NewConnect - an alternative platform for new innovative companies

Open access

NewConnect - an alternative platform for new innovative companies

The article discusses the attributes of innovation in the context of creating a knowledge-based economy and presents the alternative stock market NewConnect where the small and medium-sized firms may seek funds to finance their innovative projects. NewConnect's functions and goals are shown with respect to capital circulation, stock market training, education and promotion of SMEs aspiring to enter the Warsaw Stock Exchange in the future, as well as the expansion of the financial infrastructure in Poland and the EU.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Bęben R. (2008) Rynek "NewConnect" - źródło finansowania rozwoju nowych technologii [in:] S. Lachiewicz S. A. Zakrzewska-Bielawska (ed.) (2008) Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach rozwoju wysokich technologii Wyd. PŁ Łódź

 • Czapiński J. (2009) Polska smuta ‘Polityka’ no. 16

 • Information Document attached to the Alternative Trading System Rules http://www.newconnect.pl

 • Duraj J. (2008) Pierwsze doświadczenia z funkcjonowania NewConnect [in:] J. Duraj (ed.) Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym Wyd. UŁ Łódź p. 105

 • WSE SA NewConnect rynek akcji GPW przewodnik dla inwestorów Wyd. ART. Warsaw- August 2007

 • Grzeszczak A. (2009) Głową do przodu ‘Polityka’ weekly 4 July 2009 no. 27 (2712) p. 40 http://www.pwc.com January 2007 http://www.pwc.com

 • Lewandowska L. (2008) Kapitałowe uwarunkowania rozwoju wysokich technologii w MSP [in:] S. Lachiewicz A. Zakrzewska-Bielawska (ed.). Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach rozwoju wysokich technologii Wyd. PŁ Łódź

 • Lewandowska L. (2009) NewConnect jako źródło kapitału dla obiecujących innowacyjnych firm [in:] L. Lewandowska (ed.) Formy wspierania przedsiębiorczości w regionie łódzkim w warunkach kryzysu gospodarczego PTE Łódź

 • Limited access to capital is reported by every 5th small-sized company in the EU (see Observatory of European SMEs. Analytical Report. Flash Eurobarometer No. 196). The Gallup Organization May 2007

 • Parwit K. (2001) Cechy gospodarki opartej na wiedzy [in:] A. Kukliński Gospodarka oparta na wiedzy. Wyzwania dla Polski XXI wieku KBN Warsaw

 • Attachment to WSE SA Board' resolution No. 334/2007 of 25 May 2007

 • Attachment to WSE SA Board' resolution No. 575/2007 of 6 August 2007

Search
Journal information
Impact Factor


CiteScore 2018: 0.46

SCImago Journal Rank (SJR) 2018: 0.241
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2018: 0.366

Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 115 80 6
PDF Downloads 69 51 3