Significance of the Wałbrzych Special Economic Zone “Invest Park” for Development of the Wałbrzych Agglomeration

Open access

Summary

Subject and purpose of work: The main goal of the article is to prove the impact of the Wałbrzych Special Economic Zone (WSSE) “Invest Park” on the development of the Wałbrzych Agglomeration region.

Materials and methods: The research carried out in 2017-2018 involved three groups of respondents: Wałbrzych Agglomeration residents, entrepreneurs and local government authorities. The study was supplemented with the information from WSSE “Invest Park”.

Results: For all three groups of respondents, WSSE “Invest Park” plays an important role in the development of the Wałbrzych Agglomeration. Its creation had the greatest impact on reducing the unemployment rate and also on improving the infrastructure. It is also important that WSSE top many rankings, gaining the first position as one of the best investment areas.

Conclusions: Establishing the WSSE in the area of the Wałbrzych Agglomeration has had a significant impact on the development of the region. This development is visible in the activities undertaken in the zone, attracting investors and creating new investment areas.

1. Badora, M. (2017). Od Wydawcy. WSSE INFO. Magazyn Wałbrzyskiej Specjalnej strefy Ekonomicznej „INVEST PARK”, 4(14).

2. Bank Danych Lokalnych, https://bdl.stat.gov.pl/.

3. Czetwertyński, S., Mroczek-Czetwertyńska, A. (2018). Znaczenie turystyki dla Wałbrzycha w perspektywie postindustrialnej. W: S. Bielawska (red), Nowa Kronika Wałbrzyska, tom 6 (s. 89-100). Wałbrzych: Fundacja MUSEION.

4. Detyna, B., Mroczek-Czetwertyńska, A. (2018). Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” – analiza oferty inwestycyjnej na tle polskich stref ekonomicznych. W: T. Wysoczański (red.), Nauka, Badania i Doniesienia Naukowe (s. 72-82). Świebodzice: Idea Knowledge Future.

15. Klimek, D. (2018). Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w specjalnych strefach ekonomicznych – problemy i dylematy. Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula, 2(56), 60-71.

16. Raport Polska Strefa Inwestycji, zmiany prawne iorganizacyjne 2018, https://cdn.files.smcloud.net/t/media/files/Raport_Polska-Strefa-Inwestycji-2018.pdf.

17. Ustawa z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych, Dz.U. 1994 nr 123 poz. 600.

18. Woźniak, E. (2013). Rola Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Invest-Park” w opinii mieszkańców Wałbrzycha. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 24, 147-164.

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 26 26 17
PDF Downloads 26 26 14