Spa, Spa Tourism and Wellness Tourism in the Czech Republic

Open access

Abstract

The aim of this paper is to compare and assess the position of the spa and wellness sector in the structure of tourism in the Czech Republic. In this context, the article deals with the brief history of the Czech spa tourism and the development of spa tourism in the spa resorts, including the focus of specialized literature review. The methodological part consists of an explanation of the existing statistical information about the spa sector. The main part of the paper deals with the geographic analysis of current spa centres (the capacity of spa and total collective accommodation facilities, the number of spa patients and guests, guest attendance and their geographical structure). The assessment also includes the determination of the importance of the spa for overall spa tourism. Furthermore, the paper also deals with the development and localization of the selected forms of wellness tourism. As a pilot example, aquaparks built especially in the last 20 years in the Czech Republic were chosen.

Attl, P. (2006a). Fenomén jménem wellness (Phenomenon Wellness). Vademecum zdraví, 2(Summer), 64–66. Retrieved from http://vademecum-zdravi.cz/fenomen-jmenem-wellness/.

Attl, P. (2006b). Nové lázně v Česku (New Spa in the Czech Republic). Vademecum zdraví, 2(Autumn), 70–72. Retrieved from http://vademecum-zdravi.cz/nove-lazne-v-cesku/.

Bailey, T. C., & Gatrell, A. C. (1995). Interactive Spatial Data Analyis. In C. M. Hall (2012), Spatial Analysis: A critical tool for tourism geographies. In J. Wilson (Ed.), The Routledge Handbook of Tourism Geographies (pp. 163–173). London/New York: Routledge.

Benda, J. (1979). Ochrana a péče o životní prostředí přírodních léčebných lázní: bioklimatologické, medicínskoekologické, balneohygienické a právní aspekty (Protection and care of the environment of natural healing spas: bioclimatological, medical-ecological, balneo-hygienic and legal aspects). Mariánské Lázně, Czech Republic: Research Institute of Balneology.

Benešová, P., & Kruisová, H. (2013). Řízení subjektů zdravotně orientovaného cestovního ruchu (Management of Health-oriented Tourism Subjects). Prague, Czech Republic: Idea Servis.

Benešová, P., & Kruisová. H. (2015). Zdravotně orientovaný cestovní ruch (Health-oriented Tourism). Prague, Czech Republic: Idea Servis.

Burachovič, S., & Wieser, S. (2001). Encyklopedie lázní a léčivých pramenů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku (Encyclopedia of spas and healing springs in Bohemia, Moravia and Silesia). Prague, Czech Republic: Libri.

Černý, B. V. (1945). Základy poznání cestovního ruchu (Basic Knowledge of Tourism). Prague, Czech Republic: ÚSCR.

Černý, B. V. (1969). Základy ekonomiky lázeňství (Basics of Spa Economy). Prague, Czech Republic: Balnea.

Czech Statistical Office. (2017). Počet hostů a přenocování v lázeňských ubytovacích zařízeních v ČR 2013–2015 (Number of Guests and Overnights in Spa Accommodation Establishments in the Czech Republic 2013–2015). Public Database [statistics]. Retrieved from https://vdb2.czso.cz/

Fialová, D. (2004). České lázeňství (Czech Balneology). Geografické rozhledy, 13(3), 76–77.

Houdek, J. (2003). Almanach lázeňských míst v České republice (Almanac of spa resorts in the Czech Republic). Czech Republic: Sdružení lázeňských míst ČR.

Charvát, J. (1948). Cestovní ruch v konjunkturním výzkumu (Tourism in conjunctural research). Prague, Czech Republic: Orbis.

Chovanec, J. (1966). Československé přírodní léčebné lázně a přírodní léčivé zdroje – právní zabezpečení jejich rozvoje a ochrany (Czechoslovak natural healing spa and natural healing resources - legal protection of their development and protection). Prague, Czech Republic: Ministry of Health, ÚSLZ.

