Obstetric Complications In Women With Schizophrenia

Open access

Summary

Pregnancy, childbirth and motherhood are new situations for women and require adjustment. Women suffering from schizophrenia require special attention due to the course of the disease. Physiological changes that occur in the body during pregnancy may be unacceptable for women suffering from schizophrenia. They may delusively deny the existence of the pregnancy, lead an unhealthy lifestyle (stimulants, poor diet, lack of gynaecological check-ups), which in turn causes an increased risk of complications. In the research conducted so far, it has been proven that three kinds of complications are associated with schizophrenia: complications concerning pregnancy itself (bleeding, diabetes, Rh-incompatibility, pre-eclampsia), intrauterine growth restriction (low birth weight, congenital malformations, small head circumference) and complications regarding labour (uterine atony, asphyxia, emergency Caesarean section). The course of the labour itself in this specific group of patients has not yet been sufficiently examined. It has also been proven that perinatal complications are one of the factors determining an increased risk of schizophrenia.

1. Bączyk G., Cebulska V., Koźlak V., Michalak M., Bajek A., Marcinkowski JT. Poziom lęku przedporodowego u kobiet w ciąży. Probl. Hig Epidemiol. 2011; 92: 774-777.

2. Fórmaniak J., Kotzbach R., Jaroch A. Analiza wpływu sposobu ukończenia ciąży na stan psychiczny pacjentek. Perinatol Neonatol Ginekol. 2008; 1: 134-137.

3. McGrath JJ., Myths and plain truths about schizophrenia epidemiology - the NAPE lecture 2004. Acta Psychiatr Scand 2005; 111: 4-11.

4. Mueser KT., McGurk SR., Schizophrenia. The Lancet, 94262004, 2063-2072.

5. Lichodziejewska-Niemierko M., Kicińska A., Rutkowski B. Wpływ ciąży na funkcję i strukturę nerek. Forum Nefrol.2009; 2:250-253.

6. Fraś M, Gniadek A, Poznańska-Skrzypiec J, Kadłubowska M. Styl życia kobiet w ciąży. Hygeia Public Health. 2012; 47: 412-417.

7. Conrad KP, Mechanisms of renal vasodilation and hyperfiltration during pregnancy. J Soc Gynecol Invest 2004; 11:438-448.

8. Wykrętowicz M Sztywność naczyń i zjawisko odbicia fali tętna u kobiet w ciąży. Praca na stopień doktora medycyny. 2010.

9. Bręborowicz GH. Położnictwo i ginekologia. Warszawa; wyd. PZWL: 2006.

10. Puchalska-Krotki H, Marcinowska-Suchowierska E Nabyte wady serca u kobiet w ciąży. Post Nauk Med 2010; 5: 408-412.

11. Sonya S, Ab Del-Razeq, Stany nagłe w położnictwie: niewydolność oddechowa, Ginekol Dypl. 2012; 1: 22-27.

12. Chmielewska-Szewczyk D, Ciąża u kobiety z astmą i jej wpływ na dziecko, Alerg Astma Immun 2013; 18: 145-150.

13. Bilińska M, Sokalski J, Pregnancy gingivitis and tumor gravidarum. Ginekol Pol 2016; 87:310-313.

14. Stukan M, Kruszewski WJ, Dudziak M, Kopiejć A, Preis K Niedrożność przewodu pokarmowego u kobiet ciężarnych. Ginekol Pol. 2013; 84:137-141.

15. Artal R, O'Toole M, White S, Guidelines of the American College of Obstetricians and Gynecologists for exercise during pregnancy and the postpartum period. Brit J Sports Med, 2003; 37: 6-12.

16. Uznanska A, Bezpieczna aktywność fizyczna kobiet w ciąży. Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku 2015; 3: 47-52.

17. August P, Podymow T The kidney in pregnancy. W: Greenberg A. red. Primer on kidney diseases. wyd.3 New York, Academic Press, 2009; 404-412.

