Populism in Lithuania: Defining the Research Tradition

Open access

Abstract

The research on populism and populist political communication in Lithuania is rather limited, regardless of the fact that populist movements and politicians are influential on national and local political levels; they also receive sufficient support from a significant share of the population. Because the Western European research tradition is concentrated on the challenges of right-wing populism, Lithuanian political scientists distinguish right-wing populism as more significant in comparison to left-wing populism. Although Lithuanian researchers note, that in the balance of the left-right wing populists, Lithuania stands out with the majority of left-wing populists, in comparison to the popularity and number of right-wing populists in neighbouring countries.

Despite the interest of scholars in various fields of policy research in Lithuania, there is still a lack of research on populist political communication, and what interest does exist is mostly concentrated on analysis of practical issues within the political arena, e.g. the study of the processes of political elections.

The analysis of populist political communication in Lithuania revealed that populism is a relatively oft-mentioned topic in Lithuanian scientific discourse, but in most cases remains on the margins of other research. The theoretical work presents the assumptions based on the analysis of the political situation in Lithuania and examples from other countries. The empirical research of populism is scarce, and in most cases based on content analysis of political documents and media reports.

1. Aleknonis, Gintaras. “European Parliament Elections in Lithuania: Populist Competition in the Shadow of the Presidential Vote.” Political Preferences 9 (2014): 39–56.

2. Aleknonis, Gintaras. “Visuomenė ir žiniasklaida užburtame rate. Nuo sistemos vergo iki ‘ketvirtosios valdžios’”: 673-689. In: Regnum est: 1990 m. Kovo 11-osios Nepriklausomybės Aktui – 20. Liber Amicorum Vytautui Landsbergiui: mokslo straipsnių rinkinys. Vilnius: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2010.

3. Aleksandravičius, Egidijus. Kas iškirto varnui akį: politikos ir visuomenės kritikos etiudai. Vilnius: Versus aureus, 2004.

4. Balcere, Ilze. “Comparing Populist Political Parties in the Baltic States and Western Europe.” Paper prepared for the 6th ECPR General Conference in Reykjavik (August 25–27, 2011) // http://ecpr.eu/Filestore/PaperProposal/1de703e8-4516-4ed9-92a3-858ed010c393.pdf.

5. Bielinis, Lauras. “Moderniosios šiuolaikinio konservatizmo galimybių tendencijos”: 133-144. In: Vladimiras Laučius, ed. Konservatizmo takoskyros. Vilnius: Demokratinės politikos institutas, 2006.

6. Bielinis, Lauras. ed. Politika kaip komunikacinis žaidimas. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2004.

7. Bielinis, Lauras. Prezidentė. Kaunas: Knygius, 2011.

8. Bielinis, Lauras. Prezidento rinkimų anatomija: 2002 metų prezidento rinkimai Lietuvoje. Vilnius: Versus aureus, 2003.

9. Bielinis, Lauras. Visuomenė, valdžia ir žiniasklaida: prieštaringa komunikacinė simbiozė. Vilnius: Eugrimas, 2005.

10. Bucevičiūtė, Laima. “Seimo rinkimai Lietuvoje 1920-1926 metais: politinės retorikos ypatumai.” Darbai ir dienos 53 (2010): 139–166.

11. Degutis, Mindaugas. Eurobarometras 72. Visuomenės nuomonė Europos Sąjungoje. Šalies ataskaita (2009 m. ruduo) // http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb72/eb72_lt_lt_nat.pdf.

12. Donskis, Leonidas. “Imagologija, manipuliacijos ir viešoji erdvė postmoderniojoje politikoje.” Politologija 1 (2004): 1–36.

13. Donskis, Leonidas, and Algis Krupavičius. “Pabaiga: demokratija ir jos kokybė”: 517–534. In: Algis Krupavičius and Alvidas Lukošaitis, ed. Lietuvos politinė sistema: sąranga ir raida. Kaunas: Poligrafija ir informatika, 2004.

