The Development of Housing Sector and Residential Real Estate Market After Economic Recession in Latvia

Open access

Abstract

The study is concerned with an examination of resource distribution in order to promote sustainable development of housing sector in the context of evolving residential real estate market after the economic recession period in Latvia. The statistical and comparative analysis methods have mainly been applied in the study, and the recommendations on the implementation of conceptual solutions for promoting the efficient management of housing sector according to the public needs have been provided. The findings of the study may significantly contribute when improving the housing policy and appropriate institutional environment in Latvia.

Saeima (2008). Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums [Law on administrative territories and populated areas]. Retrieved from http://likumi.lv/doc.php?id=185993

MK (2013). Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi [General regulations for the planning, use and building of the territory]. Cabinet of Ministers of the Republic of Latvia. Regulations No. 240. Retrieved from http://likumi.lv/doc.php?id=256866

VARAM (2015). Prasības elektronisko karšu izstrādei teritorijas plānošanas vajadzībām [Requirements on designing digital maps for spatial planning needs]. Retrieved from http://www.varam.gov.lv/lat/publ/met/met_tap/?doc=15120

MK (2006). Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība [Classification of objectives of real property use and determination and change order of objectives of real property use]. Cabinet of Ministers of the Republic of Latvia. Regulations No. 496. Retrieved from http://likumi.lv/doc.php?id=139503

Auzins, A., Geipele, S., Geipele, I. (2013). Set of Fiscal Algorithms for Land-Use Management and Decision-Making in the Territory of a Municipality. In C. A. Long, N. E. Mastorakis, V. Mladenov. (Ed.), Recent Advances in Applied Mathematics and Computational Methods in Engineering. Proceedings of the 2013 International Conference on Applied Mathematics and Computational Methods in Engineering (AMCME 2013). Mathematics and Computers in Science and Engineering Series. Vol. 15. (pp. 296-302). Rhodes Island, Greece. July 16-19, 2013.

Auziņš, A., Geipele, S., Geipele, I. (2014). New indicator system for evaluation of land use efficiency. Industrial Engineering and Operations Management. Proceedings of the 4th International Conference on Industrial Engineering and Operations Management (IEOM). (pp. 2285-2293), Bali, Indonesia, January 7-9, 2014.

VZD (2015a). Latvijas Republikas administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību zemes pārskati [Overviews of the administrative territories and territorial units of the Republic of Latvia]. State Land Service of Latvia. Retrieved from http://www.vzd.gov.lv/lv/parskati-un-statistika/tematiskie-parskati/zemes-parskati/

VZD (2014a). Latvijas Republikas būvju gada pārskats 2014 [Annual report of buildings of the Republic of Latvia 2014]. State Land Service of Latvia. Retrieved from http://vzd.gov.lv/files/buvju_parskats_2014.pdf

MK (2009). Noteikumi par būvju klasifikāciju [Regulations on classification of buildings]. Cabinet of Ministers of the Republic of Latvia. Regulations No. 1620. Retrieved from http://likumi.lv/doc.php?id=202919

Brick&Smiles Property Brokers (2012). Pārdošanas tirgus pārskats 05.10.2012. [Overview of sales market 05.10.2012]. Retrieved from http://www.bands.lv/userfiles/files/B&S_p%C4%81rdo%C5%A1anas%20tirgus%20p%C4%81rskats_05102012.pdf

RPR (2012). Esošās situācijas analīze. Būvniecībā strādājošo kvalifikācijas un prasmju paaugstināšana 2020. gada enerģijas un klimata mērķu sasniegšanai [Analysis of current situation. Improvement of qualification and skills of employed in construction for meeting energy and climate objectives of 2020. Project: Efficient Energy Building Roadmap for Latvia.

Intelligent Energy - Europe (IEE) Programme. Riga Planning Region. Retrieved from http://www.rpr.gov.lv/uploads/filedir/Status_Quo_Latvija_LV.pdf

VZD (2014b). Pārskats par kadastrālās vērtēšanas modeļa pilnveidošanu daudzfunkcionālām ēkām, 2014. gads [Overview of the improvement of cadasrtral evaluation model for multifunctional buildings, 2014]. State Land Service of Latvia. Retrieved from http://kadastralavertiba.lv/wpcontent/uploads/2015/02/Jaunie_projekti_PARSKATS_2014.pdf

Auzins, A. Grinbergs, M. Geipele, I. (2012). Influence of Development of Land Use Goals to the Economics of Latvia. Proceedings of 2nd International Conference on Applied Social Science (ICASS 2012). - Kuala Lumpur, Malaysia. ISBN 978-1-61275-006-4, Information Engineering Research Institute, USA. - pp. 238-243.

CSP (2015a). Uzbūvētās jaunās dzīvojamās ēkas un dzīvokļi, definīcijas [New-built residential buildings and apartments, definitions]. Central Statistical Bureau of Latvia. Retrieved from http://www.csb.gov.lv/statistikas-temas/metodologija/uzbuvetas-jaunas-dzivojamas-ekas-undzivokli-36992.html

CSP (2015b). Būvniecības produkcija pa ceturkšņiem [Conctruction products quarterly]. Central Statistical Bureau of Latvia. Retrieved from http://data.csb.gov.lv/pxweb/lv/rupnbuvn/rupnbuvn__isterm__buvn/BU0010c_euro.px/table/tableViewLayout1/?rxid=562c2205-ba57-4130-b63a-6991f49ab6fe

CSP (2015c). Uzbūvēto dzīvokļu skaits statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un rajonos [Number of built apartments in statistical regions, cities and districts]. Central Statistical Bureau of Latvia. Retrieved from http://data.csb.gov.lv/pxweb/lv/rupnbuvn/rupnbuvn__ikgad__majokli/MA0050.px/table/tableViewLayout1/?rxid=562c2205-ba57-4130-b63a-6991f49ab6fe

CSP (2015d). Būvniecība [Construction]. Central Statistical Bureau of Latvia. Retrieved from http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/skoleniem/sekundarais_sektors/buvnieciba.pdf

CSP (2015e). Izdoto būvatļauju skaits ēku būvniecībai statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un novados [Number of issued building permits in statistical regions, cities and district]. Central Statistical Bureau of Latvia. Retrieved from http://data.csb.gov.lv/pxweb/lv/rupnbuvn/rupnbuvn__ikgad__majokli/MA0055.px/table/tableViewLayout1/?rxid=562c2205-ba57-4130-b63a-6991f49ab6fe

CSP (2015f). Ekspluatācijā pieņemto jaunuzbūvēto viena dzīvokļa māju skaits statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un novados [Number of new-built family houses put into operation]. Central Statistical Bureau of Latvia. Retrieved from http://data.csb.gov.lv/pxweb/lv/rupnbuvn/rupnbuvn__ikgad__majokli/MA0056.px/table/tableViewLayout1/?rxid=562c2205-ba57-4130-b63a-6991f49ab6fe

Аsaul, А. N. (2007). Экономика недвижимости. 2-е изд. [Real Property Economics, 2nd ed.]. - СПб.: Питер, p. 624.

DiPasquale, D., Wheaton, W. (1995). Urban Economics and Real Estate Markets. - USA: Prentice-Hall Inc, p. 378.

Latio (2015). Study of Latio market analysis unit, Riga: Latio.

VZD (2015b). Statistika par tirgus darījumiem [Statistics on real property transactions]. State Land Service of Latvia. Retrieved from http://www.vzd.gov.lv/lv/parskati-un-statistika/statistika/statistika-par-tirgus-darijumiem/

Journal Information

Cited By

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 142 142 23
PDF Downloads 72 72 12