18. Markwitz W, Oko A, Choroby nerek, W. Bręborowicz GH. red. Ciąża Wysokiego ryzyka. 2006; 719-728.

19. Milewicz T, Pulka M, Stochmal E, Pach D, Galicka- Latała D, Juszczyk L et al. Czynność endokrynna łożyska a oś podwzgórzowoprzysadkowo- tarczycowa u płodu. Prz Lek 2011; 68: 329-333.

20. Marek B, Krysiak R, Okopień B, Choroby nadnerczy w ciąży. Endokrynol Pol. 2009; 60: 331-342.

21. Godala M, Pietrzak K, Łaszek M, Gawron-Skarbek A, Szatko F, Zachowania zdrowotne łódzkich kobiet w ciąży. Cz. I. Sposób żywienia i suplementacja witaminowo-mineralna. Probl Hig Epidemiol. 2012; 93: 38-42.

22. Kasperek-Zimowska B, Brodniak WA, Sarol-Kulka A, Zaburzenia seksualne w schizofrenii - przegląd badań, Psychiatr Pol. 2008; XLII:97-105.

23. http://stat.gov.pl [strona domowa w Internecie].

24. Haukka J, Suvisaari J, Lömqvist J. Fertility of patients with schizophrenia; their siblings and the general population: A cohort study from 1950 to 1959 in Finland. Am J. Psychiatry 2003; 160: 460-463.

25. Bennedsen BE, Mortensen PB, Olesen AV, Henriksen TB, Frydenberg M, Obstetric complications in women with schizophrenia. Schizophr Res. 2001; 47: 167-175.

26. Castle DJ, Mc Garth J, Kulakarni J. Women and schizophrenia: an epidemiological perspective. New York; wyd. Cambridge University Press: 2000.

27. Takahashi S, Matsuura M, Tanabe E, Yara K, Nonaka K, Fukura Y et al. Age at onset of schizophrenia: Gender differences and influence of temporal socioeconomic change. Psychiatry Clin Neurosci 2001; 52:153-6.

28. Jaracz K, Górna K, Kiejda J, Rybakowski J, Prospektywna ocena wczesnego przebiegu schizofrenii u kobiet i mężczyzn po pierwszej hospitalizacji psychiatrycznej Psychiatr Pol. 2008; XLII:33-46.

29. Barasińska- Tarka E., Kłoszewska I., Przyczyny gorszych wyników położniczych u kobiet chorujących na schizofrenię, Psychiatr. Psychol. Klin. 2011; 11: 206-213.

30. Dudzik D, Wójciak P, Rybakowski J Zaburzenia neuroendokrynne w pierwszym epizodzie psychozy, Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii. 2012; 3-4, 135-142.

31. Kulkarni J, Hayes E, Gavrlidis E. Hormones and schizophrenia. Curr Opinion Psychiatry 2012;25:89-95.

32. Vedder H, Behl C, Estrogens in neuropsychiatric disorders. From physiology to pathophysiology. W: Bergmann N., Riecher- Rössler A. red.: Estrogen Effects in Psychiatric Disorders, Wien, New York: wyd. Springer, 2005:1-30.

33. Riecher-Rössler A, Seeman MW. Oestrogens and schizophrenia -introduction. Arch.Women Ment Health. 2002;5:91-92.

34. Watkins ME, Newport DJ, Psychosis in pregnancy. Obstet. Gynecol. 2009; 113: 1349-1353.

35. Sorensen HJ, Mortesnen EL, Reinisch JM, Mednick SA, Do Hypertension and Diuretic Treatment in Pregnancy Increase the Risk of Schizophrenia in Offspring? 2003;160:464-468.

36. Motezedian S, Babakhani L, Fereshtchncjad SM, Mortality outcome of hiperprolactinemia infertile women undergoing intrauterine insemination Indian J Med Res. 2010; 131:670-674.

37. Kwaśniewska A, Kraczkowski J, Wartacz E, Robak J, Semczuk M, Ocena lęku oraz analiza struktury osobowości kobiet zagrożonych porodem przedwczesnym oraz porodem po terminie. Post Psychiatr Neurol. 1996; 5:185-193.

