Analysis of the Covered Electrode Welding Process Stability on the Basis of Linear Regression Equation

Open access

Abstract

The article presents the process of production of coated electrodes and their welding properties. The factors concerning the welding properties and the currently applied method of assessing are given. The methodology of the testing based on the measuring and recording of instantaneous values of welding current and welding arc voltage is discussed. Algorithm for creation of reference data base of the expert system is shown, aiding the assessment of covered electrodes welding properties. The stability of voltage–current characteristics was discussed. Statistical factors of instantaneous values of welding current and welding arc voltage waveforms used for determining of welding process stability are presented. The results of coated electrodes welding properties are compared. The article presents the results of linear regression as well as the impact of the independent variables on the welding process performance. Finally the conclusions drawn from the research are given.

[1] J. Słania, Obiektywne metody oceny właściwości spawal-niczych źródeł prądu za pomocą komputerowego urządzenia do rejestracjii przetwarzania danych. Ogólne omówienie za-gadnienia, Biuletyn Instytutu Spawalnictwa 2-3 (1991).

[2] J. Słania, Obiektywna metoda oceny właściwości spawal-niczych źródeł energii zrobotyzowanego spawania elek-trycznego, Biuletyn Instytutu Spawalnictwa 4 (1992).

[3] B. Ślązak, J. Słania, Badania porównawcze elektrod otulonych wysokostopowych ERWS 19-9 L produkowanych przy zastosowaniu nowego szkła wodnego modyfikowanego tlenkiem litu, Biuletyn Instytutu Spawalnictwa 6 (2006).

[4] M. Węglowski, A. Kolasa, P. Cegielski, Ocena stabilności procesu ręcznego spawania łukowego elektrodami otulonymi, Przegląd Spawalnictwa 1 (2006).

[5] T. Węgrzyn, J. Piwnik, Low alloy welding with micro-jet cooling, Archives of Metallurgy and Materials 57(2), 1 (2012).

[6] T. Węgrzyn, R. Wieszała, Main Alloy Elements in Steel Weld Structures of Car Body, Archives of Metallurgy and Materials 57(1), 2 (2012).

[7] B.C. Sharma, Process Stability Evaluation of Basic Coated Manual Metal Arc Welding Electrodes, IE(I) Jurnal 86, March 2006.

[8] B. Ślązak, W. Malewski, A. Krysztafkiewicz, T. Jesionowski, Evaluation of welding electrode obtained from lithium oxide-modified water glass, Polish Jurnal of Chemical Technology 3 (2006).

[9] E. Dobaj, Maszynyi urządzenia spawalnicze, WNT, Warsza-wa 1994.

[10] J. Węgrzyn, Fizykai metalurgia spawania. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 1990.

[11] R.G. Lyons, Wprowadzenie do cyfrowego przetwarzania sygnałów. Wydawnictwo Komunikacjii Łączności, Warszawa 2006.

[12] R. Bracewell, Przekształcenie Fourierai jego zas-tosowanie, WNT, Warszawa 1965.

[13] M. Węglowski, A. Kolasa, P. Cegielski, Badania właściwości technologicznych spawalniczych zasilaczy inwer-torowych, Przegląd Spawalnictwa 9-10 (2006).

[14] M. Węglowski, Badania właściwości spawalniczych źródeł energii elektrycznejz wewnętrzną przemianą częstotli-wości, Rozprawa Doktorska, Politechnika Warszawska, 2008.

Archives of Metallurgy and Materials

The Journal of Institute of Metallurgy and Materials Science and Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Journal Information


IMPACT FACTOR 2016: 0.571
5-year IMPACT FACTOR: 0.776

CiteScore 2016: 0.85

SCImago Journal Rank (SJR) 2016: 0.347
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2016: 0.740

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 107 104 5
PDF Downloads 39 36 4