Kazimierz Ajdukiewicz’s proposal of ethical norms

Open access

Abstract

Kazimierz Ajdukiewicz is known primarily as a logician and methodologist. Ethics was a side discipline to his scientific research, which he lectured at Lvov University in the 1930s. Assuming that ethics is a philosophical science, he tried to systematise its contemplations according to the scientific principles developed at the Lvov–Warsaw School of thought. However, in his research he also took into account the philosophical tradition which recognised ethics as one of the chief branches of philosophy. Ajdukiewicz’s submission of ethics to the requirements of logic was related to an attempt to analyse its core concepts. Consequently, an outline of the original ethical concept was developed, but never developed into a system.

AJDUKIEWICZ, K. (1932–1934): Etyka [Ethics, scribed]. In: Materials of Kazimierz Ajdukiewicz III–141. Warszawa: Archives of PAN, no. 110.

AJDUKIEWICZ, K. (1923): Główne kierunki filozofii w wyjątkach z dzieł ich klasycznych przedstawicieli. (Teoria poznania – Logika – Metafizyka) [Main philosophical trends in extracts from the books of their classical representatives: Theory of cognition – Logic – Metaphysics]. Lvov: Nakład K.S. Jakubowski.

AJDUKIEWICZ, K. (1927): Jak studiowałem filozofię [How I studied philosophy]. In: Archives of Kazimierz Ajdukiewicz III–141. Warszawa: Archives of PAN, no. 79.

AJDUKIEWICZ, K. (1965): Logika pragmatyczna [Pragmatic Logic], Warszawa: PWN.

AJDUKIEWICZ, K. (1939): O sprawiedliwości [Regarding Justice]. In: Kultura i Wychowanie, 2, pp. 109–121.

AJDUKIEWICZ, K. (1920): Polska filozofia wolności [Polish philosophy of freedom]. In: Słowo Polskie, 599, p. 3.

AJDUKIEWICZ, K. (1938): Propedeutyka filozofii. Dla liceów ogólnokształcących [Propedeutics of philosophy: For secondary school use]. Lvov & Warszawa: Książnica–Atlas.

AJDUKIEWICZ, K. (2016): Przemówienie powitalne delegacji polskiej na Międzynarodowym Kongresie Filozofii Naukowej w Sorbonie w roku 1935 [Inaugural Speech to the Polish representatives at the International Congress of Scientific Philosophy in Sorbonne in 1935], trans. by J. Hartman. In: A. Brożek – A. Chybińska (eds.): Fenomen szkoły lwowsko–warszawskiej [Phenomenon of the Lvov–Warsaw School]. Lublin: Academicon, pp. 157–160.

AJDUKIEWICZ, K. (1985): W sprawie artykułu prof. A Schaffa o moich poglądach filozoficznych [Regarding prof. A Schaff’s article related to my philosophical views]. In: Ajdukiewicz: Język i poznanie [Language and Cognition], vol. 2. Warszawa: PWN, pp. 155–191.

AJDUKIEWICZ, K. (1932): Wybrane zagadnienia z etyki [Chosen ethical issues] In: Materials of Kazimierz Ajdukiewicz III–141. Warszawa: Archives of PAN, no. 110.

AJDUKIEWICZ, K. (1983): Zagadnienia i kierunki filozofii [Issues and directions of philosophy]. Warszawa: Czytelnik.

INGARDEN, R. (1999): Dzieje mojej „kariery uniwersyteckiej” [“My university career“], ed. by R. Jadczak. In: Kwartalnik Filozoficzny, 2, pp. 183–201.

JADACKI, J. J. (2013): Being and Duty: The contribution of 20th-century Polish thinkers to the theory of imperatives and norms. Warszawa: Copernicus Center Press.

JADACKI, J. J. (2016): Struktura logiczna dekalogu [Logical structure of Decalog]. In: S. Janeczek & A. Starościc (eds.): Etyka [Ethics]. Part I. Koncepcje etyki [The concepts of ethics]. Lublin: Wydawnictwo KUL, pp. 309–324.

KOTARBIŃSKI, T. (1964): O Kazimierzu Ajdukiewiczu [About Kazimierz Ajdukiewicz]. In: Rozprawy logiczne. Księga pamiątkowa ku czci profesora Kazimierza Ajdukiewicza [Logical discourses. Book of Remembrance in honour of professor Kazimierz Ajdukiewicz], Warszawa: PWN, pp. 7–10.

KOTARBIŃSKI, T. (1913): Szkice praktyczne. Zagadnienia z filozofii czynu [Practical sketches: Issues from philosophy of deed]. Warszawa: Skład główny księgarni E. Wende i S-ka.

TWARDOWSKI, K. (1927): Etyka wobec teorii ewolucji [Ethics against evolution theory]. In: Twardowski: Rozprawy i artykuły filozoficzne [Philosophical discourses and articles]. Lwów: Księgarnia „Książnica–Atlas”, pp. 343–356.

TWARDOWSKI, K. (1997): Dzienniki [Journals]. Vol: 1. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

TWARDOWSKI, K. (1973): O zadaniach etyki naukowej [Regarding the tasks related to scientific ethics]. In: Etyka, 12, pp. 125–155.

WOLEŃSKI, J. (2013): Historico–Philosophical Essays, vol. 1. Warszawa: Copernicus Center Press.

WOLEŃSKI, J. & HARTMAN, J. (2008): Wiedza o etyce [Ethical basics]. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne PWN.

Ethics & Bioethics

(in Central Europe)

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 268 262 23
PDF Downloads 68 67 9