A new record of Linaria genistifolia (Plantaginaceae) in Poland

Open access

Abstract

In this paper, a new Polish record of Linaria genistifolia is presented. It was found on 27 August 2017 in Zabrze, Silesia Province, growing at the foot of the reclaimed slag heap. The updated map of its distribution in Poland is provided using the ATPOL cartogram method.

Bróż E., Nobis M. & Piwowarczyk R. (2003): Nowe stanowiska rzadkich i chronionych gatunków roślin naczyniowych na Przedgórzu Iłżeckim (Wyżyna Małopolska). – Fragm. Flor. Geobot. Polonica 10: 13-18.

Galera H. (2003): Rośliny występujące spontanicznie w polskich ogrodach botanicznych – przegląd listy florystycznej. – Biuletyn Ogrodów Botanicznych 12: 31-82.

Matuszkiewicz W. (2008): Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 537 pp.

Mucina L. (1997): Conspectus of classes of European vegetation. – Folia Geobot. Phytotax. 32: 117-172.

Niketić M. & Tomović G. (2008): Taxonomy and nomenclature of the Linaria genistifolia complex (Plantaginaceae-Antirrhineae) in S.E. Europe and Anatolia. – Taxon 57(2): 619-629.

Nowak A. & Nowak S. (2007): Stanowiska Lathyrus nissolia subsp. pubescens (Beck) Soják oraz innych interesujących gatunków synantropijnych na Śląsku Opolskim. pp. 113-129. In: Lis J. A. & Mazur M. A. (eds): Przyrodnicze wartości polsko-czeskiego pogranicza jako wspólne dziedzictwo Unii Europejskiej, Centrum Studiów nad Bioróżnorodnością, Uniwersytet Opolski, Opole, 225 pp.

Randall R. P. (2017): A global compendium of weeds. 3rd edition. Perth, Western Australia, R. P. Randall, 3654 pp.

Rutkowski L. (2004): Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 814 pp.

Święs F. & Majkut A. (2006): Rzadsze rośliny naczyniowe terenów kolejowych w określonych regionach Kotliny Sandomierskiej. Część I. Nizina Nadwiślańska, część północna. – Annales UMCS, Sec. E 61: 19-43.

Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., Zając M., Zając A., Urbisz A., Danielewicz W. & Hołdyński C. (2012): Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Warszawa, 197 pp.

Zając A. (1978): Atlas of distribution of vascular plants in Poland (ATPOL). – Taxon 27(5-6): 481-484.

Zając A. & Zając M. (eds) (2001): Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. Nakładem Pracowni Chorologii Komputerowej Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 714 pp.

Zając A. & Zając M. (eds) (2015): Linaria genistifolia (L.) Mill. pp. 114-115. In: Zając A. & Zając M. (eds): Rozmieszczenie kenofitów w Karpatach Polskich i na ich przedpolu, Nakładem Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 304 pp.

Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales

The Journal of Silesian Museum in Opava

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 92 92 16
PDF Downloads 71 71 8