38. Oates M, Suicide: the leading cause of mental death. , Br J Psychiatry 2003; 183:279-281.

39. Matevosyan NR, Pregnancy and postpartum specifics in women ith schizofrenia: a meta-study. Arch. Gynecol. Obstet. 2011; 283:141-147.

40. Jungbauer J, Stelling K, Kuhn J, Lenz A, How mothers and fathers suffering from schizophrenia expieriece their parenthood? Results from an in-depth interview study. Psychiatr. Prax. 2010; 37: 233-239.

41. Rekomendacje zespołu ekspertów Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące opieki okołoporodowej i prowadzenia porodu. Ginekol. Pol. 2009;80: 548-557.

42. Oleszczuk J, Leszczyńska-Gorzelak B, Poniedziałek-Czajkowska E. Rekomendacje postępowania w najczęstszych powikłaniach ciąży i porodu. Lublin; wyd. BiFolium: 2002.

43. Indukcja porodu. Wytyczne postępowania klinicznego dla lekarzy położników, ACOG Practice Bulletin 2009. Ginekol Dypl 2010; 3:71-80.

44. Caughey AB, Sundaram V, Kaimal AJ, Cheng YW, Gienger A, Little SE et al. Maternal and neonatal outcome of elective induction of labor. Evid Rep Technol Assess. 2009; 176: 1-257.

45. Frayne J, Lewis L, Allen S, Hauck Y, Nguyen T. Severe mental illness and induction of laubour: autcomes for women a specialist antenatal clinic in Western Australia. Aust N Z J Obstet Gynaecol. 2014; 54:132-7.

46. Holka-Pokorska J, Jarema M, Stefanowicz A, Piróg- Balcerzak A, Wichniak A, Elektywne cięcie cesarskie ze wskazań psychiatrycznych, opis dwóch przypadków oraz rekomendacje kliniczne, Psychiatr. Pol. 2016: 50: 357-373.

47. Kulkarni J, Fitzgerald P, Bailey M. Estrogen in severe mental illness. A potential new treatment approach. Arch. Gen. Psychiatry 2008; 65: 955-960.

48. Walshe M, McDonald C, Preti A, Cardascia L, Zen T, Marchetti M et al. Obstetric complications in patients with schizophrenia and their unaffected siblings. Risk for obstetric complications and schizophrenia. Psychiatr Res 2000; 96: 127-139.

49. Dalman C, Thomas HV, David AS, Gentz J, Lewis G, Allebeck P. Signs of asphyxia at birth and risk of schizophrenia: population-based case-control study. Br J Pschiatry 2001; 179: 403-408.

50. Claarke MC, Harley M, Cannon M. The Role of Obstetric Events in Schizophrenia, Schizophrenia Bull. 2006; 32: 3-8.

51. Palmer CGS, Hsieh H-J, Reed EF, Longqvist J, Peltonen L, Woodward JA, Sinsheimer JS. HLA-B Maternal-Fetal Genotype Matching Increases Risk of Schizophrenia. Am J Hum Genet. 2006; 79:710-715.

52. Boog G. Obstetrical complications and further schizophrenia of the offspring: a new reason for litigation? J Gynecol Obst Bio R. 2003; 32:720-727

53. Kandhal P, Miller BJ, Shared early life risk factors for schizophrenia and diabetes. Psychiatry and Health Behavior. Minerva Psichiatrica. 2013; 54:197-210.

54. Walshe M, McDonald C, Boydell J, Zhao JH, Kravariti E, Touloupoulou T et al. Long-term maternal recall of obstetric complications in schizophrenia research. Psychiat Res. 2011;187: 335-340.

55. Suvisaari JM, Taxel- Lassas V, Pankakoski M, Haukka JK, Lonnquist JK, Hakkinen LT. Obstetric complications as risk factors for schizophrenia spectrum psychoses in off-spring of mothers with psychotic disorder. Schizophr. Bull. 2013; 39: 1056-1066.

56. Schneid- Kofman N, Sheiner E, Levy A, Psychiatric illness and adverse pregnancy outcome. Int J Gynaecol Obstet. 2008; 101:53-6

57. Sacker A, Done D, Crow. T, Obstetric complications in children born to parents with schizophrenia: A met-ananlysis of case-control studies. Psychol Med 1996; 26: 279-287.

