Cost Analysis in the Audit of Selected Companies in Poland

Open access

Abstract

The aim of the article is to present the issues related to the work of auditors in the area of cost analysis as an element of the financial statement in an enterprise. Empirical studies were conducted on the basis of the financial statements published by selected companies listed on the NewConnect market in 2017, as well as the audit reports issued for those companies. The partial goals include the assessment of the percentage of certain types of opinions issued by independent auditors reviewing the financial statements of selected companies listed, as well as the identification of the areas regarding costs of activities, which are most often described in the explanations or qualified opinions in the research sample under analysis. The undertaken research are preliminary and in the future should be carried out on a larger research sample divided into industry sectors

Act on Accounting of 29 September 1994 as amended (Journal of Laws [Dz.U.] 2017, item 1047).

Andrzejewski M., 2012, Korygująca funkcja rewizji finansowej w systemie rachunkowości, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.

Ettredge M.L., Xu Y., Yi H.S., 2014, Fair value measurements and audit fees: Evidence from the banking industry, Auditing: A Journal of Practice & Theory, vol. 33, no. 3, August.

Gabrusewicz P., 2014, Etapy audytu sprawozdań finansowych, [in:] Gabrusewicz W. (ed.), Audyt sprawozdań finansowych, teoria i praktyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A., Warszawa.

Grabowska-Kaczmarczyk E., 2016, Ewolucja rewizji finansowej i jej wpływ na jakość procesu badania sprawozdania finansowego, [in:] Andrzejewski M. (ed.), Ewolucja sprawozdawczości i rewizji finansowej w systemie rachunkowości, Difin, Warszawa.

Hołda A., Pociecha J., 2005, Rewizja finansowa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.

Kalandyk N., Kalandyk P., Rymkiewicz B., 2015, Zmiana wybranych pozycji sprawozdania finansowego w wyniku jego atestacji na przykładzie spółek notowanych na NewConnect, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 873, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 77.

Krajowy Standard Rewizji Finansowej 1, 2010, PIBR, Warszawa.

Krzywda D., 2005, Istota, cel i podstawy prawne rewizji sprawozdań finansowych, [in:] Krzywda D. (ed.), Rewizja sprawozdań finansowych, SKwP, Warszawa.

Krzywda D. (ed.), 2012, Rewizja sprawozdań finansowych, Difin, Warszawa.

Krzywda D., Szafraniec J., 2012, Badanie poszczególnych części sprawozdania finansowego, [in:]

Krzywda D. (ed.), Rewizja sprawozdań finansowych, SKwP, Warszawa.

Kutera M., Hołda A., Surdykowska S.T., 2006, Oszustwa księgowe. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa.

Lew A., 2015, Badanie przez biegłego rewidenta przychodów i kosztów jako elementów podatnych na oszustwa księgowe, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 399.

Marzec J., Śliwa J., 2012, Audyt finansowy w jednostkach gospodarczych – teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa.

Micherda B., 2010, Cel i uwarunkowania badania sprawozdania finansowego w świetle sytuacji kryzysowej, [in:] Andrzejewski M. (ed.), Rachunkowość wobec kryzysu gospodarczego, Difin, Warszawa.

National Standards on Auditing 315, in the wording of ISA, PIBR, Warsaw, 5.03.2018.

Pfaff J., 2016, Wartości szacunkowe w kosztach przedsiębiorstwa oraz procedury ich badania zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej, Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej, Zarządzanie, nr 23, t. 2.

Ślezbak M., Ślezbak K., 2014, Spodziewane zmiany ustawy o rachunkowości a obligatoryjne badania sprawozdań finansowych, Rachunkowość, no. 8.

Turek-Radwan M., Mazurczak A., 2012, Rola analizy finansowej w raportach biegłego rewidenta, [in:] Stabilność systemu finansowego warunkiem rozwoju gospodarczego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa, Bielsko-Biała.

Wąsowski W., 2010, Kreatywna rachunkowość. Fałszowanie sprawozdań finansowych, wyd. 2 rozszerzone, Difin, Warszawa.

Zieniuk P., 2018, Wartości szacunkowe w teorii rachunkowości i w praktyce spółek giełdowych, Difin, Warszawa.