Petrographic composition of lignite from the Szczerców deposit, Polish Lowlands

Open access

Abstract

Macroscopic and microscopic composition of lignite from the Szczerców deposit belonging to the Bełchatów Lignite Mine (Polish Lowlands) has been examined. The macroscopic composition was determined according to the newest lithological classification of humic coal. On this basis, it has been shown that the main lithotypes occurring in the Szczerców deposit are the detritic and xylodetritic lignites.

The petrographic composition of the investigated lignite was determined microscopically for 11 samples. The examined lignite is predominantly composed of macerals from the huminite group. It is in the range from 75.2 to 86%, including atrinite (23.1–40.7%, averaging 28.9%) and densinite (18.2–41.4 %, averaging 24.9%). It also demonstrated that the statistical variability of the macerals content from the huminite group in the studied lignite is very weak in all samples. In addition, the random reflectance of ulminite was measured traditionally. The results, ranging from 0.247 to 0.282%, with the maximum permissible standard deviation < 0.07, were achieved for all analysed lignite samples.

Bielowicz B. (2012) Scheme of new technological classification of low-rank coal according to international rules (Schemat nowej technologicznej klasyfikacji krajowego węgla brunatnego zgodnej z zasadami międzynarodowymi). Wydawnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej, Kraków.

Bielowicz B. (2013) Petrographic composition of Polish lignite and its possible use in a fluidized bed gasification process. International Journal of Coal Geology, 116, 236-246.

Czarnecki L., Frankowski R., Ślusarczyk G. (1992) Syntetyczny profil litostratygraficzny rejonu złoża Bełchatów dla potrzeb Bazy Danych Geologicznych. Górnictwo Odkrywkowe, 42 (3-4), 12-22 (in Polish).

Gądek A., Frankowski F., Ślusarczyk G., Specylak-Skrzypecka J. (1999) New look at lithostratigraphic units of Bełchatów brown coal deposit (Bełchatów Field) based on updated deposit model (Nowe spojrzenie na kompleksy litostratygraficzne złoża węgla brunatnego Bełchatów (Pole Bełchatów) na podstawie zaktualizowanego modelu złoża). Górnictwo Odkrywkowe, 50(2-3), 99-105.

Gotowała R., Hałuszczak A. (2002) The Late Alpinie structural development of the Kleszczów Graben (Central Poland) as a result of a reactivation of the pre-existing, regional dislocation. EGU Stephan Mueller Special Publication Series, 1, 137-150.

Hałuszczak A. (2004) Cenozoic dynamics of the Dębina Salt Dome, Kleszczów Graben, inferred from structural features of the Tertiary-Quaternary cover. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 74, 311-318.

Kasiński J.R., Piwocki M. (2002) Low rank coals in Poland: prospection, mining, progress. [In:] (ed. J. Jureczka, M. Podemski) Proceedings of the IV European Coal Conference. Polish Geological Institute Special Papers, 7, 17-30.

Kasiński J.R., Piwocki M., Sadowska E., Ziembińska-Tworzydło M. (2010) Lignite of the Polish Lowlands Miocene: characteristics on a base of selected profiles. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 439, 99-154.

Kasztelewicz Z., Klich J., Żuk S. (2004) Brown coal extracting – achievements and prospects (Wydobycie węgla brunatnego w Polsce – osiągnięcia i perspektywy). Agencja Wydawniczo-Poligraficzna „ART-TEKST”, 29-52.

Kondracki J. (2002) Geografia regionalna Polski. Wydawnictwa Naukowe, Warszawa (in Polish).

Kwiecińska B., Wagner M. (1997) Classification of qualitative features of brown coal from Polish deposits according to petrographical, chemical and technological criteria (Typizacja cech jakościowych węgla brunatnego z krajowych złóż według kryteriów petrograficznych i chemiczno-technologicznych dla celów dokumentacji geologicznej złóż oraz obsługi kopalń). Wydawnictwo Centrum PPGSMiE Polskiej Akademii Nauk, Kraków.