14. Ganusauskas, Edmundas. Taikinys Nr. 1. Vilnius: Lietuvių tauta, 2004.

15. Grigas, Romualdas. “Teisinės valstybės trikdžiai: civilizacinės negalios Lietuvoje kontūrai.” Jurisprudencija 19 (11) (2001): 9–18.

16. Jagers, Jan, and Stefaan Walgrave. “Populism as political communication style: An empirical study of political parties’ discourses in Belgium.” European Journal of Political Research 46 (2007): 319–345.

17. Jakobson, Mari–Liis, ed. Populism in the Baltic States. A Research Report. Tallinn University Institute of Political Science and Governance / Open Estonia Foundation, 2012.

18. Kavaliauskaitė, Jūratė. “Žiniasklaidos tikrovė ir tendencingumas: kaip atrodo politinės partijos ir jų lyderiai?”: 234–260. In: Kaip renkasi Lietuvos rinkėjai? Idėjos, interesai ir įvaizdžiai politikoje. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2014.

19. Koženiauskienė, Regina. “Frazeologinis diskursas: manipuliacijos ir kalbos žaidimų galimybės.” Lietuvių kalba 2 (2008) // http://www.lietuviukalba.lt/index.php/lietuviu-kalba/article/view/10/118

20. Krupavičius, Algis. “Pokomunistinė transformacija ir Lietuvos partijos”: 1–92. In: Algis Krupavičius, ed. Politinės partijos Lietuvoje: atgimimas ir veikla. Kaunas: Litterae Universitatis, 1996.

21. Kubilius, Andrius. “Populizmas kaip mūsų laikų atspindys”: 19–23. In: Politikos metmenys: demokratinės politikos instituto konferencijų tekstai. Vilnius: Demokratinės politikos institutas, 2000.

22. Kučinskė, Irina. “Elito įvaizdžio formavimo ypatumai Lietuvos žiniasklaidoje.” Sociologija. Mintis ir veiksmas 2 (2005): 55–74.

23. Laučius, Vladimiras. “Anapus dešinės ir kairės”: 122–125. In: Vladimiras Laučius, ed. Tarp dviejų Prezidento rinkimų: 2002-2004. Vilnius: Demokratinės politikos institutas, 2004.

24. Laučius, Vladimiras. “Mitas ir technologija: Lietuvos pokomunistinės dešinės politiniai archetipai”: 33–67. In: Vytautas Radžvilas, ed. Lietuvos politinė dešinė: posovietinio reiškinio bruožai. Vilnius: Demokratinės politikos institutas, 2002.

25. Laurėnas, Vaidutis. “Politinė krizė Lietuvoje 2003-2004.” Politologija 3 (35) (2004): 1–34.

26. Laurėnas, Vaidutis. “Populism as an outcome of post-communist democratic primitivism and pro-capitalism”: 49–84. In: Alvidas Jankauskas, ed. Lithuania Political Science Yearbook. 2005. Vilnius: Vilnius University, 2005.

27. Lietuvos partinės sistemos kaitos įtaka politinei sistemai. Vilnius: Pilietinės visuomenės institutas, 2004.

28. Lopata, Raimundas, and Audrius Matonis. Prezidento suktukas: politinio proceso Lietuvoje 2003 m. analizė. Vilnius: Versus aureus, 2004.

29. Matkevičienė, Renata. “Lietuvos internetinės žiniasklaidos konstruojamo politinio diskurso kaita.” Informacijos mokslai 59 (2012): 73–83.

30. Matkevičienė, Renata. “Politinio žiniasklaidos diskurso apibrėžtys: žiniasklaidos, kaip politinės komunikacijos dėmens, tyrimas.” Informacijos mokslai 44 (2008): 107–117.

