Security in Topological, Functional and Semiotic Terms

Open access

Abstract

The article is devoted to the modeling of object structures in sequences of event processes characteristic of critical infrastructure (CI) objects arising in emergency situations. The identification of risky sequences of events is a key issue carried out in topological, functional and semiotic terms. The topological approach includes flat, hierarchical and hypergraph - it is possible by means of transformations of equivalent models of the event network through its simplification to the form of a hypothesis or towards the desired functionality. The functionality approach covers theorizing and plural problems in the processes of the creation of a priori and aposteriorical errors of multiplication and synthesis on the basis of also incorrect graphical models of functioning. The semiotic approach captures combinatorically related functional and structural errors, which are impossible to identify and remove by means of arithmetic-logical tests. Currently, this is possible only on the basis of the paradigm of the characterization theory, which guarantees a semantic relationship between the correctness of the functioning and the structure of the analyzed versus the synthesized object of research.

[1] Domański, J., Kotarba, W., Krupa, T., 2014. The Prisms of Management. Foundations of Management. Vol. 6, No. 2, pp.43-50, DOI: 10.1515/fman-2015-0010.

[2] Ficoń, K., 2007. Inżynieria zarządzania kryzysowego. Podejście systemowe (Crisis Management Engineering. System Approach). Warszawa: BEL Studio.

[3] Gorbatov, V.A., 1979. Semanticeskaja teorija projektirovanija avtomatov (Semantic Theory of Designing Automata). Moskva: Izd. Energia.

[4] Homenda, W., 2009. Algorytmy, złożoność obliczeniowa, granice obliczalności (Algorithms, Computational Complexity, Limits of Computability). Warszawa: Wyd. Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej.

[5] Jajuga, K., ed., 2007. Zarządzanie ryzykiem (Risk Management). Warszawa: PWN.

[6] Kieżun, W., 2018. Four Riders of the Apocalypse of the Polish Bureaucracy. Foundations of Management. Vol. 1, pp.7-12, DOI: 10.2478/fman-2018-0001.

[7] Koziej, S., 2009. Między piekłem a rajem. Szare bezpieczeństwo na progu XXI wieku (Between Hell and Paradise. Gray Security on the Threshold of the 21st Century). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, pp.27.

[8] Krupa, T., 2005. O pewnej specyfikacji procesu decyzyjnego (About a Certain Specification of the Decision-Making Process). Problemy Zarządzania (Management Problems). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe WZ UW, No. 1, pp.79-88.

[9] Krupa, T., 2006. Elementy organizacji, zasoby i zadania (Elements of Organization, Resources and Tasks). Warszawa: WNT.

[10] Krupa, T., 2009. Events and Events Processes. Foundations of Management. Vol. 1, No. 2, pp.143-158, DOI: 10.2478/v10238-012-0016-9.

[11] Krupa, T., 2010. Hierarchiczny model procesów podejmowania decyzji z wielopoziomowymi ograniczeniami i sprzecznościami - rozważania I propozycje (Hierarchical Model of Decision- Making Processes with Multi-Level Constraints and Contradictions - Considerations and Proposals). In: M., Hopej, M., Moszkowicz, J., Skalik, eds. Wiedza w gospodarce i gospodarka oparta na wiedzy. Zarządzanie w gospodarce opartej na wiedzy (Knowledge in the Economy and Knowledge-Based Economy: Management in a Knowledge-Based Economy). Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, pp.149-158.

[12] Krupa, T., 2013. V.A. Gorbatov Theory of Characterization - Principles and Examples. Foundations of Management, Vol. 5, No. 3, pp.89-102, DOI: 10.2478/fman-2014-0022.

[13] Krupa, T., 2016. Zasada charakteryzacji jako systemowy paradygmat w naukach o zarządzaniu - eksperymenty i zastosowania (The Principle of Characterization as a Systemic Paradigm in Management Sciences - Experiments and Applications). In: A., Zakrzewska-Bielawska, ed. Stan i perspektywy rozwoju nauk o zarządzaniu - Wybrane problemy (Status and Prospects of Development of Management Sciences - Selected Problems). Toruń: Wyd. TNOiK, pp.180-217.

