Poverty, segregation and social exclusion of Roma communities in Slovakia

Open access

Abstract

This paper examines the issue of poverty and social exclusion of Roma in Slovakia. It highlights the problem of poverty among Roma communities, which together with segregation leads to absolute poverty and social exclusion. Based on ethnographic research the paper examines conditions in which inhabitants of segregated Roma communities sustain their livelihoods. In the qualitative part of our research we ask how inhabitants of segregated settlements organize and manage their livelihood and what strategies and practices they use to ensure social reproduction. Further, we assess the articulations between exclusion and social networks and other spheres of assets, including formal and informal labour, state benefits and the use of material assets. We argue that spatial segregation has an enormous impact on poverty.

Abrahamson, P. 1995: Social exclusion in Europe: Old Wine in New Bottles? In: Druzhoslovne Razprave, XI (19-20),19-136. Available at: http://dk.fdv.uni-lj.si/dr/dr19-20Abrahamson.PDF, DoA: 20.09.2018

Atkinson, R. 2000: Combating Social Exclusion in Europe: The New Urban Policy Challenge. In: Urban Studies, 37 (5–6), 1037–1055. DOI: https://doi.org/10.1080/00420980050011226

Barany, Z. 2000: Politics and the Roma in state-socialist Eastern Europe. In: Communist and Post-Communist Studies, 33 (4), 421–437. DOI: https://doi.org/10.1016/S0967-067X(00)00014-3

Berghman, J. 1995: Social Exclusion in Europe: Policy Context and Analytical Framework. In: Room, G. editor, Beyond the Threshold: the Measurement and Analysis of Social Exclusion, Bristol: Policy Press, 19–28.

Bleha, B., Vaňo, B. and Bačík, V. 2014: Demographic Atlas of Slovak Republic. Bratislava: Geografika.

Bridger, S. and Pine, F. 1998: Surviving Post-Socialism: Local Strategiesand Regional Responses in Eastern Europe and the former Soviet Union. London: Routledge.

Brown, D. and Kulcsar, L. 2001: Household economic behaviour in Post socialist Rural Hungary. In: Rural Sociology, 66 (2), 157-180. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1549-0831.2001.tb00062.x

Burawoy, M., Krotov, P. and Lytkina, T. 2000: Involution anddestitution in capitalist Russia. In: Etnography, 1(1), 43-65. DOI: https://doi.org/10.1177/14661380022230633

Čerešníková, M., Rosinský, R., Samko, M. and Vanková, K. 2017: Bariéry. Nitra: UKF.

Džambazovič, R. 2007: Priestorové aspekty chudoby a sociálneho vylúčenia. In: Sociológia, 39 (5), 432-458. Available at: https://www.sav.sk/journals/uploads/02031209DZAMBAZOVIC.pdf, DoA: 18.09.2018

Džambazovič, R. and Gerbery, D. 2005: From poverty to social exclusion. In: Sociológia, 37 (2), 143-176. Available at: https://www.sav.sk/journals/uploads/02061019Dzambazovic.pdf, DoA: 20.09.2018

Filadelfiová, J. and Gerbery, D. 2012: Správa o životných podmienkach rómskych domácností na Slovensku. Bratislava: UNDP.

Filadelfiová, J., Gerbery, D. and Škobla, D. 2006: Správa o životných podmienkach rómskych domácností na Slovensku. Bratislava: UNDP.

Filčák, R. and Škobla, D. 2013: Another Brick in the Wall: Ghettos, Spatial Segregation and the Roma Ethnic Minority in Central and Eastern Europe. In: Duxbury N. editor, Rethinking Urban Inclusion: spaces, mobilizations, interventions, Coimbra: Centro de Estudos Sociais, Universidade de Coimbra, 413-428.

Goliaš, P. 2017: Regionálne rozdiely v SR – prehľad dôležitých štatistík. Bratislava: INEKO.

