Main Spatial Aspects of the Functioning of Higher Education Institutions in Poland

Open access

Main Spatial Aspects of the Functioning of Higher Education Institutions in Poland

CHOJNICKI, Z. and CZYŹ, T. (1997a), ‘Charakter i rola ośrodków naukowych w Polsce’, [in:] CHOJNICKI, Z. and CZYŹ, T. (eds), Struktura przestrzenna nauki polskiej, Poznań: Bogucki, pp. 25-44.

CHOJNICKI, Z. and CZYŹ, T. (1997b), ‘Regionalny układ nauki w Polsce i jego zmiany’, [in:] CHOJNICKI, Z. and CZYŹ, T. (eds), Struktura przestrzenna nauki polskiej, Poznań: Bogucki, pp. 45-107.

DUTKOWSKI, M. (2008), Zmiany funkcji i tendencji rozwojowych miast Polski północnozachodniej ze szczególnym uwzględnieniem roli Szczecina, Ekspertyza wykonana na zamówienie MRR (wersja 1), wersja elektroniczna pochodzi ze strony internetowej MRR.

ILNICKI, D. (2002), ‘Próba określenia zmienności czasowej zjawisk przestrzennych metodami wzorcowymi - przykład metody Hellwiga’, [in:] ROGACKI, H. (ed.), Możliwości i ograniczenia zastosowań metod badawczych w geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarce przestrzennej, Poznań: Bogucki, pp. 185-195.

ILNICKI, D. and RACZYK, A. (2003), ‘Describing Interregional Differences: Selected Problems’, [in:] Współczesne procesy transformacji w układach lokalnych i regionalnych w Polsce, Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych, t. VII, Wrocław: Uniwersytet Wrocławski, pp. 229-237.

JAKUBOWICZ, E. (1991), Hierarchia miejskich ośrodków usługowych w regionie dolnośląskim, Wrocław: CUP, Biuro Planowania Regionalnego we Wrocławiu.

MARCINOWICZ, D. and KACZMAREK, M. (2008), ‘Student jako konsument. Ekonomiczne aspekty studiowania w Poznaniu’, [in:] MARKOWSKI, T. and DRZAZGA, D. (eds), Rola wyższych uczelni w rozwoju społeczno-gospodarczym i przestrzennym miast, Studia KPZK PAN, 121, pp. 162-171.

MARKOWSKI, T. and DRZAZGA, D. (2008), ‘Uczelnie wyższe w przestrzeni i gospodarce miast - próba syntezy’, [in:] MARKOWSKI, T. and DRZAZGA, D. (eds), Rola wyższych uczelni w rozwoju społeczno-gospodarczym i przestrzennym miast, Studia KPZK PAN, 121, pp. 7-13.

RYKIEL, Z. (1995), ‘European Boundaries in Spatial Research’, European Spatial Research and Policy, 2 (1), pp. 35-45.

Szkoły wyższe i ich finanse w 2002 r., (2003), Warszawa: GUS

Szkoły wyższe i ich finanse w 2006 r., (2007), Warszawa: GUS.

WERWICKI, A. (1994), ‘Potencjały naukowe w Polsce w 1990 roku i ich rozmieszczenie’, Zeszyty IGiPZ PAN, 21, pp. 38-76.

WOLANIUK, A. (2006), ‘Nowa przestrzeń akademicka’, [in:] JAŻDŻEWSKA, I. (ed.), Nowe przestrzenie w mieście i ich organizacja. XIX Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź: ŁTN, pp. 103-116.

European Spatial Research and Policy

The Journal of University of Lodz

Journal Information


CiteScore 2017: 0.44

SCImago Journal Rank (SJR) 2017: 0.169
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2017: 0.285

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 127 126 9
PDF Downloads 35 34 2