The Assessment Of The Level Of Management Control Standards Completion In Treasury Sector

Open access

Abstract

This paper concerns the rules of the functioning of management control standards used in the Treasury Control Office. Its purpose is to present research results conducted in the years 2013–2014 in Polish Treasury Control Offices. Obtained results are the effect of applying author’s model of the assessment of management control implementation. The research was conducted for management personnel and the rest of offices employees separately. Significant discrepancies between these two groups of respondents were indicated. Based on the results, the areas of deviation from expected level of management control standards were established and the areas where implementation of control mechanisms relying on increasing the supervision of board of directors over managers were indicated, providing permanent and efficient elements of managers supervision over subordinate employees and making purposes and tasks put on the Treasury Control Office for given year more precise and familiarization of employees and carrying out trainings and series of other corrective measures.

[1] Barney D. (2008) - Społeczeństwo sieci. Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2008.

[2] Chojna-Duch E. - Podstawy finansów publicznych i prawa finansowego. Warszawa 2011.

[3] Ducker P.F. - Praktyka zarządzania. Wyd. Ekonomiczne, Kraków 1992.

[4] Griffin R.W. - Podstawy zarządzania organizacjami. Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2010.

[5] Griffin R.W. - Podstawy zarządzania organizacjami. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.

[6] Kuc B.R. - Kontroling narzędzie wczesnego ostrzegania.Wydawnictwo Menedżerskie PTM, Warszawa 2006.

[7] Kałużny S., Zawadzka T. - Kontrola gospodarcza w jednostkach budżetowych. Warszawa 1999.

[8] Lipiec-Warzecha L. - Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, Wolters Kluwers Polska, Warszawa 2011.

[9] Nowak E. - Zawansowana rachunkowość zarządcza, PWE Warszawa 2003.

[10] Puchacz K. - Nowa ustawa o finansach publicznych, Gdańsk 2009.

[11] Robbins S.P., DeCenzo D.A. - Podstawy zarządzania, PWE, Warszawa 2002.

[12] INTOSAI, Standardy kontroli wydane przez Komisję Standardów Kontroli Międzynarodowej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli, NIK, Warszawa 2000.

[13] Rozporządzenia Rady (WE, EURATOM) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich – art. 27 (Dz.U. L 248 z 16.09.2002, s. 1)

[14] Komunikat nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w s sprawie standardów kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF Nr 15, poz. 84).

[15] Komunikatu Nr 3 Ministra Finansów z 16 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF Nr 2, poz. 11).

[16] Komunikat Nr 6 Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2010 r. w sprawie standardów definiowania celów dla jednostek sektora finansów publicznych w zadaniowym planie wydatków na rok 2011 (Dz. Urz. MF Nr 5, poz. 22).

Foundations of Management

The Journal of Warsaw University of Technology

Journal Information


CiteScore 2017: 0.28

SCImago Journal Rank (SJR) 2017: 0.198
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2017: 0.159

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 126 126 12
PDF Downloads 59 59 3