Horňák, M. and Rochovská, A. 2014: Do mesta čoraz ďalej – dopravné vylúčenie obyvateľov vidieckych obcí Gemera. In: Geographia Cassoviensis, VIII (2), 141-149. Available at: https://uge.science.upjs.sk/images/geographia_cassoviensis/articles/GC-2014-8-2/Hornak_Rochovska_tlac1.pdf, DoA: 21.09.2018

Huttová J., Gyárfášová O. and Sekulová M. 2012: Segregácia alebo inklúzia Rómov vo vzdelávaní: Voľba pre školy? Bratislava: Nadácia otvorenej spoločnosti.

Jordan, P. 1996: Post-communist southeastern Europe as a source of ethnic conflict. In: Frantz, K. and Sauder, R. editors, Ethnic persistence and change in Europe and America: Traces in land scape and society, Innsbruck: The University of Innsbruck, 93-131.

Jordan P. 2002: Die ethnische Struktur des mittleren und östlichen Europas (anhand der Karten des Atlasses Ost- und Südosteuropa). In: Kraas F. and Stadelbauer J. editors, Nationalitäten und Minderheiten in Mittel -und Osteuropa (= Ethnos, 60), Wien: 24-50.

Klein, V. 2012: Efektivita nultého ročníka ZŠ - závery výskumu. In: Aktuálne dianie, perspektívy a vývojové trendy v sociálnej, edukačnej a zdravotníckej práci s marginalizovanými skupinami: zborník abstraktov z medzinárodnej vedeckej konferencie InteRRa 18 a 38. stretnutie Hnutia spolupracujúcich škôl R, ktorá sa uskutočnila v dňoch 29. a 30.11.2012 v Ružomberku, Ružomberok: Verbum, pp. 49.

Kol. Autorov, 1999: Romové v České republice (1945-1998). In: Sešity pro sociální politiku, Praha: Socioklub.

Kol. Autorov, 2002: Chudoba Rómov a sociálna starostlivosť o nich v Slovenskej republike. Bratislava: Svetová banka, Nadácia S.P.A.C.E., Ineko.

Kotvanová, A., Szép, A. and Šebesta, M. 2003: Vládna politika a Rómovia 1948 — 2002. Bratislava: Slovenský inštitút medzinárodných štúdií Úradu vlády Slovenskej republiky.

Kráľovská, V. 2006: Zdravotný stav detí a žien žijúcich v chudobných komunitách slovenskej republiky. In: Kusá, Z. and Džambazovič, R., editors, Chudoba v slovenskej spoločnosti a vzťah slovenskej spoločnosti k chudobe, Bratislava: SAV, 152-160.

Kumanová, Z., Mann, A. B., Petrasová, A. and Šimčáková-Tóthová, M. 2006: Rómovia. In: Metodická príručka pre multikultúrnu výchovu, Bratislava: Nadácia Milana Šimečku, 69-111.

Kyuchukov, H., Samko, M. and Kaleja, M. 2015: Roma parents as educators of their children. In: Interculture Education, 26 (5), 444-448. DOI: http://dx.doi.org/10.1080/14675986.2015.10937

Lehoczká, L. 2006: Kultúrna identita Rómov: teoreticko-empirická analýza vybraných okruhov. Nitra: UKF.

Magyari, N. L, Magyari-Vincze, E., Popescu, L. and Rotariu, T. 2001: The social construction of Romanian poverty: The impact of ethnic and Gender Distinctions. In: Jean Emigh, R. and Szelényi, I. editors, Poverty, Ethnicity, and Gender in Eastern Europe During the Market Transition, 126-156.

Mann, A. B. 1996: Social Change of the Roma in Slovakia Since 1989. In: Sudosteuropa Zeitschrift Fur Gegenwartsforschung, 45, 267-281.

Mann, A. B. 1992: Neznámi Rómovia. Zo života a kultúry Cigánov – Rómov na Slovensku. Bratislava: Ister science press.

Mareš, P. 1999: Sociologie nerovnosti a chudoby. Praha: SLON.