Kwiecińska B., Wagner M. (2001a) Application of reflectance in natural and technological classification of brown coal (lignite) (Możliwość zastosowania refleksyjności jako metody badawczej w klasyfikowaniu i technologicznej ocenie jakości węgla brunatnego. Wydawnictwo AGH, Kraków.

Kwiecińska B., Wagner M. (2001b) A petrographic atlas of brown coals (lignites) from the Polish deposits (Atlas petrograficzny węgla brunatnego). Wydawnictwo Andrzej Choczewski, Kraków.

Leśniak T., Ratajczak T., Słomka T., Wagner M. (2002) Quality of lignite from the exploratory boreholes based on ISO standards, together with the indication of ingredients not yet marked in KWB Bełchatów (taking into account the holes made in the framework of the project additional studies clarify the contour of the Szczerców deposit), the number of the contract 6/88/2002 (Badania jakości węgla brunatnego z otworów rozpoznawczych i piezometrycznych na podstawie norm ISO wraz z zaznaczeniem składników dotychczas nie oznaczonych KWB Bełchatów (z uwzględnieniem otworów wykonanych w ramach projektu dodatkowych badań uściślenia konturu pola Szczerców)). Stowarzyszenie Naukowe im. Stanisława Staszica, Kraków.

Mastej W., Bartuś T., Rydlewski J. (2015) Analysis of lithofacies cyclicity in the Miocene Coal Complex of the Bełchatów lignite deposit, south-central Poland. Geologos, 21(4), 285-302.

Mucha J. (1994) Geostatistical methods in deposit documentation (Metody geostatystyczne w dokumentowaniu złóż). Wydawnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej, Kraków.

Narkiewicz M., Dadlez R. (2008) Geological regional subdivision of Poland: general guidelines and proposed schemes of sub-Cenozoic and sub-Permian units (Geologiczna regionalizacja Polski – zasady ogólne i schemat podziału w planie podkenozoicznym i podpermskim). Przegląd Geologiczny, 56(5), 391-397.

Peryt T.M., Piwocki M., ed. (2004) Geological structure of Poland (Budowa geologiczna Polski), 1(3). Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa.

Polish standard PN-ISO 7404-2:2005

Słomka T., Wagner M., ed. (2000) Petrological studies and sedimentological conditions of select lithologic series in Miocene from Bełchatów lignite deposit, Poland (Charakter petrograficzny i warunki sedymentacji wybranych kompleksów litologicznych z profilu miocenu w złożu węgla brunatnego Bełchatów). Prace Geologiczne PAN, 147, Kraków.

Sýkorovà I., Pickel W., Christanis K., Wolf M., Taylor G.H., Flores D. (2005) Classification of huminite – ICCP system 1994. International Journal of Coal Geology, 62, 85-106.

Wagner M. (1996) Bituminiferous lignite from the Turów and Bełchatów brown coal deposits and its petrographic-chemical and sedimentological studies (Węgiel brunatny bitumiczny ze złóż Turów i Bełchatów w świetle badań petrograficzno-chemicznych i sedymentologicznych). Prace Geologiczne Polskiej Akademii Nauk, 143, 7-107.

Wagner M. (2001) Lithological variability of Tertiary sediments in the Szczerców lignite deposit. Proceedings of the XXIV symposium: Geology of coal-bearing strata of Poland, Cracow, 101-108 (in Polish).

Wagner M. (2011) Petrologic studies and diagenetic history of coaly matter in the Podhale flysch sediments, southern Poland. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 81, 173-183.

Widera M. (2016a) Genetic classification of Polish lignite deposits: A review. International Journal of Coal Geology, 158, 107-118.

Widera M. (2016b) Characteristics and origin of deformation structures within lignite seams – a case study from Polish opencast mines. Geological Quarterly, 60(1), 181-191.

Widera M., Hałuszczak A. (2011) Stages of the Cenozoic tectonics in central Poland: examples from selected grabens. Zeitschrift der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften, 162, 203-214.

Contemporary Trends in Geoscience

The Journal of Uniwersytet Slaski

Journal Information

Cited By

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 120 120 7
PDF Downloads 54 54 6