58. Boksa P., Animal models of obstetric complications in relation to schizophrenia, Brain Res Rev. 2004; 45: 1-17.

59. Nilsson E, Lichtenstein P, Cnattingius S, Murray RM, Hultman CM, Women with schizophrenia: pregnancy outcome and infant death among their offspring. Schizphr. Res. 2002; 58: 221-229.

60. Cannon M, Jones PB, Murray RM. Obstetric Complications and Schizophrenia: Historical and Meta-Analytic Review. Am J Psychiatry. 2002; 159:1080-92.

61. Nicodemus KK, Marenco S, Batten AJ, Vakkalanka R, Egan MF, Straub RE et al. Serious obstetric complications interact with hypoxiaregulated/vascular-expression genes to influence schizophrenia risk. Mol Psychiatry. 2008; 13: 873-877.

62. Jablensky V, Morgan V, Soc M, Zubrick SR, Bower C, Yellachich L. Pregnancy, Delivery, and Neonatal Complications in a Population Cohort of Women With Schizophrenia and Major Affective Disorders. Assen, Am J Psychiatry. 2005; 162: 79-91.

63. McKay R. Developmental biology: remarkable role for the placenta. Nature. 2011; 472: 298-299.

64. Sobieszczyk S, Bręborowicz GH, Rekomendacje postępowania w krwotokach poporodowych Część I. Protokół postępowania. Klin Perinatol Ginekol. 2004; 40: 60-63.

65. Scott JR: Vaginal bleeding in the midtrimester of pregnancy. Am J Obstet Gynecol. 1972; 113:329-334.

66. Torrey EF, Hersch SP, McCabe KD. Early childhood psychosis and bleeding during pregnancy. J Autism Child Schizophr. 1975; 5:287-9.

67. Rieder RO, Broman SH, Rosenthal D. The offspring of schizophrenics, II: perinatal factors and IQ. Arch Gen Psychiatry. 1977; 34:789-799.

68. Saczko Z, Saczko J, Kulbacka J, Chwiłkowska A, Żórawski K. Nadciśnienie tętnicze u kobiet w ciąży. Etiopatogeneza. Nadciśn tętn. 2009; 13:199-205.

69. Szczepaniak-Chicheł L, Bręborowicz G, Tykarski A. Leczenie nadciśnienia tętniczego u kobiet w ciąży Nadciśn tętn. 2006; 10:83-98.

70. Kendell RE, Juszcack E, Cole SK, Obstetric complications and schizophrenia: a case-control study based on standardised obstetric records. Brit J Psychiatry. 1996; 168: 556-56.

71. Sullivan PKF, Kendler KS, Neagle MC, Schizophrenia as a Complex Trait Evidence From a Meta-analysis of Twin Studies. Arch Gen Psychiatry. 2003; 60:1187-119.

72. Mak LE, Croy BA, Kay V, Reynolds JN, Rätsep MTB, Forket ND et al, Resting-state functional connectivity in children born from gestations complicated by preeclampsia: A pilot study cohort. Pregnancy Hypertens. 2018; 12: 23-28.

73. Pabalan N, Jarjanazi H, Sun C, Iversen AC, Meta-analysis of the human leukocyte antigen-G (HLA-G) 14 bp insertion/deletion polymorphism as a risk factor for preeclampsia Tissue Antigens. 2015; 86:186-94.

74. Hollister JM, Brown AS. Rhesus incompatibility and schizophrenia in Prenatal Exposures in Schizophrenia. W: Susser ES, Brown AS, Gorman JM. Red., American Psychiatric Press. Washington. 1999:197-214.

75. Palmer CGS, Mallery E, Turunen JA, Hsieh H-J, Peltonen L, Lonnqvist J et al. Effect of Rhesus D incompatibility on schizophrenia depends on offspring sex. Schizophr. Res. 2008;104:135-145.

76. Hollister JM, Kohler C. Schizophrenia: a long-term complication of haemolytic disease of the fetus and newborn? Int J Ment Health. 2001; 29:38-61.

