Value preferences in individuals with low and high self-esteem

Open access

Abstract

The basic purpose of this article is to compare how people with low and high self-esteem rated particular values. Additionally, the authors look at gender differences concerning the attitudes toward certain values.

The study involved 268 individuals aged 19-24 (M= 21.71, SD= 1.54). The participants were surveyed using the Rosenberg Self-Esteem Scale (SES) and the Rokeach Value Survey (RVS). The results were considered significant at p<0.05. The findings demonstrated that people with lower self-esteem had higher opinion of values like Conformity, Pleasure, and Comfortable Life as well as some Instrumental Values (Self-Control and Politeness), when compared against the individuals with higher self-esteem. On the other hand, they were found to value Courage. There were no differences concerning the way individuals with high and low self-esteem rated Social Recognition, A Sense of Accomplishment and Self-Respect.

Also, the authors noticed that men were more likely to appreciate Hedonistic and Intellectual values, while women attached greater significance to Relational values. There were no gender differences concerning the rating of Aesthetic and Subjective values.

1.

Oleś P. K. Wartościowanie a osobowość. Psychologiczne badania empiryczne. Lublin; Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego: 1989.

2.

Sillamy N. Słownik psychologii. Katowice; Wydawnictwo Książnica: 1995.

3.

Rokeach M. The Nature of Human Values. New York; Free Press: 1973.

4.

Reber A.S., Reber E.S. Słownik psychologii. Warszawa; Wydawnictwo Naukowe Scholar: 2000.

5.

Brzozowski P. Skala Wartości (SW). Polska adaptacja Value Survey M. Rokeacha. Warszawa; Pracownia Testów PTP: 1989.

6.

Brzozowski P. Skala Wartości Schelerowskich SWS. Podręcznik. Warszawa; Pracownia Testów Psychologicznych PTP: 1995.

7.

Lipiec J. Świat wartości. Wprowadzenie do aksjologii. Kraków; Fall: 2001.

8.

Basiaga-Pasternak J. Hierarchia wartości sportowców – zawodników piłki nożnej. Ann Univ Mariae Curie Sklodowska, 2005; 60(1): 63-69.

9.

Feather N.T. Human Values, Global Self-Esteem, and Belief In a Just World. J Per, 1991; 59(1): 83-107.

10.

Maslow A. Motivation and personality. New York; Harper & Row: 1954.

11.

Bilsky W., Schwartz S. Values and personality. Eu J Per, 1994; 8(3): 163–181.

12.

Kwan V. Kuang, L. Hui N. Identifying the Sources of Self-esteem: The Mixed Medley of Benevolence, Merit, and Bia. Self and Identity, 2009; 8(2): 176-195.

13.

Reykowski J. Osobowość jako centralny system regulacji i integracji czynności człowieka. W: Tomaszewski T. red., Psychologia. Warszawa; PWN: 1975, s. 762-825

14.

Oleś P. K. Wprowadzenie do psychologii osobowości. Warszawa; Wydawnictwo Naukowe Scholar: 2011.

15.

Zalewska-Puchała J., Ogórek-Tęcza B. System wartości pielęgniarek pediatrycznych. Ann Univ Mariae Curie Sklodowska, 2005; 60(6): 393-399.

16.

Piotrowski J., Żemojtel-Piotrowska, M. Kwestionariusz roszczeniowości. Roczniki Psychologiczne, 2009; 12(2): 151-177.

17.

Kozak, D. Pracoholizm a neurotyzm - osobowościowe uwarunkowania uzależnienia od pracy. E-mentor, 2005; 5(12): 58-64.

18.

Krok D. System wartości a poznawcze i społeczne wymiary religijności. Roczniki Psychologiczne, 2010; 13(2): 161-182.

19.

Lachowicz-Tabaczek K. Pomyśl może, że więcej coś znaczysz... Charaktery, 2011; 168, 16-25.

20.

Leary M., Kowalski R. M. Lęk społeczny. Gdańsk; GWP: 2001.

21.

Pervin L. A. Psychologia osobowości. Gdańsk; GWP: 2002.

22.

Dzwonkowska I., Lachowicz-Tabaczek K., Łaguna M. Samoocena i jej pomiar. Podręcznik. Warszawa; Pracownia Testów Psychologicznych PTP: 2008.

23.

Wojciszke B. Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej. Warszawa; Scholar: 2004.

24.

Schwartz S.H., Bilsky W. Toward a universal psychological structure of human values. J Pers Soc Psychol, 1987; 53(3): 550-562.

25.

Doliński D. Niepewność samooceny a konformizm. Przegląd Psychologiczny, 1993; 36(1): 27-37.

26.

Brzozowski P. Polska wersja testu wartości Rokeacha i jej teoretyczne podstawy. Przegląd Psychologiczny, 1986; 2, 527–539.

27.

Brzozowski P. Relacje między wartościami w świetle badań dyferencjałem semantycznym. W: Puzynina J., Bartmiński J. red., Język a Kultura (tom 2). Wrocław; Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego: 1991, s. 355-383.

28.

