Morphological Processes in the Spatial Structure of the Southern District of Wrocław City

Open access

Abstract

The paper analyses the morphological changes in the spatial structure of the southern district of Wrocław city (Lower Silesia, Poland). The district developed from the former villages of vegetable-growers, which in the Middle Ages bordered directly with the city as set out in the charter. In the second half of the 19th century, the villages were incorporated into the city, and after a while, they started their metamorphosis. Rectangular urban blocks were formed on the basis of medieval axes in the villages. At the end of the 19th century and the beginning of the 20th century, the blocks were successively filled with typical tenement buildings. As a result of World War II, existing buildings were totally destroyed. In the 1960s, they started re-construction of the district, which led to its second metamorphosis. The new constructions resembled typical, socialist apartment projects in other Polish cities. The prestige the district enjoyed before World War II was lost together with its style and character.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Conzen M.R.G. 1960: Alnwick Northumberland: a study in town-plan analysis London: Institute of British Geographers Publication 27 George Philip.

 • Conzen M.R.G. 1966: Historical townscapes in Britain: a problem in applied geography. In: House J.W. editor Northern geographical essays in honour of G.H.J. Daysh Newcastle upon Tyne: University of Newcastle upon Tyne pp. 56-78.

 • Eysymontt R. and Urban T. 2008: Wrocław na foto-grafii lotniczej z okresu międzywojennego (Wrocław on the aerial photography from the interwar period - in Polish) Wrocław: Wydawnictwo Via Nova.

 • Golachowski S. 1957: Głos w dyskusji nad genezą rozplanowania średniowiecznego Wrocławia (Voice in the discussion on the genesis of medieval Wrocław layout - in Polish). In: Kwartalnik Architektury i Ur-banistyki 1 Wrocław: Komitet Architektury i Urban-istyki PAN pp. 23-28.

 • Golachowski S. 1969: Studia nad miastami i wsiami śląskimi (Studies of Silesian towns and villages - in Polish) Wrocław: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

 • Golachowski S. and Pudełko J. 1963: O analizie me-trologiczno-geometrycznej planów osiedli średnio-wiecznych (On the metrological and geometrical analysis of medieval settlements plans - in Polish) In: Kwartalnik Architektury i Urbanistyki 8 (3/4) Wrocław: Komitet Architektury i Urbanistyki PAN pp. 287-298.

 • Klimek S. and Okólska H. 2006: Nad Wrocławiem (Above Wrocław city - in Polish) Wrocław: Wy-dawnictwo Via Nova.

 • Koter M. 1970: Geneza układu przestrzennego Łodzi przemysłowej (Genesis of the spatial structure of industrial Łód? - in Polish) Warszawa: Państwowe Wy-dawnictwo Naukowe.

 • Koter M. 1979: Struktura morfologiczna wielkiego mi-asta na przykładzie Łodzi (Morphological structure of a large city on the example of Łód? - in Polish). In: Folia Geographica 21 Łód?: Uniwersytet Łódz-ki pp. 25-52.

 • Koter M. 1994: Od fizjonomii do morfogenezy i mor-fologii porównawczej. Podstawowe zagadnienia teor-etyczne morfologii miast (From the physiognomy to the morphogenesis and the comparative morphology. Essential theoretical issues of the urban morphology - in Polish). In: Koter M. and Tkocz J. editors Zagadnienia geografii historycznej osadnictwa w Polsce. Toruń-Łód? pp. 26-31.

 • Koter M. and Kulesza M. 1999: The plans of medieval Polish towns. In: Urban Morphology 3 (2) Birmingham: International Seminar on Urban Form pp. 63-78.

 • Koter M. and Kulesza M. 2007: Morfologia miast - stan i tendencje rozwoju (Urban morphology - the state and tendencies of the development - in Polish). In: Jażdżewska I. editor Polska geografia osadnictwa. Dotychczasowy dorobek. Program badań. XX Konwer-satorium Wiedzy o Mieście Łód?: Uniwersytet Łódz-ki pp. 303-314.