Mareš, P. 2000: Chudoba, marginalizace, sociální vyloučení. In: Sociologický časopis, 36 (3), 285-297. Available at: https://is.muni.cz/el/1423/podzim2011/SOC713/um/8875127/MARES_ChudobaMarginalizaceSocialni_vylouceni.pdf, DoA: 20.09.2018

Matlovičová, K., Matlovič, R., Mušinka, A. and Židová, A. 2012: The Roma population in Slovakia. Basic characteristics of the Roma population with emphasis on the spatial aspects of its differentiation. In: Penczes, J. and Radics, Z. editors, Roma popuation on the peripheries of the Visegrad countries. Spatial trends and social challenges, Debrecen: Didakt, 77-104.

Mušinka, A., Škobla, D., Hurrle, J., Matlovičová, K. and Kling, J. 2014: Atlas rómskych komunít na Slovensku 2013. Bratislava: UNDP.

Pahl, R. E. and Wallace, C. 1985: Household work strategies in aneconomic recession. In: Redclift, N. and Pavlovskaya, M., editors, Other transitions: multiple economies of Moscow households in the 1990s, Annals of the Association of American Geographers, 94 (2), 329-351.

Podolák, P. 2000: Geografické a demografické charakteristiky rómskeho obyvateľstva na Slovensku. In: Geografický časopis, 52 (3), 269-284. Available at: https://www.sav.sk/journals/uploads/05131159Podolak.pdf, DoA:18.09.2018

Rácová, A. and Samko, M. 2015: Structural patterns and functions of reduplicative constructions in Slovak Romani. In: Asian and African Studies, 24 (2), 165 – 189. Available at: https://www.sav.sk/journals/uploads/120813133_Racova_Samko.pdf, DoA: 20.09.2018

Radičová, I. 2001a: Chudoba Rómov vo vzťahu k trhu práce v Slovenskej republike. In: Sociology, Slovak Sociological Review, 33 (5), 439-456.

Radičová, I. 2001b: Hic Sunt Romales. Bratislava: Nadácia S.P.A.C.E.

Radičová, I. et al. 2004: Atlas rómskych komunít na Slovensku 2004. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky.

Rafael, V. et. al. 2011: Odpovede na otázky (de)segregácie žiakov vo vzdelávacom systéme Slovenska. Bratislava: Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Fundation.

Ringold, D. 2000: Roma and the Transition in Central and Eastern Europe: Trends and Challenges. Washington: The World Bank.

Rochovská, A. 2011: Životné stratégie – teoretické východiská. In: Rusnáková, J. editor, Životné stratégie obyvateľov rómskych osídlení, Zborník vedeckých štúdií, Nitra: UKF. 5 – 40.

Rochovská, A. and Ciglanský, R. 2009: Vzdialenosť nie je rozhodujúca? Prípadová štúdia kvality bývania v rómskych komunitách. In: Klein, V. and Fabianova, V., editors, Kultúrne kontexty sociálnej interakcie a sociálnej komunikácie v etnicky zmiešaných lokálnych spoločenstvách. Vedecké štúdie, Nitra: UKF, 206-214.

Rochovská, A., Majo, J. and Káčerová, M. 2014: Súčasná realita vzťahov na slovenskom vidieku: Vidiecke komunity v ohrození, alebo ako kapitalizmus pretvára sociálne vzťahy na dedine. In: Chorvát, T. editor, Miestne komunity III. Odraz spoločenského vývoja po roku 1918 na charaktere a štruktúre miestnych komunít na Slovensku, Banská Bystrica: Centrum vedy a výskumu UMB, 39-56.

Rosinský, R. 2009: Etnické postoje učiteľov, študentov a žiakov I. stupňa ZŠ (s akcentom na rómsku etnickú skupinu). Nitra: UKF.

Rusnáková, J. 2007: Chudoba ako životný štýl v marginalizovaných rómskych komunitách. In: Čambáliková, M. and Šedová, T., editors, Exklúzia a sociálna situácia na Slovensku, Bratislava: Vysoká škola Sládkovičovo, VEDA, vydavateľstvo SAV, 233-239.