Lönnqvist J., Verkasalo M., Helkama K., Andreyeva G., Bezmenova I., Rattazzi A., Niit T., Stetsenko A. Self-esteem and values. Pfugers Arch, 2009; 39(1): 40–51.

29.

Wawrzyniak I. System wartości ze szczególnym uwzględnieniem rangi pracy wśród dorosłych dzieci alkoholików. Acta Universitatis Lodziensis. Folia psychologica, 2001; 5, 127-136.

30.

Baumeister R.F., Campbell J.D., Krueger J.I., Vohs K. D. Does high self-esteem cause better performance, interpersonal success, happiness, or healthier lifestyles? Psychological Science in the Public Interest, 2003; 4, 1–44.

31.

Baumeister R.F., Smart L., Boden, J.M. Relation of threatened egotism to violence and aggression: The dark side of self-esteem. Psychol Rev, 1996; 103, 5–33.

32.

Romanowska-Tołłoczko A., Marks M., Tomczak R. Motywacja osiągnięć i samoocena studentów uprawiających pływanie w sekcjach sportowych AZS działających przy wrocławskich uczelniach. Pedagogics, Psychology, Medical-Biological Problems of Physical Training and Sports, 2007; 10, 152-156.

33.

Kenrick D.T., Cialdini R.B., Neuberg L.S. Psychologia społeczna. Gdańsk; GWP: 2002.

34.

Wojciszke B. Psychologia społeczna. Warszawa; Scholar: 2011.

35.

Argyle M. Psychologia szczęścia. Wrocław; Wydawnictwo Astrum: 2001.

36.

Aronson E., Wilson T.D., Akert R. M. Psychologia społeczna: serce i umysł. Poznań; Wydawnictwo Zysk i S-ka: 1997.

37.

Knopp K.A. Czy kobiety naprawdę są bardziej inteligentne emocjonalnie niż mężczyźni? O różnicach międzypłciowych w zakresie zdolności emocjonalnych. Kwartalnik Naukowy Towarzystwa Uniwersyteckiego Fides et Ratio, 2012; 4(12): 95-112.

38.

Siwy-Hudowska A., Kieszkowska-Grudny A. Osobowość makiaweliczna i jej czynniki w porównaniach międzypłciowych: znaczenie inteligencji emocjonalnej i lęku. Psychologia Społeczna, 2010; 1(13): 27-41.

39.

Knopp K.A. Inteligencja emocjonalna oraz możliwości jej rozwijania u dzieci i młodzieży. Warszawa; Wydawnictwo Kardynała Stefana Wyszyńskiego: 2010.

40.

Moir A., Jessel D. Płeć mózgu: o prawdziwej różnicy między mężczyzną a kobietą. Warszawa; Państwowy Instytut Wydawniczy: 2000.

41.

Bishop G. Psychologia zdrowia. Wrocław; Wyd. Astrum: 2007.

42.

Saarni C. Kompetencja emocjonalna i samoregulacja w dzieciństwie. W: Salovey P., Sluyter D.J. red., Rozwój emocjonalny a inteligencja emocjonalna: problemy edukacyjne. Poznań; Dom Wydawniczy Rebis: 1999, s. 75-125.

43.

Dudek A. Style radzenia sobie ze stresem i inteligencja emocjonalna u studentów kierunków społecznych i politechnicznych. Niepublikowana praca magisterska. Lublin; Instytut Psychologii, KUL: 2013.

44.

Maruszewski T., Ścigała E. Emocje, aleksytymia, poznanie. Poznań; Wydawnictwo Fundacji Humaniora: 1998.

45.

Siudem A. Preferowane wartości a podejmowanie decyzji o zawarciu związku małżeńskiego przez osoby w wieku wczesnej dorosłości. W: Збірник матеріалів науково-практичної конференції «Ґендерна освіта—ресурс розвитку паритетної демократії». Київ; Міністерство Освіти І Науки, Молоді Та Спорту України, Національна Академія Педагогічних Наук України, Інститут Психології Імені Г.С. Костюка Напн України: 2011, s. 102-111.

46.

Łaguna M., Lachowicz-Tabaczek K., Dzwonkowska I. Skala samooceny SES Morrisa Rosenberga - polska adaptacja metody. Psychologia społeczna, 2007; 2(4): 164-176.

47.

Ryff C.D. Happiness is everything, or is it? Explorations on the meaning of psychological well-being. J Pers Soc Psychol, 1989; 57(6): 1069-1081.

48.

Dziwota K. Samoświadomość a dobrostan psychiczny u osób z lękiem społecznym. Niepublikowana praca magisterska. Lublin; Instytut Psychologii, KUL: 2013.

49.

Domurat M. O różnych miarach samooceny. W: Paluchowski W.J., Bujacz A., Haładziński P., Kaczmarek L. red., Nowoczesne metody badawcze w psychologii., Poznań; Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM: 2012, s. 223-233.

50.

Woydyło K. Charakterystyka problemu uzależnienia od pracy w świetle dotychczasowych badań. Nowiny Psychologiczne, 2003; 3, 33-50.

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 210 206 15
PDF Downloads 102 101 7