The ‘Roma Question’ in Slovakia

Open access

Abstract

Slovakia belongs to those states with a high number of Romani in terms of population – of the population of about 5.3 million, 480 to 520 thousand people have Romani origin. In Slovakia, only since 1999 have the Gypsies been able to call themselves Roma. In the 1991, 2001, and 2011 censuses, the Romani could decide on their affiliation, they could be considered Roma citizens, but only a few people made use of this right. Only 25% of the Roma ethnic group called themselves Roma, while the majority referred to themselves as Slovakian or Hungarian; so, these demographic data do not reflect reality. The so-called ‘Atlas’-es show a more significantly accurate picture. The creators of these worked together with the local social workers who knew the local Roma communities well in the given settlements. Approximately half of the Romani living in Slovakia were able to change socially to some extent and adapt to the society’s majority. The rest of the Roma minority live isolated in some parts of the city, on the edge of the city, or in the nearby. These communities are characterized by social and ethnic isolation, which may be different in some specific cases. According to different indicators, they are divided into segregated, separated, integrated focused, and integrated scattered groups. Since the year 2003, the state has introduced various social reforms. Local governments have also joined the state-initiated reforms. They create various special projects for their own Roma communities in order to help their advancement.

ALNER, Juraj. 1999. Integračné procesy na Slovensku. In: Ivantyšyn, Michal (ed.), Slovensko 1998–1999. Bratislava: IVO.

FRASER, Angus. 2002. Cikáni. Praha: Nakladatelství Lidové Noviny.

GECELOVSKÝ, Vladimír. 1992. Právne normy týkajúce sa Rómov a ich aplikácia v Gemeri (1918–1938). In: Mann, A. B. (ed.), Neznámi Rómovia. Bratislava: Ister Science Press.

HAIŠMAN, Tomáš. 1999. Romové v Československu v letech 1945–1967. Vývoj institucionálního zájmu a jeho dopady. In: ROMOVÉ v České republice (1945–1998). Praha: Socioklub.

HANCOCK, Ian. 2001. Země utrpení. Dějiny otroctví a pronásledování Romů. Praha: Signeta.

HUBENÁK, Ladislav. 2008. Právne normy a ich praktický dosah v slovenskom štáte. In: Majkútová, Anna (ed.), Fenomén holokaustu: zborník z medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie konanej dňa 27–28. marca 2008 pod záštitou predsedu vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny Dušana Čaploviča. Bratislava: Ševt: Úrad vlády SR. 22–39.

JANAS, Karol. 2008. Utrpenie slovenských Rómov. In: Majkútová, Anna (ed.), Fenomén holokaustu: zborník z medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie konanej dňa 27–28. marca 2008 pod záštitou predsedu vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny Dušana Čaploviča. Bratislava: Ševt: Úrad vlády SR. 131–146.

JURÁSKOVÁ, Martina–KRIGLEROVÁ, Elena–RYBOVÁ, Jana. 2004. Atlas rómskych komunít na Slovensku 2004. Bratislava: S.P.A.C.E.

JUROVÁ, Anna. 1993. Vývoj rómskej problematiky na Slovensku po roku 1945. Bratislava: Goldpress Publishers.

JUROVÁ, Anna. 1996. Rómska problematika 1945–1967. Studijní materiály výzkumného projektu Československo 1945–1967. Dokumenty. 19. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR.

JUROVÁ, Anna. 2002a. Od odchodu z pravlasti po prvé asimilačné opatrenia. In: Vašečka, Michal (ed.), Čačipen pal o roma. Súhrnná správa o Rómoch na Slovensku. Bratislava: IVO, 19–39.

JUROVÁ, Anna. 2002b. Rómovia v období od roku 1945 po november 1989. In: Vašečka, Michal (ed.), Čačipen pal o roma. Súhrnná správa o Rómoch na Slovensku. Bratislava: IVO. 53–77.

