Institutionalization of Regional Policy and the Regional Institution System in Serbia

Open access

Abstract

This study summarizes aspects of Serbian regional policy with special focus on regions and the development of the regional institutions. The study emphasizes the importance of the issue in the Republic of Serbia in 2010, with the ambition to join the European Union. With the enactment of the new Law on Regional Development and the legal framework five NUTS 2 regions were created. The Ministry of Economy and Regional Development is responsible for the institutional coordination of the regional policy. Regional Development Agencies are at the intermediate level of institutional hierarchy. After the regionalization of Serbia, the Autonomous Province of Vojvodina remained a whole and unified NUTS 2 region with complex and developed regional institutions.

Alibegović, J. D. (2009), ‘Regionalizacija u Hrvatskoj: iskustva i otvorena pitanja’, Izazovievropskih integracija. Časopis za pravo i ekonomiju evropskih integracija, 2 (6), pp. 23-41.

Bozóki, A. (2007), ‘Mi maradt az autonómiából? - Elmélet és gyakorlat’, http://www.magyar-szo.co.yu (15.03.2007).

E-NOVINE (2012), ‘BDP Vojvodine pao ispod proseka Srbije’, http://www.e-novine.com/srbija/srbija-tema/43159-BDP-Vojvodine-pao-ispod-proseka-Srbije.html (10.11.2012).

Faragó, L. (2005), A jövőalkotás társadalom-technikája, Budapest-Pécs: Dialóg Campus Kiadó, pp. 189-211.

FOND ZA PRUŽANJE POMOĆI IZBEGLIM, PROGNANIM I RASELJENIM LICIMA (2012), http://www.fondajnfort.rs/menu/o_nama.html (10.11.2012).

FOND ZA RAZVOJ AP VOJVODINE (2012), http://vdf.org.rs/osnivanje2.htm (15.06.2012).

Horváth , G. (2006), ‘Regionális helyzetkép a Kárpát-medencéről’, [in:] Rácz , Sz. (ed.), Regionális átalakulás a Kárpát-medencében, Pécs: MRTT, pp. 9-22.

Horváth , G. (2009a), ‘A fejlesztési autonómia regionális keretiről’, [in:] BARANYI, B. and NAGY, J. (eds.), Tanulmányok az agrár- és a regionális tudományok köréből az észak-alföldirégióban, Debrecen: MTA RKK, DE AMTC, pp. 13-24.

Horváth , G. (2009b), ‘Decentralizáció és autonómia Kelet-Közép-Európában’, [in:] Somogyi , S. (ed.), A Regionális Tudományi Társaság Évkönyve 2008, Subotica: Regionális Tudományi Társaság, pp. 12-26.

Janjić, D. (2009), ‘Srbija država regiona’, Izazovi evropskih integracija. Časopis za pravo i ekonomijuevropskih integracija, 2 (6), pp. 103-115.

Komšić, J. (2007), ‘Evropski političko-pravni pristup decentralizaciji i regionalizaciji’, [in:] Josifidis , K. (ed.), Evropske regionalne politike s osvrtom na perspektive Vojvodine, Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet Subotica, pp. 65-96.

Komšić, J. (2009), ‘Političko-institucionalni aspekti regionalnog razvoja Srbije u svetlu evropskih standarda’, Izazovi evropskih integracija. Časopis za pravo i ekonomiju evropskih integracija, 2 (6), pp. 73-101.

KORHECZ, T. Ifj. (2009), Otthonteremtőben a szülőföldön. Jogi és politikai esszék, Újvidék: Fórum Könyvkiadó, pp. 14-41.

Lilić, S. (2009), ‘Regionalizam, EU i pravni okvir regionalizacije Srbije’, Izazovi evropskihintegracija. Časopis za pravo i ekonomiju evropskih integracija, 2 (6), pp. 7-21.

Nacrt zakona o regionalnom razvoju (2008), Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja, http://www.merr.sr.gov.yu/sektori/rrpolitika.php?lang=lat (15.11.2008).

Nagy , I., Mileti ć, R. and Todorovi ć, M. (2009), ‘Szerbia regionális fejlődésének alapvető jellemzői’, Tér és Társadalom, 23 (3), pp. 173-184.

