The effect of bio-preparations on the infestation of tubers by Streptomyces spp.

Open access

Abstract

The effect of tuber dressing and plant spraying with Polyversum (B.A.S. Pythium oligandrum) and Biochikol 020 PC (B.A.S. chitosan) bio-preparations on the infestation of potatoe tubers by Streptomyces spp. was studied during the 2005-2007 years. The Vitavax 2000 FS (B.A.S. karboxin and thiuram) was used as a standard fungicide.

The results received from field experiments indicate that, during all years of study these preparations significantly reduced tubers infestation by Streptomyces spp. The Polyversum bio-preparation, which was applied to tuber dressing and sprayed on plants four times during vegetation period, showed the best protective effect against Streptomyces spp.

BOUCHEK-MECHICHE K., GARDAN L., NORMAN P., JOUAN B., 1999. Streptomyces species isolated from potato scabs: description of new species on the basis of phenotypic and genotypic data. Abstr. 14th EAPR Conf., Sorrento: 253-254.

BRAZDA G., 1994. Auftreten des Kartoffelschorfs (Streptomyces scabies) und Mőglichkeiten der Berfallsminderung. Kartoffelbau 45(3): 98-105.

BRAZDA G., 1995. Kartoffelschorf (Streptomyces scabies). Besonderheiten des Befalls und des Auftretens. Kartoffelbau 46(4): 150-152.

DAVIS J.R., MC MASTER G.M., CALLIHAN R.H., GARNEK J.G., MC DOLE R.E., 1974. The relationship of irrigation timing and soil treatment to control potato scab. Phytopat. 64, 11, 1: 1404-1410.

GAWIŃSKA-URBANOWICZ H., 2000. Występowanie parcha srebrzystego (Streptomyces sp.) na wybranych odmianach ziemniaka w różnych warunkach środowiska. Roczn. AR Poznań CCCXXI, ser. Ogr. 30: 33-38.

GŁUSKA A., NOWACKI W., 2001. Wpływ opadów i warunków glebowych na porażenie bulw parchem zwykłym (Streptomyces scabies). Mat. Konf. IHAR, Oddział Bonin „Ochrona ziemniaka”, Kołobrzeg: 72-76.

GRZEŚKIEWICZ H., RUDKIEWICZ F., SOĆKO J., 1990. Porażenie bulw ziemniaka parchem zwykłym w zależności od stopnia zakwaszenia i składu mechanicznego gleb, nawożenia magnezem oraz ilości opadów. Biul. Inst. Ziemn. 40: 61-73.

KURZAWIŃSKA H., 1992. Wpływ zróżnicowanego nawożenia azotowego oraz trzech terminów sadzenia ziemniaka na występowanie parcha zwykłego (Streptomyces scabies). Zesz. Nauk. AR Kraków, ser. Ogr. 20: 149-159.

KURZAWIŃSKA H., 2002. Fungicydy stosowane w ochronie ziemniaka przed zarazą a występowanie chorób skórki bulw. Zesz. Nauk. AR Kraków 387(82): 81-82.

KURZAWIŃSKA H., 2008. Metoda biologiczna w integrowanej ochronie roślin warzywnych przed chorobami. E. Cieslik (red.) Monografia Pol. Tow. Techn. Żywn., Wyd. Nauk. PTTŻ: 54-62.

KURZAWIŃSKA H., GAJDA I., 2004. Influence of weather conditions on natural infection of potato tubers by common scab (Streptomyces spp.) in medium early cultivars. Veg. Crops Res. Bull. 60: 81-87.

KURZAWIŃSKA H., MAZUR S., 2007. The effect of Pythium oligandrum and chitosan used in control of potato against late blight and the occurrence of fungal diseases on tuber peel. Comm. Appl. Biol. Sci 72/4: 967-971.

POŚPIESZNY H., 1997. Niektóre aspekty stosowania chitozanu w ochronie roślin. Prog. Plant Prot. 37(1): 306-309.

ROZTROPOWICZ S., 1985. Metodyka obserwacji i pobierania prób w agrotechnicznych doświadczeniach z ziemniakami. Inst. Ziemn. Bonin: 11-20.

RUDKIEWICZ F., ZAKRZEWSKA B., 1987. Wpływ niektórych elementów pogody na porażenie bulw parchem zwykłym i ocena reakcji odmian na tę chorobę. Biul. Inst. Ziemn. 35: 91-100.

SCHOLTE K., 1989. The effect of nettem scab (Streptomyces spp.) and Verticilliumdaliae on growth and yield of potato. Potato Res. 32: 65-73.

VALKONEN J., 1998. New pathogenic Streptomyces sp. in potato under Nordic conditions (Finland). Abstr. Conf. Papers. European Association for Potato Research Pathology Section Meeting. Uema, Sweden: 10.

Folia Horticulturae

The Journal of Polish Society for Horticultural Sciences (PSHS)

Journal Information

Web of Science, IMPACT FACTOR 2017: 0.244
Scopus, SCImago Journal Rank (SJR) 2017: 0.129

CiteScore 2017: 0.29

Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2017: 0.432

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 67 67 15
PDF Downloads 28 28 11