The Poles towards the Germans – German responsibility for war crimes

Open access

Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Ministerstwo Administracji Publicznej, Biuro Ziem Zachodnich, sygn. 2420, p. 1 [Archives of the New Records, Ministry of Public Administration, Bureau of the Recovered Territories].

Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Ministerstwo Administracji Publicznej, Gabinet Ministra, sygn. 163, p. 19 [Archives of the New Records, Ministry of Public Administration, Minister Cabinet].

Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Ministerstwo Administracji Publicznej, sygn. 2471, B. Bukowski, Zaludnienie ziem zachodnich i odbudowa, p. 12 [Archives of the New Records, Ministry of Public Administration, fi le 2471, B. Bukowski, population and rebuilding of the Recovered Territories].

Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Ministerstwo Informacji i Propagandy, sygn. 937, Sprawozdanie specjalne wysłanników Polresu E. Osmańczyka i S. Sokolewskiego [Archives of the New Records, Ministry of information and Propaganda, fi le 937, Special Report of Polres messengers E. Osmańczyk, S. Sokolewski].

Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Ministerstwo Ziem Odzyskanych, sygn., 1679, R. Buławski, Problemy osadniczo-przesiedleńcze Ziem Nowych. Wystąpienie na I Sesji RDdZZO 30VII-1VIII 1945, p. 49 [Archives of the New Records, Ministry of Recovered Territories, fi le 1679, R. Buławski, Problems of removal and population in the New Lands, Speech at 1st Session of RDdZZO 30VII-1VIII 1945].

Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Protokoły posiedzeń Rządu RP, sygn. 5/1087, Protokół nr 37 z posiedzenia Rady Ministrów z dnia 26 maja 1945r, p. 396-397 [Archives of the New Records, Protocols of the government meetings].

Archiwum Biura do Spraw Wyznań, sygn. 13/95, p. 1 [Archives of the Bureau of Denominations].

Archiwum Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, Raporty sytuacyjne Komend Powiatowych i Posterunków MO za 1945 rok z powiatu świdnickiego, sygn. 347/1, p. 65. Raport sytuacyjny za okres od 1.08. do 10.08.1945 [Archives of the Police Voivodeship Headquarters in Wroclaw, Situation reports of the police stations and precincts in 1945 in Swidnica district].

Archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Departament Polityczny, sygn. 18/81/7. Problem niemiecki w Polsce w momencie dzisiejszego przełomu, opracowanie dyskusyjne, Toruń 20 listopada 1945, p. 17-18 [Archives of Ministry of Foreign Aff airs, Department of Political Aff airs, fi le 18/81/7, German problem in Poland on the breakthrough - discussion, Torun 20 November 1945].

Archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Departament Polityczny, sygn. 18/81/7, p. 15 [Archives of Ministry of Foreign Affairs, Department of Political Aff airs].

Archiwum Państwowe w Katowicach, Urząd Wojewódzki w Katowicach, Wydział Społeczno-Polityczny, sygn. 551, p. 4. Zarządzenie wojewody śląsko-dąbrowskiego skierowane do starostów powiatowych i prezydentów miast [State Archives in Katowice, Voivodeship Offi ce, Political and Social Department, administrative order of slask-dabrowski voivode to district governors and cities mayors].

Archiwum Państwowe w Katowicach, Urząd Wojewódzki w Katowicach, Wydział Społeczno-Polityczny, sygn. 351, p. 11 [State Archives in Katowice, Voivodeship Offi ce, Political and Social Department].

Archiwum Państwowe w Krakowie, Urząd Wojewódzki Krakowski, Wydział Społeczno-Polityczny, sygn. UW II-802, brak nr stron, Pismo okólne prezydenta miasta Krakowa z 15 marca 1948 [State Archives in Krakow, Voivodeship Offi ce, Political and Social Department, fi le UW II-802,Circular letter of mayor of Krakow].

Archiwum Państwowe w Opolu, Starostwo Powiatowe w Opolu, sygn. 113, p. 57 [State Archives in Opole, Opole district].

Archiwum Państwowe w Opolu, Starostwo Powiatowe w Opolu, sygn. 113, p. 8 [State Archives in Opole, Opole district].

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze, Urząd Wojewódzki Poznański, sygn. 35, p. 120 [State Archives in Zielona Gora, Voivodeship Offi ce in Poznan].

Archiwum Urzędu Ochrony Państwa w Katowicach, Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Katowicach, sygn. K/1-1, p. 224, Raport dekadowy za okres od 10 do 20 listopada 1946 [Offi ce for State Protection Archives in Katowice, Voivodeship Offi ce for Public Protection in Katowice].

Centralne Archiwum Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Administracji Publicznej, Departament Polityczny, sygn. 303, p. 50 [Central Archives of Ministry of Inter nal Aff airs and Administration, Ministry of Public Administration, Political Department].

Centralne Archiwum Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Administracji Publicznej, Departament Polityczny, sygn. 264, p. 6 [Central Archives of Ministry of Internal Aff airs and Administration, Ministry of Public Administration, Political Department].

Centralne Archiwum Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Administracji Publicznej, sygn. 281, p. 56, Pismo wojewody śląsko-dąbrowskiego do MAP z 22 kwietnia 1948 [Central Archives of Ministry of Internal Aff airs and Administration, Ministry of Public Administration, Political Department, fi le 281, Th e letter of slasko-dabrowski voivode to MAP from 22 April 1948].

Centralne Archiwum Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego, sygn. 84/25, p. 17 [Central Archives of Ministry of Internal Aff airs and Administration, Ministry of Public Administration].