Nikolić, G. (2009), ‘Novi predlog za statističku regionalizaciju Srbije’, Izazovi evropskihintegracija. Časopis za pravo i ekonomiju evropskih integracija, 2 (6), pp. 43-57.

Opštine u Srbiji (2008, 2010), Republički zavod za statistiku Srbije.

Pálné KOVÁCS, I. (2004), ‘A közigazgatási régiók esélyei hazánkban’, Magyar Tudomány, 9 (954).

Prostorni plan Republike Srbije 2010-2014-2021 (2010), http://www.pirot.rs/latin/index.php?option=com_content&task=view&id=6569&Itemid=241 (15.10.2010).

Rák , V. (2002), ‘Regionalizmus az Európai Unióban’, [in:] Szentes , D. (ed.), Új generációa közigazgatásban, Budapest: Tempus Közalapítvány, n.p.

RAZVOJNA BANKA VOJVODINE (RBV) (2012), http://www.rbv.rs/index.php?lang=en (15.06.2012).

Simić, P. (2009), ‘Polovi razvoja i regionalizam u Francuskoj’, Izazovi evropskih integracija. Časopis za pravo i ekonomiju evropskih integracija, 2 (6), pp. 59-72.

Statut Autonomne Pokrajine Vojvodine (2010), www.vojvodina.gov.rs/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=19&dir=DESC&order=date&limit=5&limitstart=5 (15.06.2010).

Strategija regionalnog razvoja Srbije za period od 2007 do 2012 godine (2007), Službeni GlasnikRS, 1, http://www.merr.sr.gov.yu/sektori/rrpolitika.php?lang=lat (1.03.2007).

Szabó, P. (2005), ‘Régió: “meghatározott területi egység”’, [in:] Nemes Nagy , J. (ed.), Régióktávolról és közelről, Budapest: ELTE Regionális Földrajzi Tanszék, pp. 7-61.

Takács , Z. (2008), ‘Területi szerveződés és regionalizáció Szerbiában’, [in:] GÁBRITY MOLNÁR, I. and MIRNICS, Z. (eds.), Regionális erőnlét, Szabadka: MTT, pp. 123-158.

Uredba o načinu vršenja poslova ministarstava i posebnih organizacija van njihovog sedišta (1992), Službeni Glasnik RS, 3.

Uredba o nomenklaturi statističkih teritorijalnih jedinica (2009, 2010), Službeni Glasnik RS, 109, 46.

Ustav Republike Srbije (2006), Službeni Glasnik RS, 98.

Vuletić, V. and Vukeli ć, J. (2009), ‘Odnos političke elite Srbije prema regionalizacji’, Izazovievropskih integracija. Časopis za pravo i ekonomiju evropskih integracija, 2 (6), pp. 117-133.

Winkler , A. and Takács , Z. (2012), Regional Policy and Regional Disparities- Institutionalisation of Spatial Development in Serbia with Focus on the Autonomous Provinceof Vojvodina (manuscript under publishing).

Zakon o državnoj upravi (2005, 2007), Službeni Glasnik RS, 79, 101.

Zakon o ministarstvima (2008), Službeni Glasnik RS, 65.

Zakon o ministarstvima (2011), Službeni Glasnik RS, 16.

Zakon o regionalnom razvoju (2009, 2010), Službeni Glasnik RS, 51, 30.

Zakon o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije (2007), Službeni Glasnik RS, 129.

Zakon o utvrđivanju određenih nadležnosti Autonomne Pokrajine Vojvodine (2002), SlužbeniGlasnik RS, 6.

Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne Pokrajine Vojvodine (2009), Službeni Glasnik RS, 99.

ZAVOD ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA (2012), http://www.ravnopravnost.org.rs (10.11.2012).

European Spatial Research and Policy

The Journal of University of Lodz

Journal Information


CiteScore 2017: 0.44

SCImago Journal Rank (SJR) 2017: 0.169
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2017: 0.285

Cited By

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 115 114 9
PDF Downloads 39 38 4