Influence of Silica Fume Addition on Selected Properties of Fine-Grained Concrete

Open access

Abstract

The article presents the results of laboratory tests of selected mechanical and physical properties of fine-grained concrete. The tests were carried out on samples with varying degrees of microsilica addition. The consistency class, shrinkage, compressive and bending strength, water resistance and frost resistance were determined for the designed concrete mixtures and made samples.

1. Denisiewicz A., Kuczma M.: Two-scale modelling of reactive powder concrete. Part III: experimental tests and validation, Engineering Transactions, 63, 1, (2015), 55-76.

2. Kaszyńska M.: BWW: Możliwości, cechy, zastosowania, XVII Ogólnopolska Konferencja Warsztat Pracy Projektanta Konstrukcji, Ustroń, 2002.

3. Ma J., Orgass F., Dehn F., Schmidt D., Tue N.V.: Comparative Investigations on Ultra-High Performance Concrete with and without Coarse Aggregates, International Symposium on Ultra High Performance Concrete, Kassel, Germany, 2004, pp. 205-212.

4. Richard P., Cheyrezy M., Composition of Reactive Powder Concretes, Cement and Concrete Research, 25 (1995), 1501-1511.

5. PN-EN 12350-2:2011 Badania mieszanki betonowej - Część 2: Badanie konsystencji metodą opadu stożka

6. PN-EN 12390-2:2011 Badania betonu - Część 2: Wykonywanie i pielęgnacja próbek do badań wytrzymałościowych

7. PN-EN 12390-3:2011 Badania betonu - Część 3: Wytrzymałość na ściskanie próbek do badań

8. PN-EN 12390-5:2011 Badania betonu - Część 5: Wytrzymałość na zginanie próbek do badań

9. PN-EN 12390-8:2011 Badania betonu - Część 8: Głębokość penetracji wody pod ciśnieniem

10. PN-EN 206-1:2003 Beton - Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność

11. Śliwiński J., Zasady projektowania składu betonów wysokowartościowych, Cement wapno beton, 6 (2003).

Civil and Environmental Engineering Reports

The Journal of University of Zielona Góra

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 170 170 14
PDF Downloads 74 74 2