KOLLÁROVÁ, Zuzanna. 2002. Rómovia v období I. ČSR, II. ČSR a Slovenského štátu. In: Vašečka, Michal (ed.), Čačipen pal o roma. Súhrnná správa o Rómoch na Slovensku. Bratislava: IVO. 43–52.

KOTVANOVÁ, Alena–SZÉP, Attila. 2003. Najnovšie koncepcie politiky vlády SR vo vzťahu k riešeniu problémov rómskych komunít (1998–2002). In: Kotvanová, Alena (ed.), Vládna politika a Rómovia 1948–2002. Bratislava: Slovenský Inštitút Medzinárodných Študií. 1–59.

LAMAČKOVÁ, Adriana–TOKÁR, Adrian. 2002. Legislatívny a inštitucionálny rámec riešenia rómskej problematiky. In: Vašečka, Imrich (ed.), Čačipen pal o roma. Súhrnná správa o Rómoch na Slovensku. Bratislava: IVO. 187–201.

MANN, Arne B. 2000. Rómsky dejepis. Bratislava: Kalligram.

MAREK, Miloš. 2006. Cudzie etniká na stredovekom Slovensku. Martin: Matica slovenská.

MATLOVIČ, René. 2005. Geografia Slovenska so zreteľom na rómsku minoritu. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove.

NEČAS, Ctibor. 1981. Nad osudem českých a slovenských Cikánů v letech 1939–1945. Brno: Univerzita J. E. Purkyně v Brně.

NEČAS, Ctibor. 1998. Romové v České republice včera a dnes. Olomouc: Univerzita Palackého.

PAVELČÍKOVÁ, Nina. 2004. Romové v českých zemích v letech 1945–1989. Praha: Sešity Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu.

PRÓNAI, Csaba (ed.). 2006. Cigány világok Európában. Budapest: Nyitott Könyvműhely.

RADIČOVÁ, Iveta. 2002. Rómovia na prahu transformácie. In: Vašečka, Michal (ed.), Čačpien pal o roma. Súhrnná správa o Rómoch na Slovensku. Bratislava: IVO. 213–247.

ŠEBESTA, Michal. 2003a. Formovanie politiky štátu vo vzťahu k Rómom v prvých rokoch samostatnej Slovenskej republiky (1993–1998). In: Kotvanová, Alena (ed.), Vládna politika a Rómovia 1948–2002. Bratislava: Slovenský Inštitút Medzinárodných Študií. 45–50.

ŠEBESTA, Michal. 2003b. Rómovia pod patronátom socialistického štátu (1948–1989). In: Kotvanová, Alena (ed.), Vládna politika a Rómovia 1948–2002. Bratislava: Slovenský Inštitút Medzinárodných Študií. 11–31.

TKÁČOVÁ, Anna. 2002. Rómovia v období od vlády Márie Terézie po vznik I. ČSR. In: Vašečka, Michal (ed.), Čačipen pal o roma. Súhrnná správa o Rómoch na Slovensku. Bratislava: IVO. 31–42.

TOKÁR, Adrián–LAMAČKOVÁ, Adriana. 2002. Legislatívny a inštitucionálny rámec riešenia rómskej problematiky. In: Vašečka, Imrich (ed.), Čačipen pal o roma. Súhrnná správa o Rómoch na Slovensku. Bratislava: IVO. 187–201.

VAŠEČKA, Imrich. 2001. Migrácia Rómov zo Slovenska do krajín EÚ – príčiny a podnety. Sociológia 33(5): 457–471.

VAŠEČKA, Imrich. 2002. Problematika migrácie Rómov zo Slovenska. In: Vašečka, Michal (ed.), Čačapien pal o roma. Súhrnná správa o Rómoch na Slovensku. Bratislava: IVO. 364–378.

VÍŠEK, Petr. 1999. Program integrace – řešení problematiky romských obyvatel v období 1970 až 1989. In: ROMOVÉ v České republice. Prague: Socioklub. 54–91.

Acta Universitatis Sapientiae, European and Regional Studies

The Journal of Sapientia Hungarian University of Transylvania

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 82 82 9
PDF Downloads 94 94 6