Quantitative Assessment of the Dynamics of Changes in the GDP Per Capita Index in the Regions of Bulgaria and Slovakia

Open access

Summary

Subject and purpose of work: The article presents the results of research into the dynamics of changes in income distribution as measured by means of GDP per capita for the regions Bulgaria and Slovakia using quantitative methods.

Materials and methods: The transition matrix was used as a research tool. As some authors note, since most of the research is limited to the assessment and analysis of global trends, this does not allow to distinguish the situation in which regions maintain their relative position from the situations in which the general distribution of income changes slightly while the location of some regions changes significantly. In this case, individual regions may differ considerably in their rate of development even in the periods when no convergence was observed.

Results: The approach adopted in this study made it possible to verify the degree of diversification of the economic strength of the regions examined and conduct a comparative analysis of the dynamics of changes in the transition matrices.

Conclusions: It was concluded that the regions of Slovakia and Bulgaria are developing at the same pace. Income stability can be observed. It is justifiable to look for and workout modern tools that will enable tracking changes in regional development.

1. Lewandowski, K. (2011). Ocena polityki regionalnej Unii Europejskiej w świetle badań empirycznych. Gospodarka w teorii i praktyce, 2 (29), 53-64.

2. Łaźniewska, E., Górecki, T., Chmielewski, R. (2011). Konwergencja regionalna. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

3. Puga, D. (2001). European Regional Policies in Light of Recent Location Theories. CEPR Discussion Paper Series, 2767, 14-15.

4. Surówka, A., Prędka, P. (2016). PKB per capita jako wyznacznik rozwoju ekonomicznego regionów Polski Wschodniej - wyniki badań własnych. W: L. Kowalczyk, F. Mroczko (red.), Innowacyjność to rozwój. Zarządzanie operacyjne w teorii ipraktyce organizacji biznesowych, publicznych ipozarządowych. Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości zsiedzibą w Wałbrzychu, 39(3), 209-220.

5. Surówka, A. (2018). PKB per capita jako determinanta rozwoju ekonomicznego rozwoju regionów Polski i Litwy - analiza porównawcza wujęciu dynamicznym. Nierówności społeczne awzrost gospodarczy, 55(3), 187-198. https://doi.org/10.15584/nsawg.2018.3.12

6. Surówka, A. (2014). Konkurencyjność województw Polski Wschodniej na tle regionów Unii Europejskiej w świetle badań własnych. Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, 39(3), 394-407. https://doi.org/10.15611/pn.2015.380.29

7. Surówka, A. (2014). Znaczenie klastrów dla konkurencyjności Polski Wschodniej. W: L. Kowalczyk, F. Mroczko (red.), Kreatywność. Innowacyjność. Przedsiębiorczość: Zarządzanie operacyjne w teorii i praktyce organizacji biznesowych, publicznych i pozarządowych. Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, 30(5), 359-370.

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 27 27 19
PDF Downloads 19 19 11