Rusnáková, J. 2009: Objektívne a subjektívne charakteristiky chudoby v rómskych komunitách. Dizertačná práca. Nitra: UKF.

Rusnáková, J. 2011: Voľby životných stratégií obyvateľov chudobných a sociálne vylúčených rómskych osídlení. In: Rusnáková, J. editor, Životné stratégie obyvateľov rómskych osídlení, Zborník vedeckých štúdií, Nitra: UKF.

Rusnáková, J. and Pollák, P. 2012: Sociálna práca s marginalizovanými rómskymi komunitami. In: Oláh, M. editor, Metódy sociálnej práce v praxi, Prešov: VŠZaSP sv. Alžbety, 250-285.

Rusnáková, J., Šramková, M., Čerešníková, M., Rosinský, R., Samko, M. and Rochovská, A. 2015: Subjective perception of coping by destitute Roma communities in Slovakia and the importance of education as a strategy of pulling them out of poverty. In: Procedia Journal of Social and Behavioral Science, 174, 2721–2726. DOI: https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.01.958

Ružička, M. 2012: Continuity or rupture? Roma/Gypsy communities in rural and urban environments under post-socialism.In: Journal of Rural Studies, 28 (2), 81-88. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2012.01.019

Seewann, G. 1994: Die nationalen Minderheiten in Ungarn: Alte and neue Probleme in der jungen Demokratie. In: Brunner, G. and Lemberg, H. editors, Volksgruppen in Ostmittel and Sudosteuropa, Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft, 133-161.

Sigona, N. 2005: Locating ‘The Gypsy Problem’. The Roma in Italy: Stereotyping, Labelling and ‘Nomad Camps’. In: Journal of Ethnic and Migration Studies, 31 (4), 741-756. DOI: https://doi.org/10.1080/13691830500109969

Sirovátka, T. 2003: Exkluze Romú na trhu práce a šance na jejich inkluzi. In: Sociální Studia, 3 (10), 11-34.

Sirovátka, T. at al. 2004: Sociálna exkluze a sociální inkluze menšín a marginalizovaných skupin. Brno: Georgetown, Masarykova Univerzita, Fakulta sociálních studií.

Smith, A. and Rochovská, A. 2007: Domesticating neo-liberalism: Everyday lives and the geographies of post-socialist transformations. In: Geoforum, 38 (6), 1163-1178. DOI: https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2007.03.003

Smith, A. and Stenning, A. 2006: Beyond household economies: articulations and spaces of economic practice in postsocialism. In: Progress in Human Geography, 30 (2), 190-213. DOI: https://doi.org/10.1191/0309132506ph601oa

Stenning, A., Smith, A., Rochovská, A. and Światek, D. 2010: Domesticating neo-liberalism. Spaces of economic practice and social reproduction in post-socialist cities. Chichester: Wiley-Blackwell.

Toušek, L. 2006: Kultura chudoby, underclass a sociální vyloučení. In: Hirt, T., and Jakoubek, M., editors, „Romové” v osidlech sociálního vyloučení, Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 288-321.

Vaňo, B. and Mészáros, J. 2004: Reprodukčné správanie obyvateľstva v obciach s nízkym štandardom. Bratislava: Infostat.

Vašečka, M., Jurásková, M. and Nicholson, T. 2002: Čačipen pal o Roma. A Global Report on Roma population in Slovakia. Bratislava: Institute for Public Affairs.

Vašečka, M. and Džambazovič, R. 2000: Sociálno-ekonomická situácia Rómov na Slovensku ako potenciálnych migrantov a žiadateľov o azyl v krajinách EÚ. In: Vašečka, I., editor, Sociálna a ekonomická situácia potenciálnych žiadateľov o azyl zo SR, Bratislava: IOM, 17-62.

Bulletin of Geography. Socio-economic Series

The Journal of Nicolaus Copernicus University, Torun

Journal Information


CiteScore 2017: 0.63

SCImago Journal Rank (SJR) 2017: 0.277
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2017: 0.391

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 154 154 18
PDF Downloads 109 109 3