Rare and threatened vascular plants of the railways in Slovakia

Open access

Abstract

The paper presents data on the occurrence and secondary spreading of rare and threatened vascular plant species in railway habitats of Slovakia. We recorded 17 threatened vascular plant species and other 9 species that we considered to be rare in Slovakia. They grew at railway stations, mainly directly in the rail yard and also at the platforms or other similar facilities. Records of further 39 species were excerpted from literature sources. More native thermophilous species were represented among the recorded species as railway substrates provide suitable conditions for their growth. Also some archaeophytic segetal species were found quite frequent in the studied biotopes due to spreading of their seeds together with cereals transported by trains. Various habitats of railway transport facilities often provide suitable conditions for the secondary occurrence and further spreading not only of synanthropic or adventive, but also of rare and threatened plant species.

Barkman J. J., Doing H. & Segal S. 1964. Kritische Bemerkungen und Vorschläge zur quantitativen Vegetationsanalyse. Acta Bot. Neerl. 13: 394-419.

Borhidi A., Kevey B. & Lendvai G. 2012. Plant communities of Hungary. 544 pp. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Brandes D. 1983. Flora und Vegetation der Bahnhöfe Mitteleuropas. Phytocoenologia 11: 31-115.

Brandes D. 1993. Eisenbahnanlagen als Untersuchungsgegenstand der Geobotanik. Tuexenia 13: 415-444.

Brandes D. 2003. Contributions to the urban flora and vegetation of Strasbourg (France). (http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00001517, 26.6.2014)

Braun-Blanquet J. 1964. Pflanzensoziologie. Grundzüge der Vegetationskunde. Ed. 3. 865 pp. Springer, Wien.

Chater A. O. 1980. Carex L. In: T. G. Tutin (ed.). Flora Europaea, pp. 290-323. Cambridge University Press, Cambridge.

Chytrý M. & Tichý L. 2003. Diagnostic, constant and dominant species of vegetation classes and alliances of the Czech Republic: a statistical revision. 231 pp. Masaryk University, Brno.

Chrtková A. 1988. Vicia L. In: L. Bertová (ed.). Flóra Slovenska IV/4, pp. 151-199. Veda, Bratislava.

Eliáš P. 1972. Nová lokalita Trifolium rubens L. v Tríbečskom pohorí a jej floristický a vegetačný ráz. Zpr. Čs. Bot. Společ. 7: 153-156.

Eliáš P. 1977. Poznámky k lokalitám Tribulus terrestris L. subsp. orientalis (Kern.) Dost. na železničných stanovištiach Slovenska. Zpr. Čs. Bot. Společ. 12: 127-129.

Eliáš P. 1979a. Zriedkavejšie rastliny železničných komunikácií na západnom Slovensku I. Biológia 34: 67-70.

Eliáš P. 1979b. Linario-Brometum tectorum na železničnej stanici Cífer (západné Slovensko). Biológia 34: 329-333.

Eliáš P. 1979c. The association Conyzo-Cynodontetum dactyloni in western Slovakia, Czechoslovakia. Preslia 51: 349-362.

Eliáš P. 1981. Zriedkavejšie rastliny železničných komunikácií na západnom Slovensku II. Biológia 36: 73-77.

Eliáš P. & Feráková V. 1999. Tribulus terrestris L. In: J. Čeřovský, V. Feráková, J. Holub, Š. Maglocký & F. Procházka. Červená kniha ohrozených a vzácnych druhov rastlín a živočíchov SR a ČR, Vol. 5. Vyššie rastliny, p. 382. Príroda, Bratislava.

Eliáš P. jun. (ed.). 2010. Zaujímavejšie floristické nálezy. Bull. Slov. Bot. Spoločn. 32: 275-281.

Eliáš P. jun. 2011a. Geranium purpureum Vill. - new alien species to the Slovak flora. Thaiszia 21: 21-28.

Eliáš P. jun. (ed.) 2011b. Zaujímavejšie floristické nálezy. Bull. Slov. Bot. Spoločn. 33: 103-109.

Eliáš P. jun. (ed.). 2012a. Zaujímavejšie floristické nálezy. Bull. Slov. Bot. Spoločn. 34: 103-113.

Eliáš P. jun. 2012b. Herniaria L. In: K. Goliašová & E. Michalková (eds.). Flóra Slovenska VI/3, pp. 107-119. Veda, Bratislava.

Eliáš P. jun. (ed.). 2013. Zaujímavejšie floristické nálezy. Bull. Slov. Bot. Spoločn. 35: 214-224.

Eliáš P. jun. (ed.). 2014. Zaujímavejšie floristické nálezy. Bull. Slov. Bot. Spoločn. 36: 96-107.

Eliáš P. jun., Dítě D., Eliašová M. & Ďurišová Ľ. 2013. Distribution and origin of Aegilops species in Slovakia. Thaiszia 23: 117-129.

