Classification of labour markets in the Silesian Province (Poland)

Open access

Abstract

The purpose of this article is to try to classify labour markets of the Silesian Province on the municipality level. The proposed solution of grouping labour markets is based on three criteria: the size of the labour market measured by a number of jobs, the weight of the labour market expressed with a proportion of the number of jobs to the size of the population and that scale of the impact that is a proportion of the commuters to the ones leaving for work. As a result of the assumed criteria the municipalities have been grouped according to their meaning on the labour market, at the same time identifying weaker and stronger labour markets. The first stage of the research was to divide the municipal labour markets according to the number of the employed. As a result territorial units were grouped into 4 classes (small, medium, big and huge) including in total 9 subclasses. Then the municipal labour markets were sorted according to their weight and the scale of their impact, verifying their position in this way. The research pointed out that a lot of labour markets in the Katowice conurbation showed lower levels than the assumptions. Consequently, it suggests polarization of the labour market of this urban unit that is mainly focused on Katowice and Gliwice. Higher parameters than the assumed ones were reached by several municipalities that are small or medium labour markets. In many cases these are municipalities where there are huge businesses connected with coal mining. A beneficial situation was noted in the southern part of the province that has a relatively steady situation on the labour market. The presented classification of labour markets can support the management process of local and regional development.

Analiza powiązań funkcjonalnych na obszarze województwa śląskiego. 2012. Analizy RCAS, z. 1/2012, Wydz. PSiP, Urząd Marszałk. woj. śląskiego, Katowice.

Barczak A.S., Tausz K. (eds.) 2004. Śląski rynek pracy. Wyd. GIG, PWE, Katowice-Warszawa.

Bruda M., Wypłosz Ch. 1995. Makroekonomia. Polskie Wyd. Ekonom., Warszawa.

Doeringer P., Piore M. 1971. Internal labour markets and manpower analysis. Lexington Massachusetts.

Gwosdz K. 2014. Pomiędzy starą a nową ścieżką rozwojową. Uniw. Jagiell., Inst. Geogr. i Gosp. Przest., Kraków.

Kłosowski F., Pytel S., Runge A., Sitek S., Zuzańska-Żyśko E. 2013a. Rynek pracy w subregionie centralnym województwa śląskiego. Sosnowiec.

Kłosowski F., Pytel S., Runge A., Sitek S., Zuzańska-Żyśko E. 2013b. Rynek pracy w podregionie bielskim. Sosnowiec.

Kłosowski F., Pytel S., Runge A., Sitek S., Zuzańska-Żyśko E. 2013c. Rynek pracy w podregionie częstochowskim. Sosnowiec.

Kłosowski F, Pytel S., Runge A., Sitek S., Zuzańska-Żyśko E. 2013d. Rynek pracy w podregionie rybnickim. Sosnowiec.

Kotlorz D. (ed.) 2006. Śląski rynek pracy w procesie transformacji polskiej gospodarki. GWSH, Katowice.

Levy F., Murnane R. 2004. The new division of labor: How computers are creating the next job market, Publ. by Princeton Univ. Press, New York.

Peck J. 1992. Labor and agglomeration: control and flexibility in local labor markets. Economics Geography, 68, 4. Clark Univ. Worcester, Massachusetts: 325-347.

Runge J., Żurek I. (eds.) 2010. Procesy i struktury demograficznospołeczne na obszarze województwa śląskiego w latach 1988-2008. Wyd. Urzędu Statystycznego, Katowice.

Rocznik Statystyczny Województwa Śląskiego 2013. Urząd Statystyczny w Katowicach. Regiony Polski 2014. GUS, Warszawa.

Runge J. 1991. Dojazdy do pracy w przestrzennej strukturze powiązań miast województwa katowickiego, Prace Nauk. Uniw. Śląskiego, Katowice.

Runge J. 1996. Struktura rynku pracy regionu tradycyjnego i jego otoczenia na przykładzie województwa katowickiego. Prace Nauk. Uniw. Śląskiego, Katowice.

Sitek S., Runge J., Kłosowski F., Runge A., Petryszyn J., Pytel S., Spórna T., Kurpanik M., Zuzańska-Żyśko E. 2013.

Społeczno-gospodarcze i przestrzenne kierunki zmian regionalnego oraz lokalnych rynków pracy województwa śląskiego - SGP WSL, Sosnowiec.

Szajnowska-Wysocka A., Zuzańska-Żyśko E. 2013. The Upper- Silesian conurbation on the path towards the “Silesia” metropolis, Bull. of Geogr., Socio-Economic Ser., 21: 111-124.

Tkocz M. 2001. Restrukturyzacja przemysłu regionu tradycyjnego. Wyd. Uniw. Śląskiego, Katowice.

Tkocz M. 2009. Tendencje zmian w strukturze przemysłu w miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii „Silesia”. [in:] Jażewicz I. (ed.) Współczesne problemy przemian strukturalnych przestrzenni geograficznej. Akad. Pomorska w Słupsku, Słupsk: 496-511.

Zuzańska-Żyśko E. 2012. Funkcje metropolitalne Górnośląskiego Obszaru Metropolitalnego, Studia Regionalne i Lokalne, 2 (48): 39-61. www.stat.gov.pl

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 274 243 9
PDF Downloads 107 102 6