The Federal Structure of the Polish–Lithuanian Commonwealth in the 16th–18th Centuries

Open access

Baker J. Wayne, Faces of Federalism: From Bullinger to Jefferson, Publius: The Journal of Federalism 2000, vol. 4.

Berman H.J., Law and Revolution. The Formation of the Western Legal Tradition. Cambridge, Ma, 1983.

Davis N., God’s Playground: a history of Poland, vol. 1, Oxford 1981

Eliazar D., Covenant and Commonwealth: From Christian Separation through Protestant Reformation. The Covenant Tradition in Politics, vol. II, New Brunswick–London 1996.

Fabre J., Stanislas – August Poniatowski et l’Europe des lumieres, Paris 1952.

Fiszma S., The Polish Renaissance and its European Context, Indiana 1988.

Gierowski J.A., The Polish-Lithuanian Commonwealth in the XVIIIth Century. From Anarchy to Well – organized State, Kraków 1996,

Grodecki R., Działalność gospodarcza Kazimierza Wielkiego, [in:] Polska Piastowska [Economic Activity of Casimir the Great, [in:] Piast’s Poland],

Grodecki R., Dzieje wewnętrzne Polski w XIII wieku, [in:] Polska Piastowska [Poland in 13th Century [in:] Piast’s Poland], Warszawa 1969.

Grodziski S., Salmonowicz S., Uwagi o królewskim ustawodawstwie. [in:] Parlamentaryzm i prawodawstwo przez wieki, [Considerations about Royal Legislature [in:] Parliamentarism and Legislature trough Ages] Kraków 1999 and W. Uruszczak, „Sejm Walny wszystkich państw naszych”. Sejm w Radomiu i Konstytucja Nihil novi z 1505 r. [„General Sejm of Our All Nations”. Sejm in Radom and Nihil novi Constitution of 1505.], Czasopismo Prawno-Historyczne, Poznań 2004.

Historia Polski w liczbach. Ludność. Terytorium [History of Poland in Numbers. Population. Teritory]. Warszawa 1993, p. 20.

Jędruch J., Constitutions, Elections and Legislatures of Poland 1493– –1977, Washington 1982

Kot S., Socinianism in Poland, Boston 1957.

Lutz D., From Covenant to Constitution in American Political Though. [in:] Publius: The Journal of American Federalism: 1980 vol. 4,

Lutz D., The Origins of American Constitutionalism, Baton Rouge 1988.

Olszewski H., Rzeczpospolita. Przyczynek do dziejów ideologii politycznoprawnej w dawnej Polsce. [in:] Sejm w dawnej Rzeczypospolitej. Ustrój i idee. Vol 2 [Commonwealth.Cause to the History of Legal and Political Thought in Poland [in:] Sejm in Former Poland. Structure and Ideas],

Ostrom V., The meaning of American Federalism. Continuing a Self– Government Society, 1991

Płaza S., Próby reform ustrojowych w czasie pierwszego bezkrólewia, Kraków 1969.

R. van Caenegem, An Historical Introduction to Western Constitutional Law, Cambridge 1995.

Redoway W.J. (ed.), The Cambridge History of Poland, Cambridge 1951.

Salmonowicz S., La tolerance religieuse dans la „modele polonais” (XVIe–XVIIIe siecles) [in:] 350 anniversaire des Traites de West-phalie 1648–1998. Une genese de l’Europe, une societe a reconstruire. Actes du Colloque Internationl. Starsbourg 15 au 17 octobre 1998, Strasbourg 1998.

Salmonowicz S., Prusy Królewskie w Rzeczpospolitej polsko-litewskiej. Uwagi porównawcze. [in:] Rzeczpospolita wielu narodów i jej tradycje. Materiały z konferencji „Trzysta lat od początku unii polsko-saskiej. Rzeczpospolita wielu narodów i jej tradycje” [Royal Pruthenia in Polish-Lithuanian Commonwealth. Comparative considerations [in:] Commonwealth of Many Nations and its Traditions]. Kraków 1999, p. 116–118.

Sawicki J., Wybór tekstów źródłowych z historii państwa i prawa polskiego, Vol. 1. Warszawa 1952, 141–148.

Segel H.B., Renaissance Culture in Poland. The Rise of Humanism 1470–1543, Cornell 1989.

Volumina Legum, Vol. 2.

Zamoyski A., The Polish Way: o thousand years’ history of Poles and their culture, London 1989.

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 78 78 10
PDF Downloads 68 68 12