Eliáš P. jun., Dítě D., Kliment J., Hrivnák R. & Feráková V. 2014. Red list of ferns and flowering plants of Slovakia, 4th edition (November 2013). Biologia (subm.).

Feráková V. 1977. The genus Lactuca L. in Europe. 124 pp. Univerzita Komenského v Bratislave.

Feráková V. & Javorčíková D. 1974. Floristische Angaben von der Stadt Bratislava und ihrer Umgebung. I. Acta Fac. Rerum Nat. Univ. Comen., Bot. 22: 115-22.

Feráková V., Maglocký Š. & Marhold K. 2001. Červený zoznam papraďorastov a semenných rastlín Slovenska. In: D. Baláž, K. Marhold & P. Urban (eds). Červený zoznam rastlín a živočíchov Slovenska, pp. 44-77. Ochr. Prír. 20 (Suppl.).

Frantová J. 1947. Plevelová, ruderálna a adventívna flóra okolia Trnavy. Prírodovedný sborník 3-4: 153-248

Futák J. 1943. Kremnické hory. Štúdia geobotanickofloristická. 135 pp. Matica Slovenská, Turčiansky Sv. Martin.

Futák J. 1980. Fytogeografické členenie. In: E. Mazúr (ed.). Atlas Slovenskej socialistickej republiky, p. 88. Slovenská akadémia vied, Slovenský úrad geodézie a kartografie, Bratislava.

Futák J. 1982a. Adonis L. In: J. Futák & L. Bertová (eds.). Flóra Slovenska III, pp. 252-260. Veda, Bratislava.

Futák J. 1982b. Linum L. In: J. Futák & L. Bertová (eds.). Flóra Slovenska III, pp. 512-533. Veda, Bratislava.

Futák J., Jasičová M. & Schidlay E. 1966. Flóra Slovenska II. 352 pp. Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava.

Galera H., Sudnik-Wójcikowska B., Wierzbicka M., Jarzyna I. & Wiłkomirski B. 2014. Structure of the flora of railway areas under various kinds of anthropopression. Polish Bot. J. 59 (in press, DOI: 10.2478/ pbj-2014-0001)

Hadinec J. 2014. Geranium rotundifolium. In: J. Hadinec & P. Lustyk P. (eds.). Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XII. Zprávy Čes. Bot. Společ. 49: 136.

Hendrych R. & Chrtek J. 1964. Ad districtum oppidi Modrý Kameň in Slovacia additamenta florographica. Acta Univ. Carol. Biol. 1964: 1-59.

Hohla M., Kleesadl G. & Melzer H. 2005. Neues zur Flora der oberösterreichischen Bahnanlagen. Beitr. Naturk. Oberösterreichs 14: 147-199.

Holub J. & Kmeťová E. 1988. Chamerion (Rafin.) Rafin. In: L. Bertová (ed.). Flóra Slovenska IV/4, pp. 432-440. Veda, Bratislava.

Hörandl E. 1994. Systematik und Verbreitung von Papaver dubium L. s. l. in Österreich. Linzer Biol. Beitr. 26: 407-435.

Hrivnák R., Gömöry D. & Cvachová A. 2006. Inter-annual variability of the abundance and morphology of Dactylorhiza majalis (Orchidaceae - Ordchideae) in two permanent plots of a mire in Slovakia. Phyton (Horn) 46: 27-44.

Hrouda L. 1999. Chorologický přehled zástupců rodu Saxifraga v České republice a na Slovensku. Preslia 70: 289-301.

Jalas J. & Suominen J. (eds.). 1994. Atlas Florae Europaeae 10. Cruciferae (Sisymbrium to Aubrieta). 224 pp. The Committee for Mapping the Flora of Europe and Societas Biologica Fennica Vanamo, Helsinki.

Jarolímek I., Šibík J., Tichý L. & Kliment J. 2008. Diagnostic, constant and dominant species of the higher vegetation units of Slovakia. In: I. Jarolímek & J. Šibík (eds.). Diagnostic, constant and dominant species of the higher vegetation units of Slovakia, pp. 9-294.Veda, Bratislava.

Jarolímek I., Zaliberová M., Mucina L. & Mochnacký S. 1997. Rastlinné spoločenstvá Slovenska 2. Synantropná vegetácia. 420 pp. Veda, Bratislava.

Jasičová M. 1982. Geranium L. In: J. Futák & L. Bertová (eds.). Flóra Slovenska III, pp. 475-504. Veda, Bratislava.

Jasičová M. & Futák J. 1985. Saxifraga L. In: L. Bertová (ed.). Flóra Slovenska IV/2, pp. 223-275. Veda, Bratislava.

Jasičová M. & Zahradníková K. 1976. Organizácia a metodika mapovania rozšírenia rastlinných druhov v západnej tretine Slovenska. Biológia 31: 74-80.

