New towns in Poland

Open access

Abstract

Over the last three decades, more than a hundred new towns have emerged in Poland. The paper concerns the characteristics of these towns. It also addresses transformation of the settlement pattern caused by the change of the towns’ formal-legal status. The paper also verifies the hypotheses aimed at identifying the factors that contribute to the creation of new towns.

Bagiński, E., 1993: Rodowód nowego miasta Jelcz-Laskowice (Origin of the New Town Jelcz-Laskowice - in Polish), Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.

Bogucka, M. and Samsonowicz H., 1986: Dzieje miast i mieszczaństwa w Polsce przedrozbiorowej (History of Towns and the Middle Class Before the Partitions of Poland - in Polish), Wrocław: Ossolineum.

Drobek, W., 1999: Rola miast zdegradowanych w sieci osadniczej Śląska (Role of Degraded Towns in Settlement Network of Silesia - in Polish), Opole: Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu.

Drobek, W., 2002: Polskie nowe miasta 1977-2001 (Polish New Towns in the Years 1977-2001 - in Polish), In: Słodczyk, J. editor, Przemiany bazy ekonomiczneji struktury przestrzennej miast, Opole: Uniwersytet Opolski, pp. 71-84.

Górka, Z., 1989: Nowa Huta - nowe miasto (Nowa Huta as a New City - in Polish). In: Acta UniversitatisLodziensis, Folia Geographica, Vol. 11, pp. 103-122.

Heffner, K., 2008: Funkcjonowanie miast małych w systemie osadniczym Polski w perspektywie 2033 r. (The Functioning of Small Cities in the Polish Settlement in the Perspective of 2033 - in Polish), In: Ekspertyzydo Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju2008-2033, Vol. I., Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, pp. 281-333.

Jelonek, A., 1989; Próba określenia podstaw teoretycznych pojęcia “nowe miasto” (An Attempt at a Definition of the Theoretical Foundation of the Con- cept of “New Town” - in Polish). In: Acta UniversitatisLodziensis, Folia Geographica, Vol. 11, pp. 39-47.

Krzysztofik, R., 2006: Nowe miasta w Polsce w latach 1980-2007. Geneza i mechanizmy rozwoju. Próba typologii (New Towns in Poland in the Years 1980-2007. Origins and Mechanisms of Development. Attempt at Typology - in Polish), Sosnowiec: Uniwersytet Śląski - Wydział Nauk o Ziemi.

Labasse, J., 1989: La Ville Nouvelle L’Isle d’Abeau (L’Isle d’Abeau - A New Town - in French). In: Acta UniversitatisLodziensis, Folia Geographica, Vol. 11, pp. 79-86.

Liszewski, S., Gryszkiewicz, J. and Kaczmarek, S., 1989: Nowe miasta jako przedmiot badań naukowych (New Towns as the Object of Scientific Studies - in Polish). In: Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica, Vol. 11, pp. 257-279.

Liszewski, S. and Maik, W., 2000: Wielka encyklopedia geografii świata, T. 19, Osadnictwo (Great Encyclopaedia of World Geography, Vol.19, Settlement - in Polish), Poznań: Wydawnictwo Kurpisz.

Łoboda, J., 1983: Rozwój koncepcji i modeli przestrzennej dyfuzji innowacji (Development of Conceptions and Models of Spatial Innovation Diffusion - in Polish). In: Acta Universitatis Wratislaviensis, StudiaGeograficzne, 37, No. 585.

Miasta Polskie w tysiącleciu (Polish Towns in the Millennium - in Polish), 1965: Ossolineum, Wrocław- -Warszawa-Kraków.

Mularczyk, M., 1997: Rozwój miejskiego osadnictwa żydowskiego w Izraelu w świetle teorii dyfuzji innowacji (Development of Jewish Urban Settlement in Israel in View of the Theory of Diffusion Innovation - in Polish). In: Studia Kieleckie, Seria Geologia-Geografia, Vol. 2, pp. 69-84.

Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2012 r. (Area and Population in the Territorial Profile in 2012), Warszawa: GUS.

Siemiński, J.L., 1991: Teraźniejszość i przyszłość byłych miasteczek (Present and Future of the Former Towns - in Polish). In: Wiadomości Statystyczne, 9, pp. 26-29.

Skupowa, J., 1989: Gdynia - geneza i rozwój nowego miasta (Gdynia - Genesis and Development of a New Town - in Polish). In: Acta Universitatis Lodziensis,Folia Geographica, Vol. 11, pp. 87-102.

Sokołowski, D., 1999: Zróżnicowanie zbioru małych miast i większych osiedli wiejskich w Polsce w ujęciu koncepcji kontinuum wiejsko-miejskiego (Differences Between Small Towns and Larger Villages in Poland According to the Concept of the Rural-Urban Continuum - in Polish), Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK.

Sokołowski, D., 2008: Miasta nowe i potencjalne jako główne elementy kontinuum wiejsko-miejskiego w Polsce (New and Potential Towns as the Main Elements of the Rural-Urban Continuum in Poland - in Polish). In: Jezierska-Thöle, A. and Kozłowski, L. editors, Gospodarka przestrzenna w strefie kontinuummiejsko-wiejskiego, Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK, pp. 63-78.

Straszewicz, L., 1989: Nowe miasta i ich w rola w urbanizacji Europy (New Towns and Their Role in the Urbanisation of Europe - in Polish). In: Acta UniversitatisLodziensis, Folia Geographica, Vol. 11, pp. 17-24.

Szlachta, J., 1984: Kryteria nadawania praw miejskich (The Criteria for the Granting of Municipal Privileges - in Polish). In: Miasto, Vol. 11, pp. 18-19.

Szymańska, D., 1993, New towns in regional development, Toruń: Nicolaus Copernicus University Press.

Szymańska, D., 2008: Urbanizacja na świecie (Urbanisation in the World - in Polish), Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Szymańska, D., 2013: Geografia osadnictwa (Geography of settlements - in Polish), Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2nd Edition.

Whitehand, J.W.R., 1989: The Form of British New Towns. In: Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica, Vol. 11, pp. 67-77.

Bulletin of Geography. Socio-economic Series

The Journal of Nicolaus Copernicus University, Torun

Journal Information


CiteScore 2017: 0.63

SCImago Journal Rank (SJR) 2017: 0.277
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2017: 0.391

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 78 78 4
PDF Downloads 48 48 4