[14] Krupa, T., Ostrowska, T., 2007. Multilayer Decision Support Model for Value and Cost Analysis of IT Solutions - Hierarchical Approach. In: Managing Worldwide Operations and Communications with Information Technology. IGI Pub lishing, IRMA Int. Conf., Vancouver Canada, pp.86-90.

[15] Krupa, T., Ostrowska, T., 2017. Prakseologiczne aspekty teorii zdarzeń - symetria zagrożeń i podatności (Praxeological Aspects of the Theory of Events - Symmetry of Threats and Vulnerabilities). In: W., Kieżun, J., Wołejszo (red.). Prakseologia w zarządzaniu i dowodzeniu. Ekonomiczność w zarządzaniu (Praxeology in Management and Command. Economics in Management). Kalisz: Państwowa Wyższa Szkoła im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, pp.59-73, ISBN 978-83- 65872-09-8.

[16] Krupa, T., Prokopowicz, T., 2018. Paradygmat teorii charakteryzacji w procesach podejmowania decyzji (The Paradigm of the Characterization Theory in Decision-Making Processes). In: M., Budzanowska-Drzewiecka, K., Czernek, eds. Kierunki ewolucji nauk o zarządzaniu (Directions of Evolution of Management Sciences). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, pp.51-72.

[17] Krupa, T., Wiśniewski, M., 2015. Situational Management of Critical Infrastructure Resources under Threat. Foundations of Manafgement, Vol. 07, pp.93-104, DOI: 10.1515/fman-2015-0028.

[18] Kulińska, E., 2016. Model of Axiological Dimension Risk Management. Foundations of Management. Vol. 5, No. 3, pp.211-226, DOI: 10.1515/fman-2016-0017.

[19] Maj, K., Krupa, T., 2010. The Management Method Preventing a Crisis Situation in an Electrical Energy Utility. Foundations of Management, Vol. 2, No. 2, pp.37-50, DOI: 10.2478/v10238-012-0027-6.

[20] Nye, J.S., 2009. Konflikty międzynarodowe. Wprowadzenie do teorii i historii (International Conflicts. Introduction to Theory and History). Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, pp.287.

[21] Ostrowska, T. (2013). The Resource Hazards Model for the Critical Infrastructure of the State Emergency Management Process. Foundations of Management, Vol. 5, No. 3, pp.49-60, DOI: 10.2478/fman-2014-0019.

[22] Ostrowska, T., Krupa, T., Wiśniewski, M., 2015. Dynamic Hazards in Critical Infrastructure of State. Foundation of Management, Vol. 7, pp.143-158, DOI: 10.1515/fman-2015-0032.

[23] Pogorzelski, W., 1999. Inżynieria badań systemowych. Prolegomena (Systems Research Engineering. Prolegomena). Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.

[24] Saaty, T.L., 1980. The Analytic Hierarchy Process. New York: Mc-Graw Hill.

[25] Skomra, W., ed., 2015. Metodyka oceny ryzyka na potrzeby systemu zarządzania kryzysowego RP (Risk Assessment Methodology for the Needs of the Crisis Management System of the Republic of Poland). Warszawa: Szkoła Główna Służby Pożarniczej.

[26] Wiśniewski, M., 2016. Concept of Situational Management of Safety Critical Infrastructure of State. Foundation of Management, Vol. 8, pp.297-310, DOI: 10.1515/fman-2016-0023.

[27] Zawiła-Niedźwiecki, J., 2013. Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w zapewnianiu ciągłości działania organizacji (Operational Risk Management in Ensuring the Continuity of the Organization's Operations). Kraków: Wyd. edu-Libri, ISBN: 978-83-63804-12-1.

[28] Zawiła-Niedźwiecki, J., 2014. Operational Risk as a Problematic Triad: Risk - Resource Security - Business Continuity. Kraków: edu-Libri, ISBN: 978-83-63804-42-8.

[29] Zwicky, F., 1969. Discovery, Invention, Research - Through the Morphological Approach. Toronto: The Macmillian Company.

Foundations of Management

The Journal of Warsaw University of Technology

Journal Information


CiteScore 2017: 0.28

SCImago Journal Rank (SJR) 2017: 0.198
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2017: 0.159

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 66 66 10
PDF Downloads 44 44 12