31. Mažylis, Liudas, Ingrida Unikaitė-Jakuntavičienė, and Bernaras Ivanovas. “The Rise in Popularity of the Lithuanian Political Party Drasos Kelias.” Baltic Journal of Law & Politics 6:1 (2013): 63–88.

32. Navickas, Andrius. “Skaudžios populistinės politikos pamokos”: 112–114. In: Vladimiras Laučius, ed. Tarp dviejų Prezidento rinkimų: 2002-2004. Vilnius: Demokratinės politikos institutas, 2004.

33. Norkus, Zenonas. “Lietuvos politinė raida: antrojo pokomunistinio dešimtmečio lyginamoji analizė.” Politologija 4 (64) (2011): 3–38.

34. Pabiržis, Dovaidas. “Populistinės ideologijos partijos Baltijos šalyse 2011–2012 m.” Politikos mokslų almanachas 14 (2013): 115–137.

35. Radžvilas, Vytautas. “Populizmą ir radikalizmą skatinantys veiksniai”: 24–31. In: Politikos metmenys: demokratinės politikos instituto konferencijų tekstai. Vilnius: Demokratinės politikos institutas, 2000.

36. Ramonaitė, Ainė. Demokratija žinių visuomenėje: iššūkių ir galimybių analizė. Prioritetinė kryptis: Piliečiai ir valdymas žinių visuomenėje. Vilnius, 2007.

37. Ramonaitė, Ainė, et al. Tarp Rytų ir Vakarų: Lietuvos visuomenės geokultūrinės nuostatos. Vilnius: Versus aureus, 2007.

38. Ramonaitė, Ainė, and Mažvydas Jastramskis. “Vertybės ir įsitikinimų struktūros”: 126–144. In: Kaip renkasi Lietuvos rinkėjai? Idėjos, interesai ir įvaizdžiai politikoje. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2014.

39. Ratkevičiūtė, Vesta, and Ainė Ramonaitė. “The Lithuanian Case: National Populism Without Xenophobia”: 263–292. In: Karsten Grabow and Florian Hartleb, eds. Exposing the Demagogues. Right-Wing and National Populist Parties in Europe. Konrad-Adenauer-Stiftung, 2013.

40. Savukynas, Virginijus. ‘Maištininko’ mitologijos: Rolando Pakso įvaizdžiai. Vilnius: Aidai, 2004.

41. Šatūnienė, Živilė. “Populizmas”: 106–107. In: Algimantas Jankauskas, ed. Politikos mokslų enciklopedinis žodynas. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2007.

42. Trimailovas, Vladimiras. “Socialinis teisingumas: akistata su “turgaus” libertarizmu.” Acta humanitarica universitatis Saulensis 10 (2010): 334–341.

43. Umbrasas, Vytautas. “Populizmas kaip radikalizmo stoka”: 32–38. In: Politikos metmenys: demokratinės politikos instituto konferencijų tekstai. Vilnius: Demokratinės politikos institutas, 2000.

44. Vinogradnaitė, Inga, ed. Kalbėjimas paraštėse: alternatyvios viešosios erdvės Lietuvoje. Vilnius: Versus Aureus, 2009.

45. Zeitler, Valentina. Populistai ateina ir… išeina?!: Karintijos pamokos. Vilnius: Algimantas, 2004.

46. Žiliukaitė, Rūta, et al. Neatrasta galia: Lietuvos pilietinės visuomenės žemėlapis. Vilnius: Versus aureus, 2006.

Baltic Journal of Law & Politics

A Journal of Vytautas Magnus University

Journal Information


CiteScore 2018: 0.42

SCImago Journal Rank (SJR) 2018: 0.138
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2018: 0.281

Target Group researchers and scholars in the fields of law and politics, with an acute interest in the cross-pollinations of disciplines, comparative approaches to regional issues, and active dialogue on pressing contemporary issues of theoretical and practical import.

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 500 422 19
PDF Downloads 177 156 10