The Illustrations of the Balzer and Rybička Families in Books Published Outside of Prague

Open access

Abstract

The article provides information on two families of engravers that were involved in book illustrations in Bohemia over a hundred years beginning in the 1760s. Jan Jiří Balzer and his brothers (František, Matyáš and Řehoř) and sons (Jan Karel and Antonín Karel) significantly contributed to the development of engraving craft and graphic art in Bohemia. His international business activities in the area of graphic arts are known. After the death of Jan Balzer, the engraving and printing workshop was managed by his wife Kateřina and the mentioned brother Řehoř. At the beginning of the 19th century, Balzer’s daughter married an engraver in Balzer’s workshop, Karel Rybička. Their son Josef, thus a grandson of Jan Balzer, subsequently became a significant steel engraver. Both families, of Balzer and Rybička, were engaged in book illustration. This work discusses their illustrations, realised fully by or in cooperation with publishing houses in various towns of the Austrian monarchy other than Prague as well as outside the monarchy. The graphs in the article show the frequency of these illustration activities in dependence on time for the families of both Balzer and Rybička (whose father could have been involved in the steel-engraving illustrations as well).

ABBILDUNGEN: PELCL, František Martin. Abbildungen Böhmischer und Mährischer Gelehrten und Künstler; nebst kurzen Nachrichten von ihren Leben. Prag: bey Wolfgang Gerle, Buchhändlern, 1773–1782. Knihopis č. 6963.

KNIHOPIS: TOBOLKA, Zdeněk Václav – HORÁK, František – WIŽĎÁLKOVÁ, Bedřiška. Knihopis českých a slovenských tisků od doby nejstarší do konce XVIII. století. Praha 1939–.

ŠPINAR 1997: ŠPINAR, Jindřich. Knihovna kláštera cisterciáků ve Zlaté Koruně: Nástin vývoje klášterní knihovny a pokus o její rekonstrukci. České Budějovice: Státní vědecká knihovna v Českých Budějovicích, 1997.

ŠTEFAN 2007: ŠTEFAN, Jan T. Numismatici na obrazech ze školy ve Zlaté Koruně. In: GAŽI, Martin (ed.). Klášter Zlatá Koruna. Dějiny – památky – lidé. České Budějovice: Národní památkový ústav, 2007, s. 593–609.

ŠTEFAN 2008: ŠTEFAN, Jan T. Knižní ilustrace rodiny Balzerů. Ostrava: MARQ, 2008.

ŠTEFAN 2016: ŠTEFAN Jan T. Knižní ilustrace rytců Karla a Josefa Rybičků. Ostrava: MARQ, 2016.

ŠTEFAN – ŠPINAR 1995: ŠTEFAN, Jan T. – ŠPINAR, Jindřich. K výstavě Jan Jiří Balzer. Knižní ilustrace a grafika druhé poloviny 18. století ve Zlaté koruně. In: Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska: sborník z 6. odborné konference Olomouc, 8.–9. října 1996. Brno: Sdružení knihoven ČR – SVK v Olomouci, 1997.

TOMAN 1947: TOMAN, Prokop. Nový slovník československých výtvarných umělců. I. díl: A–K. Praha: Rudolf Ryšavý, 1947.

TOMAN 1950: TOMAN, Prokop. Nový slovník československých výtvarných umělců. II. díl: L–Ž. Praha: Svaz československých výtvarných umělců, 1950.

VOIT 2006: VOIT, Petr. Encyklopedie knihy. Starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století. Praha: Libri, 2006.

VOLF 1922: VOLF, Josef. Z dějin cenzury mědirytu. Památky archeologické XXXIII, 1922, seš. 1 a 2, s. 164.

ZUMAN 1946: ZUMAN, František. Stav malířství, mědirytectví a tiskařství v Čechách r. 1787. Časopis přátel starožitností XLIX–L, 1941–1942 (1946), s. 88–91.

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 33 33 5
PDF Downloads 30 30 5