77. Palmer CG, Turunen JA, Sinsheimer JS, Minassian S, Paunio T, Lönnqvist J et al. RHD maternal-fetal genotype incompatibility increases schizophrenia susceptibility. Am J Hum Genet. 2002; 71: 1312-1319.

78. Van Lieshout R, Voruganti L. Diabetes mellitus during pregnancy and increased risk of schizophrenia in offspring: a review of evidence and putative mechanisms. J Psychiatry Neurosci. 2008, 5, 395-404.

79. Nguyeen NT, Gorman M, Caughey AB. Pregnancy outcomes in women with schizophrenia: a retrospective cohort study, Am J Obstet Gynecol. 2016; 214: 296.

80. Wright P, Sham PC, Gilvarry CM, Jones PB, Cannon M, Sharma T et al. Autoimmune diseases in the pedigrees of schizophrenic and control subjects. Schizophr Res. 1996; 20:261-267.

81. Gilvarry CM, Sham PC, Jones PB, Cannon M, Wright P, Lewis SW et al. Family history of autoimmune diseases in psychosis. Schizophr Res 1996; 19:33-40.

82. Willinger U, Heiden AM, Meszaros K, Formann AK, Aschauer HN. Neurodevelopmental schizophrenia: obstetric complications, birth weight, premorbid social withdrawal and learningndisabilities. Neuropsychobiology. 2001;43:163-169.

83. Sørensen HJ, Mortensen EL, Reinisch JM, Mednick SA. Height, weight and body mass index in early adulthood and risk of schizophrenia. Acta Psychiat Scand, 2006; 114:49-54.

84. Kendell RE, McInneny K, Jusczak E, Bain M: Obstetric complications and schizophrenia: two case-control studies based on structured obstetric records. Br J Psychiatry. 2000; 174:516-522.

85. Byrne M, Browne R, Mulryan N, Scully A, Morris M, Kinsella A et al. Labour and delivery complications and schizophrenia: casecontrol study using contemporaneous labour ward records. Br J Psychiatry. 2000; 176:531-536.

86. Ichiki M, Kunugi H, Takei N, Murray RM, Baba H, Arai H et al. Intrauterine physical growth in schizophrenia: evidence confirming excess of premature birth. Psychol Med. 2000; 30:597-604.

87. Wahlbeck K, Forsen T, Osmond C, Barker DJP, Eriksson JG. Association of schizophrenia with low maternal body mass index, small size at birth and thinness during childhood. Arch Gen Psychiatry. 2001; 58:48-52.

88. Kmieciak B. Dylematy etyczno- prawne związane z hospitalizacją psychiatryczną kobiet w ciąży. Psychiatr. Psychol. Klin. 2011; 11:243-249.

89. Mittal VA, Ellman LN, Cannon TD. Gene-Environment Interaction and Covariation in Schizophrenia: The Role of Obstetric Complications Schizophrenia Bull. 2008; 34:1083-1094.

90. Rubio-Abadal E, Ochoa S, Barajas A, Baños I, Dolz M, Sanchez B et al. Birth, weight and obstetric complications determine age at onset in first episode of psychosis. J Psychiat Res. 2015; 65: 108-114.

91. McNeil T, Cantor-Graae E, Ishmail B. Obstetric complications and congenital malformations in schizophrenia. Brain Res Brain Res Rev. 2000; 31:166-178.

92. McNeil TF, Cantor- Graae E. Minor Physical Anomalies and Obstetric Complications in Schizophrenia. Austr NZ J Psychiat. 2000; 34 Suppl: 65-73.

93. McNeil TF, Cantor-Graae E. Weinberger DR: Relationship of obstetric complications and differences in size of brain structures in monozygotic twin pairs discordant for schizophrenia. Am J Psychiatry. 2000; 157:203-212.

94. Nielsen LF, Schendel D, Grove J, Hvidtjorn D, Jacobsson B, Josiassen T et al. Asphyxia-related risk factors and their timing in spastic cerebral palsy. BJOG 2008; 115: 1518-1528.

