Policy of attracting highly skilled professionals from the third countries to Czechia

Open access

Abstract

The issue of attracting highly skilled professionals has becoming a hot issue in Czechia in the context of overall progress towards a knowledge-based economy as well as current structural and anticipated deficiencies of the Czech RDI sector, both in public and private sector. The article aims at initial evaluation of the upcoming amendment of the migration policy in Czechia in the broader context of the current and anticipated need of highly skilled professionals; it also presents the main driving forces shaping the final design of the immigration policy in Czechia.

[1] Baršova, A. (2008): Potirani neopravněnych ekonomickych aktivit migrantů v Česku. In: Drbohlav, D. (ed.): Nelegalni ekonomicke aktivity migrantů (Česko v evropskem kontextu). Karolinum, Praha, s. 82-90.

[2] Blahoutova, T. (2013): Prava migrantů na pracovnim trhu - ve slepe uličce? Migrace online. http://www.migraceonline.cz/e-knihovna/?x=2375184

[3] Brychta, O. (2013): Karta vysoce kvalifi kovaneho zaměstnance. Přispěvek na konferenci Evropske migračni sitě Ziskavani kvalifi kovanych pracovnich sil ze třetich zemi. European Migration Network, Praha, březen 2013.

[4] Castles, S., Miller, M. (2009): The Age of Migration. International Population movements in the modern world. Palgrave Macmillan, čtvrte vydani. 369 s.

[5] Čaněk, M., Čižinsky, P. (2006): Migration policies and institutional settings in the Czech Republic. Přispěvek na konferenci Migration Policy Making, Turin: C9 Konference IMISCOE, květen 2006.

[6] Černa, L. (2012): Policy Primer: Selecting the Best and Brightest. http://www.migrationobservatory.ox.ac.uk/sites/files/migobs/Selecting%20the%20Best%20and%20Brightest%20Policy%20Primer_0.pdf

[7] Čižinsky, P. (2009): Kdo ma řidit migraci? Stručna analyza kompetenci uřadů. http://www.migraceonline.cz/cz/e-knihovna/kdo-ma-ridit-migraci-strucna-analyza-kompetenci-uradu

[8] Daněk, M. (2010): Modra karta EU rozšiři možnosti vstupu cizinců na česky trh prace. E-pravo.cz. http://www.epravo.cz/top/clanky/modra-karta-eu-rozsiri-moznosti-vstupu-cizincu-na-cesky-trh-prace-65909.html

[9] Daniel, O. (2012): Bariery pro přichod mezinarodnich vědeckych pracovniků do Česka. Ergo, r. 7, č. 3. Technologicke centrum AV ČR, s. 10-15.

[10] Drbohlav et al. (2010): Migrace a (i)migranti v Česku. Kdo jsme, odkud přichazime, kam jdeme? SLON, Praha, 250 s.

[11] EMN (2010): Uspokojovani poptavky po pracovni sile prostřednictvim migrace. European Migration Network, 106 s. http://www.emncz.eu/aktualne/cz::BLOCK:NOVINKY%7Cid_novinky:1785

[12] EMN (2013): Navrh nove pravni upravy vstupu a pobytu cizinců na uzemi Česke republiky. Evropska migračni siť, 43 s. http://www.emncz.eu/UserFiles/files/navrh_nove_pravni_upravy_cizinci.pdf

[13] Grygar, J., Čaněk, M., Černik. J. (2006): Vliv kvalifi kace na uplatněni a mobilitu na českem trhu prace u migrantů ze třetich zemi. Zavěrečna zprava z vyzkumu v ramci projektu Trh prace a cizinci.55 s.

[14] Haišman, T. (2013): uvodni slovo na konferenci Evropske migračni sitě Ziskavani kvalifi kovanych pracovnich sil ze třetich zemi. European Migration Network, Praha, březen 2013.

[15] HM Treasury (2003): The Green Book: Appraisal and Evaluation in Central Government. London: TSO. 118 s.

[16] Hola, E., Čaněk, M., Faltova, M. (2012): Analyza metodickych pokynů MPSV ohledně vydavani pracovnich povoleni. Program migrace. http://migration4media.net/2012/09/25/analyza-metodickych-pokynu-mpsv-ohledne-vydavani-pracovnich-povoleni/

[17] Jiřička, J. (2012): Nevyhanějte z Česka zahranični dělniky, žadaji neziskovky Drabkův uřad. Idnes.cz. http://zpravy.idnes.cz/neziskovky-kritizuji-zprisneni--podminek-pro-cizince-pfq-/domaci.aspx?c=A120528_145250_domaci_jj

[18] Keller, J., Tvrdy, L. (2010): Vzdělanostni společnost? Chram, vytah a pojišťovna. Sociologicke nakladatelstvi, Praha, 119 s.

[19] Klepalova, A. (2009): Špatny zakon v praxi, ziskat zelenou kartu je nemožne. Aktualně.cz. http://aktualne.centrum.cz/ekonomika/euro-cz/clanek.phtml?id=637638

[20] Kostelecka, Y., Bernard, J., Kostelecky, T. (2007): Zahranični migrace vědců a vyzkumniků a nastroje k jejimu ovlivněni. Sociologicky ustav AV ČR, v. v. i., Praha. 112 s.

