The Trnkas of Křovice: The Short Rise of a Forgotten Family

Open access

Abstract

Changes in the social status of the elites have been relatively well-mapped in the case of the families of the higher nobility, more rarely also for some better-off knightly families. Nevertheless, research has ignored the fates of the noble families that did not settle in the country but were tied to (mainly royal) towns and that completely blended in the 18th and 19th centuries with the local dignitaries and ceased to use their aristocratic attributes, especially nobiliary particles.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • BRŇOVJÁK 2015: BRŇOVJÁK Jiří. Šlechticem z moci úřední. Udělování šlechtických titulů v českých zemích 1705–1780. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě 2015.

 • FIALA 1993: FIALA Michal. Tři studie k české renesanční heraldice (Znaky měšťanů Starého Města pražského v letech 1526–1618 ve světle Salbuchů). In: Heraldická ročenka 1993. Praha: Heraldická společnost v Praze 1993 s. 3–32.

 • FIALA 1994: FIALA Michal. Tři studie k české renesanční heraldice (Znaky měšťanů Starého Města pražského v letech 1526–1618 ve světle Salbuchů). In: Heraldická ročenka 1994. Praha: Heraldická společnost v Praze 1994 s. 3–87.

 • KAVKA 1962: KAVKA František. Bílá hora a české dějiny. Praha: Státní nakladatelství politické literatury 1962.

 • KLECANDA 1928: KLECANDA Vladimír. Přijímání do rytířského stavu v zemích českých a rakouských na počátku novověku. Příspěvek k dějinám nižší šlechty. Časopis archivní školy 6 Praha 1928.

 • LÍVA 1937: LÍVA Václav. Seznamy pražských novoměšťanů za léta 1618–1653. In: Zvláštní otisk Časopisu rodopisné společnosti československé v Praze. VII–VIII 1935–36. Praha 1937.

 • LÍVA 1935: LÍVA Václav. Studie o Praze pobělohorské III. Změny v domovním majetku. In: VOJTÍŠEK Václav (ed.). Sborník příspěvků k dějinám hlavního města Prahy. Díl IX. Praha: Obec hlavního města Prahy 1935.

 • MAŠEK 2008: MAŠEK Petr. Šlechtické rody v Čechách na Moravě a ve Slezsku od Bílé hory do současnosti. Díl I. A–M. Praha: Argo 2008.

 • MAŠEK 2010: MAŠEK Petr. Šlechtické rody v Čechách na Moravě a ve Slezsku od Bílé hory do současnosti. Díl II. N–Ž. Praha: Argo 2010.

 • MRVÍK 2011: MRVÍK Vladimír Jakub. „Na mlejně v Květnici nouzi a psotu trpíc“ – příspěvek k pauperizaci nižší české šlechty v raném novověku. Heraldika a genealogie: zpravodaj České heraldické a genealogické společnosti 44 2011 č. 1–4 s. 3–56.

 • PLESKOT 2012: PLESKOT Jaroslav. Úloha apelačního soudu v letech 1548 až 1783. Praha 2012. Disertační práce Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta.

 • ROZSÍVALOVÁ 1997: ROZSÍVALOVÁ Eva. Václav Trnka z Křovic profesor na lékařské fakultě v Trnavě Budíně a Pešti. Dějiny věd a techniky 30 1997 č. 2 s. 75–80.

 • SEDLÁČEK 1925: SEDLÁČEK August (ed.). Českomoravská heraldika. II. Část zvláštní. Praha: Česká akademie věd a umění 1925.

 • SEDLÁČEK 1995: SEDLÁČEK August. Hrady zámky a tvrze království Českého. Díl IV. Vysočina táborská. Praha: Argo 1995.

 • SEDLÁČEK 1906: SEDLÁČEK August. Trnka z Křovic. In: Ottův slovník naučný. Díl XXV. T–Tzschirner. Praha: J. Otto 1906.

 • STARÝ 2017: STARÝ Marek. Udělování českého obyvatelského práva (inkolátu) v době předbělohorské. Praha 2017. Habilitační práce. Univerzita Karlova. Právnická fakulta.

 • VLNAS 1993: VLNAS Vít. Jan Nepomucký: česká legenda. Praha: Mladá fronta 1993.

 • ŽUPANIČ – FIALA – KOBLASA 2014: ŽUPANIČ Jan – FIALA Michal – KOBLASA Pavel. Šlechtický archiv c. k. ministerstva vnitra: erbovní listiny Národního archivu Státního oblastního archivu v Praze Archivu hlavního města Prahy (dodatky) Archivu Národního muzea (dodatky). Praha: Agentura Pankrác 2014.

 • ŽUPANIČ – FIALA 2001: ŽUPANIČ Jan – FIALA Michal. Praha 1648: Nobilitační privilegia pro obránce pražských měst roku 1648. Praha: VR ateliér 2001.

 • ŽUPANIČ 2006: ŽUPANIČ Jan. Nová šlechta Rakouského císařství. Praha: Agentura Pankrác 2006.

 • ŽUPANIČ 2016: ŽUPANIČ Jan. Brno a Praha. Nobilitace obránců české a moravské metropole v kontextu proměny městských elit druhé poloviny 17. století. Sborník archivních prací 66 2016 č. 2 s. 259–325.

 • Fiala Michal – Županič Jan: Střelovec ze Střely [online]. [Cit. 19. 4. 2018]. Dostupné z: http://www.novanobilitas.eu/rod/strelovec-ze-strely

 • Županič Jan: Jezberovský z Olivé Hory (Oliuenbergu) [online]. [Cit. 23. 4. 2018]. Dostupné z: http://www.novanobilitas.eu/rod/jezberovsky-z-olive-hory-olivenbergu

 • Županič Jan: Losy z Losinthalu [online]. [Cit. 23. 4. 2018]. Dostupné z: http://www.novanobilitas.eu/rod/losy-z-losinthalu

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 54 54 3
PDF Downloads 44 44 4