The Research of Properties of Experimental Ceramic Layers

Open access

Abstract

In the evaporative pattern casting process, the surface of a polystyrene pattern (Styrofoam) is coated with a ceramic layer. This ceramic layer, which coats the evaporative pattern, should have specific physiochemical properties including: resistance to thermal, chemical, and erosive activity of molten metal and proper permeability for gases which are produced by the evaporative polystyrene pattern. The article presents the research results of properties of experimentally selected ceramic layers applied on a polystyrene pattern in the evaporative pattern casting process.

[1] A. Balinski, The advanced oxygenation and adsorption modification of waste- dusts from standard moulding sands, Archives of Foundry Engineering 10, 2, 5-9 (2010).

[2] A. Balinski, E. Wisła-Walsh, Fly ash from hard coal combustion asaceramic base material of moulding sands, Polish Journal of Environmental Studies 14, 3A, 44 (2008).

[3] A. Gazda, Z. Zółkiewicz, Thermopysical Properties of Some Refractory Layers Used in Lost Foam Technology, TEKA 12, 2, 47-52 (2012).

[4] A. Karwinski, R. Haratym, Z. Zółkiewicz, Okreslenie mozliwosci zastosowania modeli zgazowywanych do wykonania odlewów precyzyjnych. MOTROL, 11, 97-103 (2009), Lublin. ISSN 1730-8658. PAN Lublin, Komisja Motoryzacjii Energetyki.

[5] A. Karwinski, Z. Zółkiewicz, Application of Modern Ecological Technology Lost Foam For The Implementation Of Machinery, TEKA 5, XIC, 91-99 (2011).

[6] A. Karwinski, Z. Zółkiewicz, Effect of temperature on the volume gas emissions, ECONTECHMOD 1, 2, 75-77 (2012), ISSN 2084-5715 PAN Lublin, Komisja Motoryzacji i Energetyki, Instytut Odlewnictwa Kraków.

[7] T. Pacyniak, The effect of refractory coating permeability on the Lost Foam Process. Archives of Foundry Engineering 8, 3, 199-204 (2008).

[8] J. Pielichowski, J.J. Sobczak, Z. Zółkiewicz, E. Hebda, A. Karwinski, Analiza termiczna polistyrenowego modelu odlewniczego. Transactions of the Foundry Research Institute 50, 1, 15-22 (2011).

[9] S. Pysz, A. Karwinski, E. Czekaj, An analysis of the technical state ofastater Rusing the hall efekt-part II, TEKA 9, 251-258 (2009).

[10] S. Pysz, Z. Zółkiewicz, R. Zuczek, M. Maniowski, Z. Sierant, M. Młynski, Badania symulacyjne warunków wypełnienia duzej wneki formy ciekłym metalem w technologii modeli zgazowywanych. Prace Instytutu Odlewnictwa 50, 3, 27-37 (2010).

[11] J. Wilk, Z. Zółkiewicz, Determination of optimum Technology in Respect of the Required Values of Casting Quality Parameters by Application of the Weighted Variables Metric. Materials Engineering 13, 3, 89 (2006).

[12] M. Zmudzinska, J. Faber, K. Perszewska, Z. Zółkiewicz, Z. Maniowsk i, Badania emisji produktów zgazowania modelu styropianowegowprocesie lost foam w aspekcie ochrony srodowiska. Transactions of the Foundry Research Institute 50, 1, 23-34 (2011).

[13] Z. Zółkiewicz, M. Zółkiewicz, Characteristic properties of materials for evaporative patterns. Archives of Foundry Engineering 10, 3, 289-292 (2010).

[14] Z. Zółkiewicz, A. Karwinski, Property Research Ceramic Layer, Archives of Foundry Engineering 12, 2, 91-94 (2012).

Archives of Metallurgy and Materials

The Journal of Institute of Metallurgy and Materials Science and Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Journal Information


IMPACT FACTOR 2016: 0.571
5-year IMPACT FACTOR: 0.776

CiteScore 2016: 0.85

SCImago Journal Rank (SJR) 2016: 0.347
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2016: 0.740

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 81 81 2
PDF Downloads 40 40 3