Centralne Archiwum Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego, sygn. 94/24, p. 7, Sprawozdanie z działalności lekarsko-sanitarnej na terenie więzień i obozów województwa pomorskiego w okresie od 1.01.1946 do 31.03.1947 [Central Archives of Ministry of Internal Aff airs and Administration, Ministry of Public Administration, Political Department, fi le 94/24, Report on medical and sanitary activities in prisons and camps in pomorskie voivodeship].

Centralne Archiwum Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Ziem Odzyskanych, sygn. 48, p. 83. Sprawozdanie z lustracji Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie w dniach od 15 do 19 grudnia 1947 [Central Archives of Ministry of Internal Aff airs and Administration, Ministry of Public Administration, Political Department, fi le 48, Report of Voivodeship Offi ce inspeciton in Olsztyn].

Centralne Archiwum Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Administracji Publicznej, Departament Polityczny, sygn. 757 [Central Archives of Ministry of Internal Aff airs and Administration, Ministry of Public Administration, Political Department].

Centralne Archiwum Wojskowe w Rembertowie w Rembertowie, Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego, sygn. 1584/75/64, p. 231 [Central Military Archives in Rembertow, Corps of Internal Security].

Centralne Archiwum Wojskowe w Rembertowie w Rembertowie, Ludowe Wojsko Polskie, sygn. III/112/90, p. 2 [Central Military Archives in Rembertow, Polish People’s Army].

Centralne Archiwum Wojskowe w Rembertowie, Ludowe Wojsko Polskie, sygn. III/60/5, p. 135 [Central Military Archives in Rembertow, Polish People’s Army].

Instytut Zachodni w Poznaniu, Wspomnienia [Institute for Western Aff airs in Poznan, Memories], fi les: sygn. P 24, sygn. P 54, sygn. P 62, sygn. P 81, sygn. P 201, sygn. P 245-16, sygn. P 480- -128, sygn. P 577-266.

W. Borodziej, Posiew nienawiści [Seeds of hate], “Przegląd katolicki”, no. 44 of 1.11.1987.

E. Dimitrow, Niemcy i okupacja hitlerowska w oczach Polaków. Poglądy i opinie z lat 1945-1948, Warszawa 1987 [Germans and Nazi occupation in the eyes of the Poles. Views and opinions 1945-1948].

E. Dimitrow, Obraz Niemców w Polsce 1945-1948 [Image of Germans in Poland 1945-1948], (w:) Wokół stereotypów Polaków i Niemców [Stereotypes of Poles and Germans], W. Wrzesiński (ed.), Wrocław 1991.

H. Galus, Syndrom niemiecki u ludności rodzimej i napływowej na Pomorzu Wschodnim [German syndrome among indigenous and incoming population in the Eastern Pomorze], „Przegląd Zachodni” no. 2 of 1991, p. 67-68.

R. Graetsch, Za pomoc odpłacono pomocą [Help for help], (w:) Ujrzałem twarz człowieka, Polsko-niemieckie kontakty przed 1945 rokiem i po wojnie [I saw a human’s face. Polish-German contacts before 1945 and after the War], D. Bach, W. Lesiuk (eds.), Opole 1995, p. 188-190.

W. Grote, Własnego szczęścia nie można budować na cudzym nieszczęściu [You cannot build your fortune on someone else’s misfortune], (w:) Ujrzałem twarz człowieka. Polsko-niemieckie kontakty przed 1945 rokiem i po wojnie [I saw a human’s face. Polish-German contacts before 1945 and after the War], D. Bach, W. Lesiuk (eds.), Opole 1995, p. 183-184.

H. Juzyszyn, Zmiany w postawach Polaków względem Niemców [Changes in Poles’ attitude towards Germans], “Przegląd Zachodniopomorski”, XXVI, 1982, vol. 3-4, p. 225.

Z. Kurcz, Śląskie losy - w świetle pamiętników [Silesia fates - memories], „Dialog” no. 3-4, 1996.

Pamiętniki osadnika Ziem Odzyskanych [Recovered Territories settler’s diary], Z. Dulczewski, A. Kwilecki (eds.), Poznań 1970.

R. Stando, Niefachowy stryczek [Botched hanging], “Dialog”, no.1 of May 1997, p. 36.

T. Szarota, Niemcy i Polska. Wzajemne postrzeganie i stereotypy [Germany and Poland. Mutual perception and stereotypes], Warszawa 1996, p. 139.

Ujrzałem twarz człowieka. Polsko-niemieckie kontakty przed 1945 rokiem i po wojnie [I saw a human’s face. Polish-German contacts before 1945 and after the War], D. Bach, W. Lesiuk (eds.), Opole 1995.

W. Wrzesiński, Naród niemiecki w polskiej myśli politycznej lat II wojny światowej [German nation in Polish Polish political thought during World War II], (w:) Polska - Polacy - Mniejszości narodowe [Poland - Poles - national minorities], W. Wrzesiński (ed.), Wrocław 1992, p. 97-98.

Wieś polska 1939-1948. Materiały konkursowe [Polish countryside 1939-1948. Competition documents], K. Kersten, T. Szarota (eds.), Warszawa 1967.

Quote from H. Juzyszyn, Zmiany w postawach Polaków względem Niemców, “Przegląd Zachodniopomorski”, XXVI, 1982, vol. 3-4, p. 225.

Confrontation and Cooperation: 1000 Years of Polish-German-Russian Relations

The Journal of Kolegium Jagiellonskie Torunska Szkola Wyzsza

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 212 212 19
PDF Downloads 111 111 8