Jakubíková, D., & Vildová, E. (2014). Spokojenost lázeňského hosta (Satisfaction of the Spa Guest). In 3. mezinárodní vědecká conference Cestovní ruch, hotelnictví a lázeňství ve světle vědeckéh výzkumu a praxe, Karviná, 14.-15. květn 2014. Sborník recenzovaných příspěvků. (3rd International Scientific Conference Tourism, Hospitality and Spa in the Light of Scientific Research and Practice, Karviná, May 14 - May 15, 2014. Proceedings of reviewed papers) (pp. 152–163). Karviná, Czech Republic: The Silesian University in Opava.

Kajlík, V. (2007). České lázně a lázeňství (Czech Spa Resorts and Balneology). Prague, Czech Republic: Ministry for Regional Development of the Czech Republic.

Kostková, M., Němčanský, M., & Torčíková, E. (2009). Management služeb cestovního ruchu (Tourism Services Management). Karviná, Czech Republic: Silesian University in Opava.

Kubová, O. (2012). Wellness v cestovním ruchu (Wellness in Tourism). Brno, Czech Republic: Karel Englis College.

Kunc, J. (2007). Lázeňský cestovní ruch v České republice – historie a současnost (Spa Tourism in the Czech Republic – Past and Present). In Czech Geography in the European Space: Sborník příspěvků z XXI. sjezdu České geografické společnosti. České Budějovice, 30. 8. – 2. 9. 2006 (pp. 147–152). České Budějovice, Czech Republic: University of South Bohemia in České Budějovice.

Kunc, J. (2011). Lázeňství, lázeňský cestovní ruch a wellness (Spa, Spa Tourism and wellness). In J. Vystoupil, M. Šauer et al., Geografie cestovního ruchu České republiky (pp. 122–130). Plzeň, Czech Republic: Vydavatelství Aleš Čeněk.

Migala, M., & Szczyrba, Z. (2006). Spas and spa tourism in the Czech Republic. Zeszyty Naukowe: seria Turystyka i Rekreacja, Nr. 312/2006, z. 1, 147–162. Opole, Poland: Politechnika Opolska.

Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic. (2009). Lázeňská péče 2008 (Spa care 2008). Prague, Czech Republic: ÚZIS ČR. Retrieved from http://www.uzis.cz/system/files/lazne2008.pdf.

Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic. (2010). Lázeňská péče 2009 (Spa care 2009). Prague, Czech Republic: ÚZIS ČR. Retrieved from http://www.uzis.cz/system/files/lazne2009.pdf.

Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic. (2011). Lázeňská péče 2010 (Spa care 2010). Prague, Czech Republic: ÚZIS ČR. Retrieved from http://www.uzis.cz/system/files/lazne2010.pdf.

Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic. (2012). Lázeňská péče 2011 (Spa care 2011). Prague, Czech Republic: ÚZIS ČR. Retrieved from http://www.uzis.cz/system/files/lazne2011.pdf.

Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic. (2013). Lázeňská péče 2012 (Spa care 2012). Prague, Czech Republic: ÚZIS ČR. Retrieved from http://www.uzis.cz/system/files/lazne2012.pdf.

Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic. (2014). Lázeňská péče 2013 (Spa care 2013). Prague, Czech Republic: ÚZIS ČR. Retrieved from http://www.uzis.cz/system/files/lazne2013.pdf.

Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic. (2015). Lázeňská péče 2014 (Spa care 2014). Prague, Czech Republic: ÚZIS ČR. Retrieved from http://www.uzis.cz/system/files/lazne2014.pdf.

Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic. (2016). Lázeňská péče 2015 (Spa care 2015). Prague, Czech Republic: ÚZIS ČR. Retrieved from http://www.uzis.cz/system/files/lazne2015.pdf.

Poděbradský, J. (2008). Wellness v ČR (Wellness in the Czech Republic). Prague, Czech Republic: Ministry for Regional Development of the Czech Republic.

Seifertová, V. (2003). Marketing v lázeňském cestovním ruchu (Marketing in Spa Tourism). Prague, Czech Republic: Pragoline.

Schwartzhoffová, E. (2016). Lázeňství a wellness (Spa and Wellness). Olomouc, Czech Republic: Palacký University Olomouc.

Smolová, I. (2004). Spa in the Czech Republic. Velký atlas světa: encyklopedie geografie: world geographic, 2(31), 149–152.

