The Possibilities of Using Anisotropic Models of Rock Mass to Describe Deformations of The Mining Area Surface

Open access

Abstract

This paper presents the analysis of numerical modeling results of the influence of mining exploitation influence on the deformations of the area surface, with the use of an anisotropic elasto-plastic ubiquitous joint model and the transversely isotropic elastic model. The comparison of computer modeling results and geodetic measurements shows that with the use of transversely isotropic elastic model and ubiquitous joint model there is a possibility of the simultaneous description of both perpendicular and horizontal displacements of the area surface, caused by mining exploitation.

Białek J., 2013. Wpływ własności reologicznych górotworu oraz kierunku eksploatacji na kształt nieustalonych niecek obniżeniowych. Przegląd Górniczy, nr 8, 8-13.

Białek J., Mielimąka R., Wesołowski M., 2002. Ein linear, transversal-anisotropisches Gebirgsmodell zur Modellierung Abbaubedingter Gebirgsbewegungen. Schriftenreihe des Institutes fűr Markscheidewesen und Geodäsie der TU Bergakademie Freiberg, Heft, 1, 184-191.

Białek J., Wesołowski M., 2011. Problematyka numerycznego modelowania ruchów terenu górniczego na przykładzie eksploatacji pokładu 354 w KWK ”Chwałowice”. Prace Naukowe GIG, XI Dni miernictwa górniczego i ochrony terenów górniczych, Kwartalnik, nr 2/1.

Budryk W., Knothe S., 1950. Wpływ eksploatacji podziemnej na powierzchnie z punktu widzenia ochrony obiektów. Przegląd Górniczy, nr 11, FLAC User’s Manual 1992. Itasca Consulting Group. Minneapolis.

Kidybiński A., 1982. Podstawy geotechniki kopalnianej. Wydawnictwo Śląsk, Katowice.

Kołodziejczyk P., Wesołowski M., 2010. The influence of deformational parameters of a numerical model on the subsidence basin profile for chosen working dept. Arch. Min. Sci., Vol. 55, No 4, p. 775-781.

Mielimąka, R., 2009. Wpływ kolejności i kierunku eksploatacji prowadzonej frontami ścianowymi na deformacje terenu górniczego. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.

Popiołek E., Ostrowski J., 1980. Próba ustalenia głównych przyczyn rozbieżności prognozowanych i obserwowanych poeksploatacyjnych wskaźników deformacji. Ochrona Terenów Górniczych, nr 58, Katowice.

Prusek S., Bock S., 2008. Assessment of rock mass stresses and deformations around mine workings based on threedimensional numerical modelling. Arch. Min. Sci., Vol. 53, No 3, p. 349-360.

Sainsbury B., Pierce M., Mas Ivars D., 2008. Simulation of rock mass strength anisotropy and scale effects using a ubiquitous joint rock mass (UJRM) model. Continuum and Distinct Element Numerical Modeling in Geo-Engineering, Detournay & Cundall (eds.) Paper: 06-02 Itasca Consulting Group, Inc., Minneapolis.

Tajduś K., 2007. Numeryczne określanie metodą elementów skończonych, wpływu eksploatacji podziemnej na powierzchnię terenu. Przegląd Górniczy, nr 5, 36-42.

Tajduś K., 2008. Określenie wartości parametrów odkształceniowych górotworu uwarstwionego w rejonie wpływów eksploatacji górniczej. Praca doktorska (niepublikowana), Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Kraków.

Tajduś K., 2010. Determination of approximate value of GSI index for the disturbed rock mass layers in the area of Polish mines. Arch. Min. Sci., Vol. 55, No 4, p. 879-890.

Wesołowski M., Białek J., Kołodziejczyk P., Plewa F., 2010. Modelowanie wpływów eksploatacji górniczej przy wykorzystaniu modeli numerycznych. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.

Wesołowski M., 2001. Wybrane aspekty modelowania numerycznego ruchów górotworu pod wpływem eksploatacji podziemnej i jej oddziaływania na obiekty. Praca doktorska (niepublikowana), Politechnika Śląska, Wydział Górnictwa i Geologii, Gliwice.

Wesołowski M., 2013. Zastosowanie liniowego ośrodka transwersalnie izotropowego do modelowania deformacji terenu górniczego. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.

Archives of Mining Sciences

The Journal of Committee of Mining of Polish Academy of Sciences

Journal Information


IMPACT FACTOR 2016: 0.550
5-year IMPACT FACTOR: 0.610

CiteScore 2016: 0.72

SCImago Journal Rank (SJR) 2016: 0.320
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2016: 0.950

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 89 89 7
PDF Downloads 36 36 6