Personalized Information Management by Online Stores in 4C Model. Case Study

Open access

Abstract

The increasing complexity of the business environment, growing knowledge requirements, development of information technologies, and competitiveness implies the need of implementation of information management systems. Moreover, welter of information about online customers, their individual behavior, and their expectations force entrepreneurs to manage information in a personalized way. Monitoring Internet users behavior, creating their profiles (based on data about age, sex, lifestyle, interests, family, work, etc.), and controlling current traffic on the Web site give wide range of possibilities in creating a real model of potential customers preference and using it in online communication. This study concentrates on possibilities of using personalized communication in the information management by online stores in 4C model.

[1] Andruszkiewicz, K., Betcher T., 2015. Using big data to customize the offer for customers. International Business and Global Economy, No 34/2015, pp.91–92.

[2] Boulding, K.E., 1999. The Economics of Knowledge and the Knowledge of Economics. American Economic Review, Vol. 56, No. 2, pp.1-13.

[3] Brusilovski, P., Kobsa, A., Nejdl, W. (ed.), 2007. The Adaptive Web: Methods and Strategies of Web Personalization. Berlin: Springer Science & Business Media.

[4] Czekaj, J., 2000. Zarządzanie informacją, jako funkcja przedsiębiorstwa. In: T. Borkowski, A. Marcinkowski, A. Oherow-Urbaniec (ed.). W kręgu zarządzania. Spojrzenie multidyscyplinarne. Kraków: Księgarnia Akademicka.

[5] Davenport, T., Prusak, L., 1997. Information Ecology. Oxford-New York: Oxford University Press.

[6] Dean, D., Gilliland, G., The Post-PC Era: A Disruptive Dawn. The Boston Consalting Group, [online] Available at: http://www.bcg.com/expertise_impact/publications/publicationdetails.aspx?id=tcm:12-84961&mid=tcm:12-84951 (Accessed 02.02.2016).

[7] Drucker, P.F, 1994. The Age of Social Transformation. In: The Atlantic Monthly, No. 11.

[8] Dziuba, D., 2005. Przesłanki rozwoju sieciowych systemów wspomagania decyzji - udostępnianych w modelu biznesowym ASP (Evidences of development network systems decision supporting in business model ASP). In: J. Oleński, Z. Olejniczak, J.S. Nowak (ed) Informatyka, strategie I zarządzanie wiedzą. Warszawa: Polskie Towarzystwo Informatyczne.

[9] Eirinaki, M., Vazirgiannis, M., 2003. Web Mining for Web Personalization. In: ACM Transactions on Internet Technology, No 1, pp.1-27.

[10] Forbes, 2015. W 2015 ponad 60 proc. Polaków będzie miało smartfona, [online] Available at: http://www.forbes.pl/w-2015-ponad-60-proc-polakow-bedzie-mialo-smartfona,artykuly,191272,1,1.html# (Accessed 28.01.2016).

[11] Gemius, 2015. E-commerce w Polsce 2015. Gemius dla e-Commerce Polska,[online] Available at:https://www.gemius.pl/files/reports/E-commerce-w-Polsce-2015.pdf (Accessed 04.02. 2016).

[12] Gierszewska, G., Romanowska, M., 1997. Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. Warszawa: PWE.

[13] Grudzewski, M., Hejduk, I.K., 2001. Globalizacja a kierunki rozwoju zarządzania. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw, No 1/2001.

[14] Jones, A., 2015. Identity and Marketing: Capturing, Unifying and Using Customer Data to Drive Revenue Growth, [online] Available at: http://insight.venturebeat.com/report/customer-identity-marketing-capturing-storing-and-enriching-right-data (Accessed 05.02.2016).

[15] Kelley (2015). What Consumer want in the physical and virtual store. Creating the ideal shopping experience, [online] Available at: http://kelley.iu.edu/CERR/files/iukpmg00b.pdf (Accessed 05.02.2016).

[16] Kisielnicki, J., Sroka, H., 2005. Systemy informacyjne biznesu. Informatyka dla zarządzania. Warszawa: Placet.

[17] Kiełtyka, L. (ed.), 2011. IT Tools in Management and Education. Selected Problems. Częstochowa: The Publishing Office of Czestochowa University of Technology.

[18] Koetsier, J., 2014. Top 10 Marketing Automation companies: The VB Index report 2014. [online] Available at: http://venturebeat.com/2014/02/26/top-10-marketing-automation-companies-the-vb-index-report/ (Accessed 15.01.2016). [please compare offer portfolio following companies: Hubspot, Salesforce, Marketo, SAS, Eloqua, IBM, Act-On, InfusionSoft, LoopFuse, Silverpop].

