Axiology and the mortality of the human being

Open access

Abstract

Awareness of mortality is one of the key aspects of human existence. Death goes beyond the boundary of knowledge, mortality. However, it is actually experienced by man as something inevitable. Death is a fact – the end of life, and the experience of mortality is one of the borderline situations. In the essay, the author puts forward the thesis that the experience of mortality has a significant impact on the human understanding of values. Attitudes towards death be it fear, resignation, indifference, fascination, mourning, sadness, despair after the loss of a loved one, or the desire for death, indicate the wealth of the world of value of axiological experience. The attitude of the person towards death, in some sense, is a test of our humanity, the principal value to which we refer most often. The author of the essay adopts the position of axiological relationalism (or axiological structurism), it implies that values are independent of the subject, they form a network of relational connections, but they are in a significant way connected with culture. The study of these connections: 1) with the world of people, 2) world of things, 3) internal relations that take place between values, allows us to get to know the complex structure of the world of values. In the article, the author analyzes in what sense mortality influences human understanding of values.

BAUDRILLARD, J. (2007): Wymiana symboliczna i śmierć [Symbolic exchange and death]. Warszawa: Wydawnictwo Sic!

BAUDRILLARD, J. (2009): Przejrzystość zła. Esej o zjawiskach skrajnych [Transparency of Evil: Essay on Extreme Phenomena]. Warszawa: Wydawnictwo Sic!

ČÁP, J. & PALENČÁR, M. (2012): Smrť a vedomie smrteľnosti [Death and awareness of mortality]. Bratislava: Iris.

CICHOWICZ, S. (1993): Śmierć: gwałt na idei lub reakcja życia. Wstęp [Death: violence on the idea or reaction of life]. In: S. Cichowicz (ed.): Antropologia śmierci. Myśl francuska [Anthropology of death: French thought]. Waraszwa: PWN, pp. 5–23.

EPIKUR (1984): List do Menojkeusa [Letter to Menoeceus]. In: Diogenes Leartios: Żywoty i poglądy słynnych filozofów [Lives and views of famous philosophers]. Warszawa: PWN, pp. 643–658.

DELSOL, Ch. (2011): Czym jest człowiek? Kurs antropologii dla niewtajemniczonych [What is a human being? Anthropology course for the uninitiated]. Kraków: Znak.

GRABOWSKI, M. (2015): Transhumanizm. Geneza – założenia – krytyka [Transhumanism: Genesis – Assumptions – Criticism]. In: „Ethos”, 3(111), pp. 23–41.

GLASER G. B. & STRAUSS A. L. (2016): Świadomość umierania [Awareness of dying]. Kraków: Zakład Wydawnicy „Nomos”.

HEIDEGGER, M. (1994): Bycie i czas [Being and time]. Warszawa: PWN.

JANKÉLÉVITCH, V. (1993): Tajemnica śmierci i zjawisko śmierci [Mystery of death and the phenomenon of death]. In: S. Cichowicz & J. M. Godzimirski (eds.): Antropologia śmierci. Myśl francuska [Anthropology of death: French thought]. Warszawa: PWN, pp. 43–76.

JASPERS, K. (1973): Philosophie, vol. 3. Berlin, Heidelberg & New York: Springer.

KURZWAIL, R. (2013): Nadchodzi osobliwość. Kiedy człowiek przekroczy granice biologii [The singularity is near]. Warszawa: Kurhaus Publishing.

SCHELER, M. (1977): Resentyment i moralność [Resentment and morality]. Warszawa: Fundacja Aletheia.

SONTAG, S. (2016): Widok cudzego cierpienia [Regarding the pain of others]. Kraków: Wydawnictwo Karakter.

WIECZOREK, K. (2004): Bogowie mają wieczność, ale nie mają teraźniejszości. Glosa do Achillesa [Gods have eternity, but they haven’t present: Gloss to Achille]. In: J. Kolbuszewski (ed.): Problemy współczesnej tanatologii [Problems of the contemporary tanatology], vol. VIII. Wrocław: Wydawnictwo Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, pp. 17–25.

WIŚNIEWSKI, R. (2013): Dobro: moralność, szczęście i piękno. Studium aksjologii Władysława Tatarkiewicza [Good: Morality, happiness and beauty. Study of the axiology of Władysław Tatarkiewicz]. Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Epigram.

WALDENFELS, H. (1993): O Bogu, Jezusie Chrystusie i Kościele dzisiaj. Teologia fundamentalna w kontekście czasów obecnych [God, Jesus Christ and the church today: Fundamental theology in the context of present times]. Katowice: Wydawnictwo św. Jacka.

WOJEWODA, M. (2017): Natura ludzka w dobie cybertechnologii – problem etyczny [Human nature in the era of cybertechnology – an ethical problem]. In: M. Sikora, L. Godek & T. Buksiński (eds.): Z problemów współczesnej filozofii [From the problems of the modern philosophy], vol. VI: Człowiek i maszyna [Man and machine]. Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Epigram, pp. 125–138.

ZIEMIŃSKI, I. (2010):, Metafizyka śmierci [Metaphysics of death]. Kraków: Wydawnictwo WAM.

Ethics & Bioethics

(in Central Europe)

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 186 186 46
PDF Downloads 132 132 20