Daneš the Collector: Pacific Journeys of J. V. Daneš and his Collection in the Náprstek Museum

Open access

Abstract

J. V. Daneš (1880–1928) was not only an outstanding figure of his time in the international scientific community, but also a diplomat and a traveller. Two of his overseas trips led him to Australia and the Pacific region, where he assembled a remarkable collection of ethnographic objects and photographs. This collection, now kept in the National Museum – Náprstek Museum of Asian, African and American Cultures in Prague, has been mostly neglected and unpublished for decades. This paper provides a basis for its further study by introducing Daneš’s journeys around the region and comparing them to the proveniences of the ethnographic objects.

Daneš, Jiří Viktor 1902 Hustota obyvatelstva v Hercegovině, Věstník Královské české společnosti nauk, zvláštní otisk. Praha;

1905 “Středním Balkánem”, in: Časopis českých turistů 17, pp. 276–279, 322–326, 353–358, 379–385;

1906 Úvodí dolní Neretvy. Praha;

1908 “O nutnosti srovnávací methody při studiu geografie”, in: Věstník IV. sjezdu čes. přírodozpytců a lékařů v Praze, pp. 429–430;

1909a Bosna a Hercegovina. Praha;

1909b “Úvod do hospodářských poměrů balkánského poloostrova”, in: Obzor národohospodářský 14, pp. 65–72;

1909c Spojené státy severoamerické. Sbírka přednášek a rozprav, ser. V. Praha;

1910a “Geografické a politicko-hospodářské problémy Australského soustátí”, in: Sborník České společnosti zeměvědné 16, pp. 113–134;

1910b “Physiography of some Limestone Areas in Queensland”, in: Proceedings of the Royal Society of Queensland 23, pp. 75–83;

1910c “Report on a Tour along the Dividing Range from Aramac to Pentland”, in: Queensland Geographical Journal 25, pp. 83–103;

1910d “Some Problems of Queensland Hydrography”, in: Queensland Geographical Journal 25, pp. 75–82;

1911 “On the Physiography of Northeastern Australia”, in: Věstník Královské české společnosti nauk 32, p. 18;

1912a “Krajinné typy v severových. Australii”, in: Sborník České společnosti zeměvědné 18, pp. 214–221;

1912b “La capture de la haute Flinders”, in: La Géographie 26, pp. 263–269;

1912c “La région de Rivières Barron et Russel (Queensland)”, in: Annales de Géographie 21, pp. 346–363;

1912–1913 “Die tropische Nordostküste Australiens”, in: Die Erde 1, pp. 100–103, 125–129;

1913 “Zpráva o cestě po nových srbských a černohorských krajích v létě 1913 i o zemětřesení v oblasti Trnovské”, in: Sborník České společnosti zeměvědné 19, pp. 209–225;

1914a “Groß-Australien”, in: Banse, Ewald (ed.): Illustrierte Länderkunde. Braunschweig, pp. 196–206;

1914b Karststudien in Jamaica. Věstník Královské české společnosti nauk 20, Praha.

1915 Das Karstgebiet Goenoeng Sewoe in Java. Věstník Královské české společnosti nauk 5, Praha;

1916a Karststudien in Australien. Věstník Královské české společnosti nauk 6, Praha;

1916b “Nové methody v morfologii povrchu zemského (W. M. Davis a S. Passarge)”, in: Věstník České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění 25, pp. 207–246;

1924a “Limestone Physiography in Australia”, in: Recueil de travaux offert à M. Jovan Cvijić par ses amis et collaborateurs, pp. 337–340;

1924b Původ a zanikání domorodců v Australii a Oceanii, Země a lidé. Praha;

1925a “The Isolation of Australia. A Study in Human Geography”, in: Národopisný věstník českoslovanský 18, pp. 175–190;

1925b “U australských opálových dolů na Lightning ridge” in: Širým světem 3, pp. 1–7;

1926 Tři léta při Tichém oceáně. Praha;

1927 Země a vývoj lidstva. Praha;

Daneš, Jiří Viktor – Domin, Karel 1912 Dvojím rájem. Praha;

Daneš, Jiří Viktor – Thon, Karel 1905 “Die westhercegovinische Kryptodepression”, in: Petermann’s Geographische Mitteilungen 51, pp. 76–81;

Kunský, Josef 1961 Čeští cestovatelé. Praha;

Martínek, Jiří 2016 “Jiří Daneš – známý a neznámý”, in: Nováček, Aleš (ed.): Sborník příspěvků Výroční konference České geografické společnosti: Geografické myšlení jako aktuální společenská výzva. České Budějovice, pp. 13–19;

2017 Geograf a cestovatel Jiří Daneš. Praha;

Martínek, Jiří – Martínek, Miloslav 1998 Kdo byl kdo, naši cestovatelé a geografové. Praha;

Stěhule, Josef 1928a “Cesty prof. dra J. V. Daneše” in: Život a práce prof. J. V. Daneše – Sborník Československé společnosti zeměpisné 34, Praha, pp. 142–168;

1928b “Seznam prací prof. dra J. V. Daneše / List of the publications of Professor J. V. Daneš”, in: Život a práce prof. J. V. Daneše – Sborník Československé společnosti zeměpisné 34, Praha, pp. 197–204;

1928 Život a práce prof. J. V. Daneše – Sborník Československé společnosti zeměpisné 34, Praha.

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 258 145 4
PDF Downloads 107 90 8