Moral and aesthetic considerations of humanity according to the Polish philosopher Mieczysław Wallis

Open access

Abstract

In this article, the author presents an overview of the 20th century Polish humanist Mieczysław Wallis who searches for answers to the question of the essence of humanity. The philosopher saw it in human axiological activities building a world of specifically human creations thus giving Man a meaningful existence. An axiological perspective of human subjectivity – the search for the purpose and meaning of human existence in the implementation of aesthetical and ethical values can be seen as a methodological proposal worthy of deeper consideration which could facilitate solving modern ethical and bio-ethical problems.

BIAŁOSTOCKI, J. (1983): Wspomnienie pośmiertne, Mieczysław Wallis 1895–1975 [Posthumous recollections], Mieczysław Wallis 1895–1975. In: M. Wallis: Sztuki i znaki. Pisma semiotyczne [Art and signs: Semiotic writings]. Warszawa: Polski Instytut Wydawniczy, pp. 335–339.

ELZENBERG, H. (1966a): Nauka i barbarzyństwo [Science and barbarity]. In: H. Elzenberg: Wartość i człowiek. Rozprawy z humanistyki i filozofii [Value and humans. Discourse on humanities and philosophy]. Toruń: UMK, pp. 129–135.

ELZENBERG, H. (1966b): Wartość i człowiek. Rozprawy z humanistyki i filozofii [Value and humans: Discourse on humanities and philosophy]. Toruń: UMK.

ELZENBERG, H. (2002): Kłopot z istnieniem. Aforyzmy w porządku czasu [Problems with existence: Aphorisms in the time order]. Toruń: UMK.

INGARDEN, R. (1987): Książeczka o człowieku [A booklet about Man]. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

NOWAKOWSKA, W. (2001): Sylwetki łódzkich uczonych. Profesor Mieczysław Wallis [Profiles of scientists from Lódź: Professor Mieczysław Wallis]. Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe.

PALACZ, R. (1999): Klasycy filozofii Polskiej [Classics in Polish philosophy]. Warszawa & Zielona Góra: Zachodnie Centrum Organizacji, pp. 327–341, 397–406.

ROSNER, K. (1975): Poglądy estetyczne Mieczysława Wallisa. Badania estetyczne a inne dziedziny jego działalności naukowej i krytycznej [The aesthetic views of Mieczysław Wallis: Aesthetic research and other areas of scientific and critical interest]. In: S. Krzemień-Ojak & W. Kalinowski (eds.): Studia z dziejów estetyki polskiej 1918–1939 [Studies in history of Polish aesthetics 1918–1939]. Warszawa: PWN, pp. 157–187.

SKOCZYŃSKI, J. & Woleński J. (2010): Historia filozofii polskiej [A history of Polish philosophy]. Kraków: WAM.

WALLIS, M. (1942–1944): Skróty [Shortcuts]. In: Archiwum Połączonych Bibliotek WFiS UW, IFiS PAN i PTF w Warszawie, 10(9), pp. 1–77.

WALLIS, M. (1968): Przeżycie i wartość: pisma z estetyki nauki o sztuce 1931–1949 [Experience and value: writings in aesthetics from the science of art 1931–1949]. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Ethics & Bioethics

(in Central Europe)

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 207 205 23
PDF Downloads 84 83 13