The Method of Validity Evaluation of Hard Coal Excavation in Residual Seam Parts

Open access

Abstract

The excavation of residual seam parts should be justified by positive assessment of the purposefulness, technical feasibility and economic effectiveness. The results of the profitability evaluation are crucial in a decision making process. The excavation of residual seam parts, even if it is possible from a technical point of view, should not be implemented if it is economically inefficient or when accompanied by a very high risk of non-recovery of invested capital resources. The article presents the evaluation method of possibilities of excavating hard coal from residual seam parts, and the example of its use in one of collieries in the Upper Silesian Coal Basin. Working in line with the developed method, allows to indicate the variant of residual seam part exploitation, which is feasible to implement from a technical point of view, and which is characterized by the highest economic effectiveness and lowest risk.

Bąk P., 2008. Financing of the investment activity based on the example of coal mining industry. Mineral Resourses Management 23, 2, 11-17.

Białek J., 1996. Wyznaczanie szerokości filarów pomiędzy wyrobiskami przy prowadzeniu eksploatacji wąskimi przodkami. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Górnictwo, 232, 29-35.

Chmiel P., Lubryka M., Śliwiński J., 2006. Analiza możliwości eksploatacji partii złoża o niewielkich rozmiarach i nieregularnych kształtach „niekonwencjalnymi” metodami eksploatacji. Szkoła Eksploatacji Podziemnej, Kraków, 275-282.

Dubiński J. (red.), 2013. Geologiczno-górnicze i ekonomiczne mierniki efektywności wybierania resztek pokładów węgla. Główny Instytut Górnictwa, Katowice, 27-123.

Dubiński J., Turek M., 2014. Chances and threats of hard coal mining development in Poland - results of experts research. Archives of Mining Sciences, 59, 2, 395-411.

Jonek-Kowalska I., 2014. Risk management in the hard cal mining industry: Social and environmental aspects of colliers’ liquidation. Resources Policy, 41, 124-134.

Juzek G., Rojek A., 2007. Wybieranie resztki pokładu 405 w KWK Staszic. Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie, 7, 32-35.

Kudełko J., Wirth H., Kicki J., Wanielista K., 2014. Kryteria oceny oceny wartości złóż kopalin stałych w cyklu życia projektu górniczego. Cuprum, Wrocław, 118-121

Mielniczuk L., Laszczak J., Zdunek A., 2000. Chodnikowy system eksploatacji węgla z lokowaniem kamienia. Szkoła Eksploatacji Podziemnej, Kraków, 273-284.

Mol P., Kolasa J., 2000. Eksploatacja resztkowej parceli pokładu 405 w kopalni „Staszic”. Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie, 7, 18-24.

Płaneta S., Wirth H., Kudełko J., Grotowski A., Ofman P., 2000. Metoda oceny techniczno-ekonomicznej projektów geologiczno-górniczych. Cuprum, 14, 5-68.

Saługa P., 2009. Ocena ekonomiczna projektów i analiza ryzyka w górnictwie. Wyd. IGSMiE PAN, Kraków, 8, 95-99, 123-124, 153-165.

Turek M., Lubosik Z., 2008a. Identyfikacja resztkowych parcel węgla kamiennego. Wiadomości Górnicze, 3, 182.

Turek M., Lubosik Z., 2008b. Sposoby wybierania resztkowych parcel pokładów węgla kamiennego. Wiadomości Górnicze 3, 314-327.

Wodarski K., 2009. Zarządzanie ryzykiem w procesie planowania strategicznego górnictwie węgla kamiennego. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, s. 133-134.

Wodarski K., 2014. Możliwości techniczne projektowania eksploatacji resztkowych złóż węgla kamiennego w kopalniach Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Difin, Warszawa, 42-85.

Zorychta A., Chojnacki J., Krzyżowski A., Chlebowski D., 2008. Ocena możliwości wybierania resztkowych partii pokładów w polskich kopalniach węgla kamiennego. Gospodarka Surowcami Mineralnymi 24, 1/2, 169-184.

Archives of Mining Sciences

The Journal of Committee of Mining of Polish Academy of Sciences

Journal Information


IMPACT FACTOR 2016: 0.550
5-year IMPACT FACTOR: 0.610

CiteScore 2016: 0.72

SCImago Journal Rank (SJR) 2016: 0.320
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2016: 0.950

Cited By

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 294 294 22
PDF Downloads 196 196 17