Illegal clauses in the practice of banks’. Selected issues

Open access

Abstract

Submitted article contains reflections on unfair terms in consumer contracts in the banks’ practice. The origin and the meaning of the unfair consumer terms are presented as well as their varies in legal aspects in banking practice. Every spotted sphere is filled with examples of unfair consumer terms. The article is an attempt to answer the question about the reasons of usage of unfair terms in consumer contracts by the banks – public confidence institutions – which are responsible for usage over 7% of all unfair terms, ruled by the court of competition and consumer protection.

Bednarek M., Wzorce umów w prawie polskim, Warszawa 2005.

Gliniecki B., Umowa Deweloperska. Konstrukcja prawna i zabezpieczenie wzajemnych roszczeń stron, Warszawa 2012.

Gołaczyński J., Wzorce i niedozwolone klauzule umowne w praktyce bankowej po wejściu w życie ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, „Przegląd Sądowy” 2001, nr 11/12.

Grzesiek A., Niedozwolone klauzule w umowach o imprezę turystyczną, we wspólnotowym i polskim prawie ochrony konsumenta, Kraków 2008.

Kozakewicz M., Kwas M., Prognoza wybranych wskaźników rozwoju obrotu bezgotówkowego na lata 2014–2020, Szkoła Główna Handlowa, grudzień 2014, http://www.nbp.pl/systemplatniczy/obrot_bezgotowkowy/prognoza2014-2020.pdf [dostęp: 7.07.2015].

Koźliński T., Zwyczaje płatnicze Polaków, NBP, Departament Systemu Płatniczego, Warszawa 2013, http://www.nbp.pl/systemplatniczy/zwyczaje_platnicze/zwyczaje_platnicze_Polakow.pdf [dostęp: 24.02.2014].

Mączyński P. Kostrzewski L., Płać albo do sądu, http://wyborcza.pl/1,76842,9107005,Plac_albo_do_sadu.html [dostęp: 7.07.2015].

Pisuliński J., Niedozwolone klauzule umowne w obrocie bankowym na wybranych przykładach, „Prawo Bankowe” 2005, nr 6.

Rutkowska E., Niedozwolone klauzule umowne w bankowym obrocie konsumenckim, „Prawo Bankowe” 2002, nr 7–8.

Rutkowska-Tomaszewska E., Ochrona prawna klienta na rynku usług bankowych, Warszawa 2013.

Skory M., Klauzule abuzywne – zastosowanie przepisów Dyrektywy 93/13 w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej (Niemcy, Anglia, Francja, Czechy, Słowacja Węgry), Warszawa 2007.

Szuma K., Realne możliwości zapoznawania się klientów z wzorcami umownymi [w:] B. Gneli (red.), Ochrona konsumenta usług finansowych. Wybrane zagadnienia prawne, Warszawa 2007.

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 159 109 13
PDF Downloads 73 59 5