95. Haukvik UK, Saetre P, McNeil T, Bjerkan PS. An exploratory model for. G x E interaction on hippocampal volume in schizophrenia; obstetric complications and hypoxia- related genes. Prog Neuro- Psychoph. 2010; 34: 1259-1265.

96. Falkai P, Schneider- Axmann T, Honer WG, Vogeley K, Schönell H, Pfeiffer U et al. Influence of genetic loading, obstetric complications and premorbid adjustment on brain morphology in schizophrenia: A MRI study. Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci. 2003, 253: 92-99.

97. Ebenr F, Tepest R, Dani I, Pfeiffer U, Schulze TG, Rietschel M et al. The hippocampus in families with schizophrenia in relation to obstetric complications. Schizophr Res. 2008; 104: 71-78.

98. Obuchowicz A, Badanie podmiotowe i przedmiotowe w pediatrii, 2016, wyd. 2 wyd. PZWL. Warszawa: 2016.

99. Nilsson E, Stålberg G, Lichtenstein P, Cbattingius S, Fetal Growth Restriction and Schizophrenia: A Swedish Twin Study. Twin Res Hum Genet. 2005; 4:402-408.

100. Cannon TD, Rosso IM, Hollister JM, Bearden CE, Sanchez, Hadley T. A prospective cohort study of genetic and perinatal influences in the etiology of schizophrenia. Schizophr Bull. 2000; 26:249-256.

101. Rosso IM, Cannon TD, Huttunen T, Huttunen MO, Lönnqvist J, Gasperoni TL. Obstetric risk factors for early-onset schizophrenia in a Finnish birth cohort. Am J Psychiatry 2000. 157:801-80.

102. Passemard S, Sokolowska P, Schwendimann L, Gressens P. VIPinduced neuroprotection of the developing brain. Curr Pharm Des. 2011; 17: 1036-1039.

103. Poręba R, Brazert J, Chazan B, Czajkowski K, Dębski R, Drews K et al. Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Cięcie cesarskie. Ginekol. Pol. 2008; 79: 378-384.

104. Słomko Z, Poręba R, Drews K, Niemiec K. Najważniejsze zagadnienia dotyczące cięcia cesarskiego. Ginekol. Położ. 2006: 2: 7-22.

105. Romaniuk W et al. Wskazania okulistyczne do cięcia cesarskiego. Wykład: Schorzenia okulistyczne a sposób rozwiązania ciąży. Perinatol Neonatol Ginekol. 2006.

106. https://www.nice.org.uk/guidance/qs32/chapter/introductionand-overview [strona domowa w Internecie] National Institute of Health and Care Excellence. NICE Quality Standard [QS 32].

107. Subair S, Osbourne A, Wilson S. Maternal Request Ceasarean Section: 2 NICE Pathways? Arch. Dis. Child. Fetal Neonatal Ed. 2014; 99 [supl.1].

108. Rapoport JL, Addington AM, Frangou S, Psych MR. The neurodevelopmental model of schizophrenia: update 2005. Mol Psychiatry. 2005; 10: 434-449.

109. Nelson KB, Blair E. The placenta and neurologic and psychiatric outcomes in the child: study design matters. Placenta 2011; 32: 623-625.

110. Blair E, de Groot J, Nelson KB. Placental infarction identified by macroscopic examination and risk of cerebral palsy in infants at 35 weeks of gestational age and over. Am J Obstet Gynecol 2011; 205: 124.e1-7.

111. Bonnin A, Goeden N, Chen K, Wilson ML, King J, Shih JC et al. A transient placental source of serotonin for the fetal forebrain. Nature 2011; 472: 347-350.

112. Zeltser LM, Leibel RL. Roles of the placenta in fetal brain development. Proc Natl Acad Sci 2011; 108: 15667-15668.

113. Rapoport JL, Giedd JN, Gotgay N, Neurodevelopmental model of schizophrenia: update 2012, Mol Psychiatry 2012;17;1228-1238.

114. Hizkiyahu R, A. Levy A, Sheiner E, Pregnancy Outcome of Patients with Schizophrenia, Amer. J. Of Perinatol. 2010; 27: 019-023.

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 12 12 12
PDF Downloads 11 11 11