 • Koter M. and Kulesza M. 2008: Zastosowanie metod conzenowskich w polskich badaniach morfologii mi-ast (Applying Conzenian methods in Polish studies of the urban morphology - in Polish). In: Kulesza M. editor Czas i przestrzeń w naukach geograficznych. Wybrane problemy geografii historycznej. Łód?: Uniw-ersytet Łódzki pp. 257-272.

 • Koter M. and Kulesza M. 2010: The study of urban form in Poland. In: Urban Morphology 14 (2) Birmingham: International Seminar on Urban Form pp. 111-120.

 • Kozieł R. and Miszewska B. 1997: Morfologia i ek-straordynaryjne funkcje ulicy Świdnickiej (Morphology and extra-ordinary functions of the Świdnicka street - in Polish). In: IX Konwersatorium Wiedzy o Mieście Łód?: Uniwersytet Łódzki pp. 26-35.

 • Kulesza M. 2001: Morfogeneza miast na obszarze Polski środkowej w okresie przedrozbiorowym. Dawne wo-jewództwa łęczyckie i sieradzkie (Morphogenesis of towns on the area of central Poland in the pre-par-tition period. Former Łęczyca and Sieradz voivod-ships - in Polish) Łód?: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

 • Larkham P. J. 2006: The study of urban form in Great Britain. In: Urban Morphology 10 (2) Birmingham: International Seminar on Urban Form pp. 117-141.

 • Miszewska B. 1971: Analiza morfologiczna Opola (Morphological analysis of Opole - in Polish). In: Studia Społeczno-Ekonomiczne 2 Opole: Instytut Śląski pp. 180-217.

 • Miszewska B. 1979: Elementy struktury morfologicznej Wrocławia (Elements of the morphological structure of Wrocław - in Polish). In: Prace Instytutu Geogra-ficznego. Seria B 3 Wrocław: Acta Universitatis Wra-tislaviensis 438 pp. 29-41.

 • Miszewska B. 1994a: Bloki urbanistyczne Wrocławia w różnych fazach cyklu miejskiego (Urban blocks in Wrocław in different phases of the urban cycle - in Polish). In: Koter M. and Tkocz J. editors Zagadnie-nia geografii historycznej i osadnictwa w Polsce. T o -ruń-Łód? pp. 111-129.

 • Miszewska B. 1994b: Procesy morfologiczne w blokach Starego Miasta we Wrocławiu (Morphological processes in urban blocks of the old town in Wrocław - in Polish). In: Rocznik Wrocławski 1 Wrocław: To-warzystwo Przyjaciół Wrocławia pp. 225-239.

 • Miszewska B. 1995a: Wpływ ekspansji przestrzennej Wrocławia na sukcesję użytkowania ziemi i strukturę morfologiczną miasta (The influence of the spatial ex- pansion of Wrocław into the succession of land use and the morphological structure of the city - in Polish). In: Czasopismo Geograficzne 66 Wrocław: Pol-skie Towarzystwo Geograficzne pp. 363-370.

 • Miszewska B. 1995b: Gdzie ulice z tamtych lat? (Where are streets from those years? - in Polish). In: Rocznik Wrocławski 2 Wrocław: Towarzystwo Przyjaciół Wrocławia pp. 305-325.

 • Miszewska B. 1996: Struktura morfologiczna peryfery-jnych osiedli Wrocławia (Morphological structure of peripheral settlements of Wrocław - in Polish). In: Prace Instytutu Geograficznego Seria B: Geografia Społeczna i Ekonomiczna 14 Wrocław: Acta Uni-versitatis Wratislaviensis 1904 pp. 53-61.

 • Miszewska B. 2002a: Wsie jako jądra genetyczne osi-edli Wrocławskich (Villages as genetic nuclei of settlements in Wrocław - in Polish). In: Rocznik Wrocławski 8 Wrocław: Towarzystwo Przyjaciół Wrocławia pp. 107-119.

 • Miszewska B. 2002b: Morphologische Entwicklung des polnischen Dorfes unter dem Einfluss der räumli-chen Entwicklung der Stadt (Morphological growth of the Polish villages under the influence of the spatial growth of the city - in German). In: Siedlungs-forschung. Archäologie-Geschichte-Geographie 20 Bonn: Verlag Siedlungsvorschung pp. 293-306.