Smolová, I., & Szczyrba, Z. (2005). Lázeňství v České republice – tradice a nový rozměr (Spa in the Czech Republic – Tradition and New Dimension). Veřejná správa, 16(45), XI-XII.

State Statistical Office. (1928). Statistická příručka republiky Československé (Statistical Handbook of the Republic of Czechoslovakia), svazek III. Prague, Czech Republic: Státní úřad statistický (State statistical office).

Sudíková, L. (2009). Lázeňský cestovní ruch v České republice a Evropě (Spa tourism in the Czech Republic and in Europe). Diploma thesis. Brno, Czech Republic: Masarykova univerzita.

Šauer, M., Vystoupil, J., Holešinská, A. et al. (2015). Cestovní ruch. Učební text. (Tourism: Study text). Brno Czech Republic: Masarykova univerzita.

Špišák, L., Rušavý, Z. et al. (2010). Klinická balneologie (Clinical Balneology). Prague, Czech Republic: Karolinum.

Trachta, S. (1973). Teorie a praxe ochrany lázní před urbanizací z hlediska lázní (Theory and practice of spa protection against urbanization from a spa point of view). In B. V. Černý (Ed.), 2nd Balneological Colloquium (pp. 186–194). Mariánské Lázně, Czech Republic: VÚB.

Vaníček, J., & Vavrečková, E. (2013a). Profil návštěvníka vybraných lázeňských míst v České republice (Visitor Profile of Selected Spa Resorts in the Czech Republic). In R. Balakovská (Ed.), 5th International Scientific Conference on Hospitality, Tourism and Education. Perspectives 2020. Proceedings (pp. 349 – 366). Prague, Czech Republic: The Institute of Hospitality Management in Prague.

Vaníček, J., & Vavrečková, E. (2013b). Význam lázeňství pro cestovní ruch vybraných lázeňských míst v České republice (The Importance of Spa Tourism for Selected Spa Resorts in the Czech Republic). In R. Balakovská (Ed.), 5th International Scientific Conference on Hospitality, Tourism and Education. Perspectives 2020. Proceedings (pp. 367 – 381). Prague, Czech Republic: The Institute of Hospitality Management in Prague.

Vavrečková, E. (2015). Komparace přístupů k typologii lázeňských míst v podmínkách České republiky (Comparison of Approaches to Spa Resorts Typology in the Czech Republic). In Proceedings from 4th International Scientific Conference Current Trends in Tourism, Hotel and Spa (pp. 311–324). Opava, Czech Republic: The Silesian University in Opava.

Vavrečková, E., & Vaníček, J. (2014). Přínos lázeňských míst cestovnímu ruchu v Karlovarském a Zlínském kraji (The Contribution of Spa Resorts to Tourism in the Karlovy Vary and Zlín Region). In 4th International Scientific Conference on Hospitality, Tourism and Education. Inovation and Quality of services. Proceedings (pp. 357 – 374). Prague, Czech Republic: The Institute of Hospitality Management in Prague.

Vildová, E., Martinčík, D., Tlučhoř, J., & Jakubíková, D. (2015). Measuring Customer Satisfaction and Loyalty in Spa Companies. E+M Ekonomie a Management, 18(1), 151–168. DOI: 10.15240/tul/001/2015–1-012.

Vystoupil, J. (1977). Cestovní ruch a rekreace v lázeňském prostředí Luhačovic (Tourism and Recreation in Spa Environment of Luhačovice). Rigorous thesis. Brno, Czech Republic: University of Jan Evangelist Purkyně.

Vystoupil, J. et al. (2006). Atlas cestovního ruchu České republiky (The Tourism Atlas of the Czech Republic). Prague, Czech Republic: Ministry for Regional Development of the Czech Republic.

Vystoupil, J., Šauer, M. et al. (2011). Geografie cestovního ruchu České republiky (Geography of Tourism in the Czech Republic). Plzeň, Czech Republic: Vydavatelství Aleš Čeněk.

Zelenka, J., & Pásková, M. (2012). Cestovní ruch. Výkladový slovník (The Explanatory Dictionary of Tourism). Prague, Czech Republic: Linde.

Czech Journal of Tourism

The Journal of Masaryk University

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 708 482 27
PDF Downloads 485 369 33