Jehlík V. (ed.). 1998. Cizí expanzivní plevele České republiky a Slovenské republiky. 506 pp. Academia, Praha.

Jehlík V. 2013. Die Vegetation und Flora der Flusshäfen Mitteleuropas. 546 pp. Academia, Praha.

Jehlík J. & Dostálek J. 2008. Influence of railway transport in the South-East of Slovakia on formation of adventive flora in Central Europe. Biodiv. Res. Conserv. 11-12: 27-32.

Jehlík V., Májeková J. & Zaliberová M. 2013. New discovered adventive plants from eastern Slovakia. Thaiszia 23: 61-66.

Kącki Z., Czarniecka M. & Swacha G. 2013. Statistical determination of diagnostic, constant and dominant species of the higher vegetation units of Poland. Monogr. Bot. 103: 1-271.

Kliment J., Bernátová D., Dítě D., Janišová M., Jarolímek I., Kochjarová J., Kučera P., Obuch J., Topercer J., Uhlířová J. & Zaliberová M. 2008. Papraďorasty a semenné rastliny. In: J. Kliment (ed.). Príroda Veľkej Fatry. Lišajníky, machorasty, cievnaté rastliny, pp. 109-367. Vydavateľstvo Univerzity Komenského, Bratislava.

Kliment J., Hrivnák R., Jarolímek I. & Valachovič M. 2000. Cievnaté rastliny Drienčanského krasu. In: J. Kliment (ed.). Príroda Drienčanského krasu, pp. 97-150. ŠOP SR, Banská Bystrica.

Kmeťová E. 1993. Chamaepitys Hill. In: L. Bertová & K. Goliašová (eds.). Flóra Slovenska V/1, pp. 187-191. Veda, Bratislava.

Kochjarová J. 2007. Floristicko-fytocenologické zaujímavosti z južného okraja Veľkej Fatry. Bull. Slov. Bot. Spoločn. 29: 135-145.

Kochjarová J. 2010. Flóra okolia Tornale (Zborník výsledkov 45. Floristického kurzu SBS a ČBS v Tornali, 2.-8. 7. 2006). Bull. Slov. Bot. Spoločn. 32, Suppl. 1: 1-79.

Králik T. 2009. Divozel úhľadný (Verbascum speciosum) - nepôvodný druh našej flóry? Bull. Slov. Bot. Spoločn. 31: 21-34.

Letz R. 2002. Nomenclature of the Sempervivum montanum group (Crassulaceae) in the Carpathians. Phyton (Horn) 42: 109-115.

Letz D. R. 2012. Dichodon (Bartl. ex Rchb.) Rchb. In: K. Goliašová & E. Michalková (eds.). Flóra Slovenska VI/3, pp. 280-291. Veda, Bratislava.

Letz R. & Marhold K. 1998. Multivariate morphometric study of the Sempervivum montanum group in the West Carpathians. Phyton (Horn) 38: 323-336.

Letz D. R. & Michalková E. 2012. Cerastium L. In: K. Goliašová & E. Michalková (eds.). Flóra Slovenska VI/3, pp. 291-388. Veda, Bratislava.

Letz D. R., Hrivnák R. & Slezák M. 2013. Zaujímavé nálezy ruderálnych, segetálnych a zavlečených cievnatých rastlín z územia stredného Slovenska II. Bull. Slov. Bot. Spoločn. 35: 127-139.

Lososová Z., Otýpková Z., Sádlo J. & Láníková D. 2009. Jednoletá vegetace polních plevelů a ruderálních stanovišť. In: M. Chytrý (ed.). Vegetace České republiky 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace, pp. 73-205. Academia, Praha.

Maglocký Š. 1978. Filagini-Vulpietum Oberd. 1938 in den Kleinen Karpaten. Acta Bot. Slov. Acad. Sci. Slov., Ser. A, 3: 299-304.

Májeková J., Zaliberová M., Šibík J. & Klimová K. 2010. Changes in segetal vegetation in the Borská nížina Lowland (Slovakia) over 50 years. Biologia 65: 465-478.

Májeková J., Zaliberová M. & Jehlík V. 2013. Extinct species Ceratocephala testiculata (Crantz) Besser rediscovered in Slovakia after 44 years. Thaiszia 23: 141-145.

Májeková J. & Zaliberová M. 2014. Phytosociological study of arable weed communities in Slovakia. Tuexenia 34: 271-303.

Marhold K. & Hindák F. (eds.). 1998. Checklist of nonvascular and vascular plants of Slovakia. 688 pp. Veda, Bratislava.

Medvecká J., Kliment J., Májeková J., Halada Ľ., Zaliberová M., Gojdičová E., Feráková V. & Jarolímek I. 2012. Inventory of the alien flora of Slovakia. Preslia 84: 257-309.

