The Dividend Policy of Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange

Open access

Abstract

Dividend policy is created and formulated by companies. For this reason, the focus of the analysis is on the message conveyed by the information on the dividend payout, the relationship between the dividend and financial indicators, the continuity of the payout and the amount of the dividend itself. Decisions on the dividend payment include two basic issues: what portion of profits should be paid out over a certain period of time and whether the company should maintain a steady and stable growth rate. If a steady and stable growth rate is maintained, then the level of earnings will increase from year to year. This phenomenon is confirmed by the growing number of companies paying dividends. The purpose of the article is to indicate significant differences in stock prices before the dividend payment and after the dividend payment, and to indicate significant differences in stock prices before the announcement of the dividend right and after the announcement of the dividend right.

Bień W., 2004, Rynek papierów wartościowych, Difin, Warszawa.

Bohdanowicz L., 2012, Funkcja kontrolna rady nadzorczej a redukcja kosztów agencji, Zarządzanie i Finanse, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Dębski W., 2007, Rynek finansowy i jego mechanizmy. Podstawy teorii i praktyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Gordon M.J., Shapiro E., 1956, Capital equipment analysis: the required rate of return of profit, Management Science, no. 3.

Kwestarz P., Powód spadków sektora bankowego po kryzysie franka szwajcarskiego (dywidendy, zyski i KNF, https://strefainwestorow.pl/artykuly/dywidendy/powod-spadkow-sektora-bankowegopokryzysie-franka-szwajcarskiego-dywidendy-zyski (15.05.2015).

Lewandowski R., 2010, Polityka dywidend w spółkach akcyjnych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, doctoral dissertation, Toruń.

Lintner J., 1956, Distribution of incomes of corporations among dividends, retained earnings, and taxes, American Economic Review, no. 46(2).

Pioch J., 2004, Polityka dywidend w teorii i praktyce, [in:] Dziawgo D. (ed.), Indywidualni inwestorzy na rynku finansowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.

Poterba J., 1987, Tax policy and corporate saving, Brookings Papers on Economic Activity, no. 2

Rudke M., Duże dywidendy w dużych spółkach, wydanie internetowe Gazety Parkiet, access online 14.05.2018.

Starzyńska W., 2002, Miary średnie w szeregach czasowych. Statystyka praktyczna, PWN, Warszawa.

Szablewski A., 2006, Wycena spółki metodą zdyskontowanych dywidend, [in:] Panfil M., Szablewski A. (ed.), Metody wyceny spółki. Perspektywa klienta i inwestora, Poltext, Warszawa.

Tarczyński W., Witkowska D., Kompa K., 2013, Współczynnik Beta. Teoria i praktyka, Pielaszek Reaserch, Warszawa.

Zielonka P., 2003, Czym są finanse behawioralne, czyli krótkie wprowadzenie do psychologii rynków finansowych, Materiały i Studia Narodowego Banku Polskiego, zeszyt nr 158.