The Difficult and Long Way of Ukraine to NATO

Open access

Darski J., Ukraina. Historia, współczesność, konflikty narodowe [Ukraine. History, contemporary times, nationality conflicts], Warszawa 1993, pp. 44-45.

Hickman J., Ukraine in NATO? The case against [in:] Nowa Ukraina.

Zeszyty historyczno-politologiczne, nr 11/2011, Kraków- -Przemyśl-Rzeszów 2011, pp. 125-129.

Kulesa Ł., Radziejowska M., Terlikowski M., Działania Rosji na Krymie w kontekście bezpieczeństwa i prawa międzynarodowego [Activities of Russia in Crimea in the context of security and international law] [in:] Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Biuletyn, nr 26, (1138) 6th March 2014, http://www.pism.pl/publikacje/biuletyn/nr-26-1138.

Larrabee F.S., Ukraine and Transatlantic Integration [in:] Open Ukraine. Changing Course towards a European Future, ed. T. Kuzio, D. Hamilton, Washington DC 2011, pp. 136-137.

Olczyk E., Jesteśmy narodem ponuraków [We are the nation of buzzkills] [in:] Rzeczpospolita, http://www.rp.pl/artykul/9160,1108543-Jestesmy-narodem-ponurakow.html?p=2.

Sawicz A., Ukraina wobec Paktu Północnoatlantyckiego [Ukraine towards the North Atlantic Treaty] [in:] Białoruś, Mołdawia, Ukraina wobec wyzwań współczesnego świata [Belarus, Moldavia, Ukraine towards the Challenges of the Modern World], ed.

T. Kapuśniak, K. Fedorowicz, M. Gołoś, Lublin 2009, p. 107.

Szeptycki A., Ukraina wobec Rosji. Studium zależności [Ukraine towards Russia. The Study of Dependence], Warszawa 2013, p. 403.

Trojan S., Украiна в сучасних эвроiнтеграцийных процесах: центральноэвропейсь- кий вимiр [Ukrainian perspectives for accessing the structures of the European Union] [in:] Zjednoczona Europa a Polska, Litwa i Ukraina [United Europe and Poland, Lithuania, and Ukraine], ed. L. Gawor, Lublin 2003, pp. 134-135.

Yekelchyk S., Narodziny nowoczesnego narodu [Ukraine. The Birth of the Modern Nation], Kraków 2009, p. 293.

Декларация про державний суверенітет України [Declaration of State Sovereignty of Ukraine], http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show-/55-12.

The Budapest Memorandum on Security Assurances in connection with Ukraine’s accession to the Treaty on the Non - Proliferation of Nuclear Weapons, https://www.msz.gov.pl/en/p/wiedenobwe_at_s_en/news/memorandum_on_security_assurances_in_connection_with_ukraine_s_accession_to_the_treaty_on_the_npt?printMode=true.

The North Atlantic Treaty signed in Washington on the 4th April 1949, http://www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_17120. htm.

The Protocol to the Agreement between the USA and the USSR on reduction and limiting strategic offensive weapons (The Lisbon protocol from the 28th May 1992), http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt-/nato/z5s14-1.html.

Закон України про засади внутрішньої і зовнішньої політики [Law of Ukraine on the principles of domestic and foreign policy], http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2411-17.

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 295 185 12
PDF Downloads 74 57 4