[19] Kwiseok, K., Cookhwan, K., 2012. How to design personalization in a context of customer retention: Who personalizes what and to what extent? Electronic Commerce Research and Applications, Vol. 11, pp.101–116.

[20] Lauterborn, B., 1990. New Marketing Litany: Four P's Passe: C-Words Take Over. Advertising Age, No.61(41).

[21] Malara, Z., 2006. Przedsiębiorstwo w globalnej gospodarce: wyzwania współczesności (The company in the global economy: the challenges of modernity). Warszawa: PWN.

[22] Malara, Z., Rzęchowski, J., 2011. Zarządzanie informacją na rynku globalnym. Teoria i praktyka. Warszawa: C.H. Beck.

[23] Mikowska, M., 2015. Marketing mobilny w Polsce 2015 (Mobile Marketing in Poland 2015),[online] Available at: http://www.tnsglobal.pl/coslychac/files/2015/05/POLSKA_JEST_MOBI_2015.pdf (Accessed 29.01.2016).

[24] MyBuys, 2014. Personalization Comes of Age: 2014 Retail and Consumer Insights, [online] Available at: http://www.mybuys.com/wp-content/uploads/MyBuys-eTailing-Consumer-Survey-eBook-May-2014.pdf (Accessed 03.02. 2016).

[25] Nowakowski, J., Sobczak, W., 1970. Teoria informacji. Warszawa: WNT.

[26] Oleński, J., 2001. Ekonomika informacji. Warszawa: PWE.

[27] Olejniczak, T., 2004. Personalizacja w kształtowaniu lojalności klientów w internecie. Acta Universitatis Lodziensis, No 179.

[28] Polskie Badania Internetu Sp. z o.o./ Gemius, 2014. Wyniki badania Megapanel PBI/Gemius za grudzień 2014. [online] Available at: https://www.gemius.pl/wszystkie-artykuly-aktualnosci/wyniki-badania-megapanel-pbigemius-za-grudzien-2014.html (Accessed 28.01.2016).

[29] Reimers, B.D., 2000. Getting Personal. InformationWeek, No 767, pp.51-54.

[30] Rubikom Strategy Consultants, 2014. Konsument Digitalny a wirtualna rzeczywistość. Przewodnik po raportach o digitalizacji rynku (Digital Consumer and virtual reality. Guide on reports about digital market), [online] Available at: http://www.shoppingshow.pl/raporty/ShoppingShow_2014_RAPORT_konsument_digitalny_a_wirtualna_rzeczywistosc.pdf (Accessed 02.02.2016).

[31] Senties Technologies, 2015. Personalization for retailers roudup, [online] Available at: https://www.emarketer.com/public_media/docs/eMarketer_Personalization_Retailers_Roundup.pdf (Accessed 06.2.2016).

[32] Sridevi, K., Umarani, R., 2013. Web personalization approaches: a survey. International Journal of Advanced Research in Computer and Communication Engineering, Vol. 2, Issue 3.

[33] Stigler, G. (ed.), 1983. The Economics of Information. In: Stigler G., The Organization of Industry. Chicago: University of Chicago Press.

[34] Szwarc, N., 2010. Od masowej komunikacji marketingowej po personalizację w emarketingu. E-mentor, No 3 (35), [online] Available at: www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/35/id/762 (Accessed 10.01.2016).

[35] Świderska, G.K., 2003. Informacja zarządcza w procesie formułowania i realizacji strategii firmy. Warszawa: Difin.

[36] Toffler, A., 1995. Third wave. Warszawa: PIW.

[37] Turban, E., Aronson, J., 2001. DSS and Intelligent Systems. New Jersey: Prentice Hall.

[38] Wojciechowski, M., Zakrzewicz, M., 2000. Automatyczna personalizacja serwerów WWW z wykorzystaniem metod eksploracji danych, [online] Available at: www.cs.put.poznan.pl (Accessed 25.01.2016).

[39] Yijuan, L., Nicu, S., Ross, H., Qi, T., 2011. Personalization in multimedia retrieval: A survey. Multimedia Tools and Applications, Vol. 51, pp.247-277.

[40] Zygała, R., 2007. Podstawy zarządzania informacją w przedsiębiorstwie. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.

Foundations of Management

The Journal of Warsaw University of Technology

Journal Information


CiteScore 2017: 0.28

SCImago Journal Rank (SJR) 2017: 0.198
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2017: 0.159

Cited By

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 243 243 20
PDF Downloads 135 135 12