential solutions to the mentioned limitations were also presented.

Balcerowicz-Szkutnik, M., Sojka, E., Szkutnik, W. (2013). Determinanty bezrobocia w Polsce jako czynniki strategii zarządzania przedsiębiorstwem. Zarządzanie i Finanse: Journal of Management and Finance, 11 (4), 35-59.

Di Matteo, U., Pezzimenti, P., Astiaso Garcia, D. (2016). Methodological Proposal for Optimal Location of Emergency Operation Centers through Multi-Criteria Approach. Sustainability, 8 (1), 50. DOI: 10.3390/su8010050.

Dytczak, M. (2010). Wybrane metody rozwiązywania wielokryterialnych problemów decyzyjnych w budownictwie. Opole: Politechnika Opolska.

Dytczak, M., Wojtkiewicz, T.J. (2010). Metody wielokryterialnego wyboru systemów monitorowania. In: R. Knosala (ed.), Komputerowo zintegrowane zarządzanie (pp. 397-405). Tom I. Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją.

Foryś, I. (2009). Pomiar warunków i preferencji mieszkaniowych emerytów. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu: Taksonomia Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania, 47, 248-255.

Głuszak, M. (2011). Eksperyment conjoint jako metoda wyznaczania współczynników wagowych atrybutów w wycenie nieruchomości. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 850, 49-64.

Góralski, P., Pietrzak, S. (2011). Ocena ryzyka kontynuacji działalności gospodarczej spółek ANR w aspekcie ich strategiczności oraz specyficznej funkcji rynkowej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 686. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 47, 59-69.

Kempa, O., Krajewska, M., Palicki, S., Rącka, I., Wójta-Kempa, M. (2015). Students’ Preferences On The Residential Real Estate Market In Polish Cities. Real Estate Management and Valuation, 23 (1), 90-102.

Mulliner, E., Malys, N., Maliene, V. (2016). Comparative analysis of MCDM methods for the assessment of sustainable housing affordability. Omega, 59, 146-156. DOI: 10.1016/j. omega.2015.05.013.

Mulliner, E., Smallbone, K., Maliene, V. (2013). An assessment of sustainable housing affordability using a multiple criteria decision making method. Omega, 41, 270-279. DOI: 10.1016/j.omega.2012.05.002.

Piwowarski M., Matczak, A. (2010). Modelowanie i agregacja preferencji klientów na potrzeby rynku nieruchomości. Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, 28, 226-237.

Saaty, T.L. (1996). The Analytic Hierarchy Process. Pittsburgh, PA: RWS Publications.

Saaty, T.L. (2000). Fundamentals of Decision Making and Priority Theory With the Analytic Hierarchy Process (2nd revised Ed., 1st Ed. 1994). Pittsburgh, PA: RWS Publications.

Saaty, T.L. (2001). The Analytic Network Process: Decision Making With Dependence and Feedback, 2nd Ed. Pittsburgh, PA: RWS Publications.

Saaty, T.L. (2003). Rank, normalization and idealization in the Analytic Hierarchy Process. In: 7th ISAHP Conference Proceedings (pp. 57-64). Bali, Indonesia: ISAHP. Retrieved from: http://www.isahp.org/2003Proceedings/paper/p03.pdf.

Skotarczak, T., Nowak, M.J. (2010). Preferencje mieszkaniowe kandydatów na studia oraz studentów pierwszego roku Akademii Rolniczej w Szczecinie. Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis: Oeconomica, 277 (58), 71-80.

Stopinska, A., Strzępek, I. (2008). Jak mieszkają studenci? Analiza warunków mieszkaniowych w Krakowie. Świat Nieruchomości, 66, 50-53.

Strączkowski, Ł., Suszyńska, K. (2012). Housing situation of young married couples in the light of the local housing market research. Actual Problems of Economics, 7, 209-220.

Trzaskalik, T. (2014). Wielokryterialne wspomaganie decyzji, przegląd metod i zastosowań. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie, 74 (1921), 239-263.

Urbańska, W. (2013). Warunki zamieszkiwania i preferencje mieszkaniowe młodych Polaków w 2007 i 2011. Problemy Rozwoju Miast, 1, 143-151.

Yang, Y.P., Shieh, H.M., Leu, J.D., Tzeng, G.H. (2008). A novel hybrid MCDM model combined with DEMATEL and ANP with applications. International Journal of Operational Research, 5 (3), 160-168.

Zopounidis, C. (1999). Multicriteria decision aid in financial management. European Journal of Operational Research, 119, 404-415.

Folia Oeconomica Stetinensia

The Journal of University of Szczecin

Journal Information

Cited By

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 334 332 31
PDF Downloads 181 180 21