The Development of Psycho-Didactic Skills within Special Art Education Projects

Open access

Abstract

The paper presents the possibilities of developing the psychodidactic skills of students participating in a new pedagogical practicum conducted by the Department of Art of Masaryk University in Brno. Special art education (SAE), a program primarily designed for sociallydisadvantaged clients, imposes specific requirements on leading art activities. The students became part of a qualitative research program, which was implemented from 2010 to 2013 and which helped to articulate which psycho-didactic skills each student already had; this was accomplished through the implementation of specific art activities with clients from five participating institutions. The paper presents a part of the results of the research.

FIŠER, Z., HAVLÍK, V. and HORÁČEK, R. Slovem, akcí, obrazem. Příspěvek k interdisciplinaritě procesu. Brno: Masarykova univerzita, 2010.

HAZUKOVÁ, H. Příprava učitele na rozhodování ve výtvarné výchově I. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2000.

HENDL, J. Kvalitativní výzkum. Praha: Portál, 2008.

HLAVSA, J. and JURČOVÁ, M. Psychologické metódy zisťovania tvorivosti. Bratislava: Psychodiagnostické a didaktické testy, 1978.

KRIVOŠÍKOVÁ, M. Úvod do ergoterapie. Praha: Grada, 2011.

PRŮCHA, J., WALTEROVÁ, E. and MAREŠ, J. Pedagogický slovník. Praha: Portál, 2008.

SLAVÍK, J. Umění zážitku, zážitek umění. Teorie a praxe artefiletiky. 1st. part. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2011.

ŠVAŘÍČEK, R., ŠEĎOVÁ, K. et al. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál, 2007.

STADLEROVÁ, H. et al. Creative help - tvůrčí dílny se seniory. Brno: Masarykova univerzita, 2013.

ŠKODA, J. and DOULÍK, P. Psychodidaktika. Psychologické metody efektivního a smysluplného učení a vyučování. Praha: Grada, 2011.

ZHOŘ, I. Vzdělávání učitele je vzděláváním osobnosti. Horizonty vzdělávání učitele výtvarné výchovy, Sborník symposia INSEA 1997. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 1998.

ZICHA, Z. Úvod do speciální výtvarné výchovy. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 1981.

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 250 250 27
PDF Downloads 79 79 7