Meusel H., Jäger E., Rauschert S. & Weinert E. 1978. Vergleichende Chorologie der zentraleuropäischen Flora. II. Text xi+418 pp., Karten pp. 259-421. Gustav Fischer Verlag, Jena.

Michalková E. 2002. Erysimum L. In: K. Goliašová & H. Šípošová (eds.). Flóra Slovenska V/4, pp. 182-225. Veda, Bratislava.

Mráz P. 2002. Neslia Desv. In: K. Goliašová & H. Šípošová (eds.). Flóra Slovenska V/4, pp. 588-593.Veda, Bratislava.

Mucina L. 1987. The ruderal vegetation of the northwestern part of the Podunajská nížina Lowland. Folia Geobot. Phytotax. 22: 1-23.

Peniašteková M. 1993. Dalanum Dostal. In: L. Bertová & K. Goliašová (eds.). Flóra Slovenska V/1, pp. 226-235, Veda, Bratislava.

Peniašteková M. & Kliment J. 2002. Draba L. In: K. Goliašová & H. Šípošová (eds.). Flóra Slovenska V/4, pp. 500-540.Veda, Bratislava.

Reisch C. 2007. Genetic structure of Saxifraga tridactylites (Saxifragaceae) from natural and man-made habitats. Conserv. Genet. 8: 893-902.

Schidlay E. 1944. Šírenie sa rastlín Erucastrum nasturtiifolium a E. gallicum na Slovensku. (Príspevok k flóre Slovenských železníc). Techn. Obzor Slov., Prírod. Príl. 1944: 49-55.

Šípošová H., Kubát K. & Bernátová D. 2002. Papaver L. In: K. Goliašová & H. Šípošová (eds.). Flóra Slovenska V/4, pp. 25-60. Veda, Bratislava.

Slavík B. 1986. Epilobium dodonaei Vill. in der Tschechoslowakei. Preslia 59: 307-338.

Slezák M., Letz D. R., Hrivnák R., Vlč ko J., Turis P. & Blanár D. 2012. Aktuálne poznatky o výskyte niektorých zriedkavejších cievnatých rastlín na území stredného Slovenska. Bull. Slov. Bot. Spoločn. 34: 19-44.

Smatana M. 2004. Príspevok k poznatkom o rozšírení papradí, prasličiek a plavúňov v okolí Považskej Bystrice. Bull. Slov. Bot. Spoločn. 26: 45-52.

Smejkal M. 1961. Taxonomická studie druhu Ajuga chamaepitys (L.) Schreb. ampl. Briq. v Československu. Preslia 33: 386-398.

Štrba P. 2012. Petrorhagia (Ser.) Link. In: K. Goliašová & E. Michalková (eds.). Flóra Slovenska VI/3, pp. 580-589. Veda, Bratislava.

Sutorý K. 2013. Floristické poznámky ke květeně Muráňské planiny a Slovenského krasu. Bull. Slov. Bot. Spoločn. 35: 25-27.

Thiers B. 2014 (continuously updated). Index Herbariorum: A global directory of public herbaria and associated staff. New York Botanical Garden’s Virtual Herbarium. Available from: http://sweetgum.nybg.org/ih/ (accessed: 2nd January 2014)

Tutin T. G. 1993. Flora Europaea. Volume 1: Psilotaceae to Platanaceae. Second edition. 629 pp. Cambridge University Press, Cambridge.

Valachovič M. 1990. Galeopsietum angustifoliae - ekologická a geografická diferenciácia, syntaxonomická revízia. Biológia 45: 61-70.

Valachovič M., Oťaheľová H., Stanová V. & Maglocký Š. 1995. Rastlinné spoločenstvá Slovenska 1. Pionierska vegetácia. 184 pp. Veda, Bratislava.

Wotavová K., Balounová Z. & Kindlmann P. 2004. Factors affecting persistence of terrestrial orchids in wet meadows and implications for their conservation in a changing agricultural landscape. Biol. Conserv. 118: 271-279.

Zahradníková K. 1982. Zygophyllaceae. In: J. Futák & L. Bertová (eds.). Flóra Slovenska III, pp. 535-537. Veda, Bratislava.

Zaliberová M., Szabóová A., Koll ár J., Magic D. & Kubíček F. 2008. Flóra. In: E. Kalivodová (ed.). Flóra a fauna viatych pieskov Slovenska, pp. 26-55. Veda, Bratislava.

Zaliberová M. & Májeková J. 2014. Poznámky k prvému nálezu Geranium purpureum Vill. na Slovensku a rozšírenie druhu na železničných staniciach Záhoria (západné Slovensko). Bull. Slov. Bot. Spoločn. 36 (in press

Biodiversity Research and Conservation

The Journal of Adam Mickiewicz University

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 260 186 16
PDF Downloads 90 80 3