 • Miszewska B. 2005: Badania morfologii miast śląskich na tle badań geograficzno-historycznych osadnictwa miejskiego w Polsce (Studies on the morphology of Silesian towns relating to geographical and historical studies of the urban settlements in Poland - in Polish). In: Bucka M. and Słodczyk J. editors Procesy i kierunki przemian w gospodarce przestrzeni i społec-zeństwie Opole: Uniwersytet Opolski pp. 361-366.

 • Miszewska B. 2009: Morfologia miast dolnośląskich (Morphology of towns in Lower Silesia - in Polish). In: Łobo-da J. editor Dolny Śląsk. Studia Regionalne. Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego 10 Wrocław: Uniwersytet Wrocławski pp. 67-86.

 • Miszewska B. and Sikorski D. 2011: Blokowiska a dewaloryzacja przestrzeni miejskiej na przykładzie południowej dzielnicy Wrocławia (Block housing projects and the devaluation of the urban space on the example of the South District of Wrocław - in Polish). In: Jażdżewska I. editor Osiedla blokowe w strukturze przestrzennej miast. XXIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście Łód?: Uniwersytet Łódzki pp. 127-139.

 • Miszewska B. and Szmytkie R. 2009: Mikro- i mak-roprzestrzenne zmiany fizjonomiczne i funkcjonalne miast polskich w okresie gospodarki rynkowej (Micro- and macroscale physiognomical and functional changes of Polish cities in the market economy period - in Polish). In: Jażdżewska I. editor Duże i średnie miasta polskie w okresie transformacji. XXII Konwer-satorium wiedzy o mieście Łód?: Uniwersytet Łódz-ki pp. 23-34.

 • Pudełko J. 1959: Rynki w planach miast Śląska (Market squares in plans of Silesian towns - in Polish). In: Kwartalnik Architektury i Urbanistyki 4(3/4) Wrocław: Komitet Architektury i Urbanistyki PAN pp. 235-263.

 • Pudełko J. 1964a: Działka lokacyjna w strukturze przestrzennej średniowiecznych miast śląskich XIII wieku (Location plot in the spatial structure of medieval Silesian towns of the 13th century - in Polish). In: Kwartalnik Architektury i Urbanistyki 9 (2) Wrocław: Komitet Architektury i Urbanistyki PAN pp. 115-137.

 • Pudełko J. 1964b: Próba pomiarowej metody badań planów niektórych miast średniowiecznych w oparciu o zagadnienie działki (An attempt of the measuring testing method of some medieval towns plans based on the issue of the plot - in Polish). In: K w a r t a l n i k Architektury i Urbanistyki 9 (1) Wrocław: Komitet Architektury i Urbanistyki PAN pp. 3-27.

 • Pudełko J. 1967: Zagadnienie wielkości układów śred-niowiecznych miast Śląska (The issue of medieval towns size in Silesia - in Polish). In: Prace Komis-ji Historii Sztuki WTN Wrocław: Wrocławskie To-warzystwo Naukowe.

 • Szulc H. 1963: Osiedla podwrocławskie na początku XIX wieku (Settlements near Wrocław at the beginning of the 19th century - in Polish) Wrocław: Os-solineum.

 • Szykuła K. and Okólska H. 1999: Wrocław na planach XVI-XX wiek (Wrocław on plans from 16-19th century - in Polish) Wrocław: Muzeum Historyczne we Wrocławiu.

 • Tyszkiewicz J. and Kaczmarek M. 2009: Wrocław 1947. Aerial Photographs. Wrocław: Wydawnictwo Via Nova.

 • Whitehand J. W. R. 2001: British urban morphology: the Conzenian tradition. In: Urban Morphology 5 (2) Birmingham: International Seminar on Urban Form pp. 103-109.

 • www.hydral.wroc.pl DoA: 16.01.2013.

 • www.investmap.pl DoA: 10.01.2013.

Search
Journal information
Impact Factor


CiteScore 2018: 1.11

SCImago Journal Rank (SJR) 2018: 0.218
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2018: 0.591

Cited By
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 189 129 4
PDF Downloads 112 98 6