[21] Kušnirakova, T. (2013): Is there Integration Policy being formed in Czechia? Identities. V tisku.

[22] Kušnirakova, T., Čižinsky, P. (2011): Dvacet let česke migračni politiky: Liberalni, restriktivni, anebo ještě jina? Geografi e, r. 116, č. 4, 497-517.

[23] Leisyte, L. a kol. (2011): Human Resources in R&D. Final Report - 7. dilči zavěrečna zprava projektu Mezinarodni audit vyzkumu, vyvoje a inovaci v ČR a implementace jeho vysledků do strategickych dokumentů. Ministerstvo školstvi, mladeže a tělovychovy, 174 s. http://audit-vav.reformy-msmt.cz/download-document/65-zaverecna-zprava-7-aj

[24] Leontiyeva, Y. (2012): Brains versus Brawn: Comparison of the Educational and Occupational Status of non-EU Labour Migrants in the Czech Republic. Disertačni prace. Fakulta socialnich věd Univerzity Karlovy v Praze. 149 s.

[25] Leontiyeva, Y., Vavra, M. (2009): Postoje k imigrantům. Sociologicky ustav AV ČR, Praha, 121 s.

[26] Marek, D. a kol. (2012): Vznik a rozvoj infrastruktur pro VaVaI. Studie v ramci veřejne zakazky Uřadu vlady „Analyzy a podklady pro realizaci a aktualizaci Narodni politiky vyzkumu, vyvoje a inovaci“, 102 s. http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=665503

[27] Massey, D. (ed.)(2004): International Migration. Prospects and Policies in a Global Market. Oxford University press, 203 s.

[28] McLaughin, G., Salt, J. (2002): Migration Policies towards Highly Skilled Foreign Workers. Report to the Home Offi ce. Londyn.

[29] Ministerstvo prace a socialnich věci (2013a): Hledani volnych mist obsaditelnych držiteli zelene karty. http://portal.mpsv.cz/sz/zahr_zam/zelka/vm?formtype=3

[30] Ministerstvo prace a socialnich věci (2013b): Zelene karty pro cizince v Česke republice. http://portal.mpsv.cz/sz/zahr_zam/zelka

[31] Ministerstvo průmyslu a obchodu (2011): Zpět na vrchol: Strategie mezinarodni konkurenceschopnosti Česke republiky pro obdobi 2012 až 2020. http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Strategie-mezinarodni-konkurenceschopnosti-Ceske-republiky.pdf

[32] Ministerstvo průmyslu a obchodu (2013): Tiskova zprava. http://www.mpo.cz/dokument123476.html

[33] Ministerstvo vnitra (2013): Informace pro cizince: Zelene karty. http://www.mvcr.cz/clanek/zelene-karty.aspx

[34] Narodni vzdělavaci fond (2011a): Mzdova atraktivita ve vyzkumu a vyvoji. Zprava v ramci veřejne zakazky Uřadu vlady „Analyzy a podklady pro realizaci a aktualizaci Narodni politiky vyzkumu, vyvoje a inovaci“, 15 s. http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=15138

[35] Narodni vzdělavaci fond (2011b): Situace na trhu prace: nabidka a poptavka po pracovnicich ve vědě a vyzkumu. Studie v ramci veřejne zakazky Uřadu vlady „Analyzy a podklady pro realizaci a aktualizaci Narodni politiky vyzkumu, vyvoje a inovaci“, 32 s. http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=15138

[36] Pistotnik, S. (2013): Migrant Workers from the Former Yugoslavia and European Migration Policies. MigrationOnline.cz. http://migrationonline.cz/en/e-library/migrant-workers-from-the-former-yugoslavia-and-european-migration-policies

[37] Porche, S. (2012): Uvodni slovo na konferenci Budoucnost pracovni migrace v ČR. Charita Česka republika, březen 2012.

[38] Prokeš, L. (2013): Zrychlena procedura pro vnitropodnikově převaděne zaměstnance zahraničnich investorů. Přispěvek na konferenci Evropske migračni sitě Ziskavani kvalifi kovanych pracovnich sil ze třetich zemi. European Migration Network, Praha, březen 2013.

[39] Schovankova, S. (2013): Governance of international migration of highly- -skilled foreigners: an empirical analysis from the Czech Republic. Politics in Central Europe, r. 9, č. 1. V tisku.

[40] Skeldon, R. (1997): Migration and Development. A Global Perspective. Addison Wesley Longmann Ltd, 132 s.

[41] Vesela, A. (2010): Zprava o realizaci projektu v roce 2010 a navrh na jeho ukončeni. Ministerstvo prace a socialnich věci. http://www.komora.cz/download.aspx?dontparse=true&FileID=4526

[42] Zaletel, P. (2006): Competing for the Highly Skilled Migrants: Implications for the EU Common Approach on Temporary Economic Migration. European Law Journal, r.12, č. 5, str. 613-635.

ERGO

The Journal of Technology Centre ASCR

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 260 78 4
PDF Downloads 77 56 5