Analysis of Geotechnical Properties of Miocene Deposits of the Carpathian Foredeep

Open access

Abstract

The Miocene deposits of the Carpathian Foredeep are relatively poorly recognized in geotechnical terms. The article analyzes the properties of the Krakowiec clays of the Przemyśl region, in particular physical and deformation parameters. In this part of the Carpathian Foredeep, clay usually occurs at considerable depth under younger Quaternary deposits. Particular attention was paid to the structural characterization of the tested samples. Structural heterogeneity of the studied clay, noticeable already at the stage of macroscopic studies, causes difficulties in conducting laboratory tests of strength parameters, especially the angle of internal friction and cohesion. The specific, layered, claysilt structure may cause difficulties in assessing load-bearing capacity and stability of the ground made of this type of soil. The unusual structure should draw attention of the contractors of geological-engineering and geotechnical documentation and encourage them to check mechanical properties by testing material with direct methods. An important issue is also forecasting changes in strain parameters in relation to the estimation of the effects of settlements of engineering structures.

1. Gucik S., Paul Z., Ślączka A., Żytko K.: Mapa geologiczna Polski 1:200 000, ark. Przemyśl, Kalników. wersja B. Mapa podstawowa 1:50 000, ark. Przemyśl, Instytut Geologiczny, Warszawa, 1980.

2. Gucik S., Wójcik A.: Objaśnienia do mapy geologicznej Polski 1:200 000, ark. Przemyśl, Kalników. Instytut Geologiczny, Warszawa, 1982.

3. Kaczyński R., Glazer Z., Pinińska J., Drągowski A., Dobak P.: Właściwości spoistych gruntów zwałowanych z iłów krakowieckich, Biuletyn Geologiczny Uniwersytetu Warszawskiego, t. 31: 152-193, 1987.

4. Kaczyński R.: Warunki Geologiczno-inżynierskie na obszarach Polski, PIG, Warszawa 2017.

5. Kaczyński R.: Wytrzymałość i odkształcalność górnomioceńskich iłów zapadliska przedkarpackiego. Biuletyn Geologiczny Uniwersytetu Warszawskiego, t. 29: 105-200, 1981.

6. Pilecka E., Zięba J.: Zachowanie iłów mioceńskich jako podłoża gruntowego planowanych inwestycji transpotrowych Krakowa, Autobusy, 12/2016, s. p. 387-391

7. Pisarczyk S.: Gruntoznawstwo inżynierskie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2001.

8. Polska Norma PN-81/B-03020: Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli.

9. Polska Norma PN-83/B-02482: Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych.

10. Polska Norma PN-88/B-04481: Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.

11. Polska Norma PN-EN ISO 14688-2: 2006. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów. Oznaczenia i opis.

12. Polska Norma PN-EN-1997-1:2008: Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część 1: Zasady ogólne.

13. Rybicki S., Krokoszyński P., Herzig J.: Engineering-geological characteristic of the Krakow area subsoil, including historical deposits, Geologia, Tom 35, Zeszyt 1, p. 57–65, 2009.

14. Wilk K.: Analiza ściśliwości warstwowanych iłów krakowieckich, Przegląd Geologiczny, vol. 62, nr 5, p. 250-256, 2014.

15. Wilk K.: Rutynowe rozpoznanie podłoża gruntowego przyczyną błędnych rozwiązań fundamentowych, Inżynieria Morska i Geotechnika, nr 4: 400- 204, 2012.

16. Wiłun Z.: Zarys geotechniki. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 2000.

17. Wysokiński L., Majer E., Łuczak-Wilamowska B., Drągowski A.: Zasady oceny przydatności gruntów spoistych Polski do budowy mineralnych barier izolacyjnych. ITB, Warszawa, 2007.

Civil and Environmental Engineering Reports

The Journal of University of Zielona Góra

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 752 752 7
PDF Downloads 75 75 5