Application of Fast Fourier Transform (FFT) in the Analysis of a Welding Current Instantaneous Values Waveforms during Welding with a Covered Electrode

Open access

Abstract

The article presents the process of production of coated electrodes and their welding properties. The factors concerning the welding properties and the currently applied method of assessing are given. The methodology of the testing based on measuring and recording of instantaneous values of welding current and welding arc voltage is discussed. The article presents the application of Fast Fourier Transform (FFT) for the analysis of instantaneous values of welding current and welding arc voltage. The results of coated electrodes welding properties are compared. Finally the conclusions drawn from the research are presented.

[1] E. Tasak, A. Ziewiec, Spawalnosc Materiałów Konstrukcyjnych. Wydawnictwo JAK, Kraków 2009.

[2] E. Dobaj, Maszynyiurzadzenia spawalnicze. WNT,Warszawa 1998.

[3] M. Weglowski, A. Kolasa, P. Cegielski, Ocena stabilnosci procesu recznego spawania łukowego elektrodami otulonymi. Przeglad Spawalnictwa 1, 2006.

[4] B. Slazak, J. Słania, Badania porównawcze elektrod otulonych wysokostopowych ERWS 19-9 Lprodukowanych przy zastosowaniu nowego szkła wodnego modyfikowanego tlenkiem litu. Biuletyn Instytutu Spawalnictwa 6, 2006.

[5] T. Wegrzyn, J. Piwnik, Low alloy welding with micro-jet cooling, Archives of Metallurgy and Materials 2, 57, 1, (2012).

[6] T. Wegrzyn, R. Wieszała, Main Alloy Elements in Steel Weld Structures of Car Body, Archives of Metallurgy and Materials 1, 57, 2, (2012).

[7] K. Luksa, Diagnozowanie procesu spawania GMAze zwarciowym przenoszeniem metalu przez łuk. Przeglad Spawalnictwa 4-5, 2005.

[8] R.G. Lyons, Wprowadzenie do cyfrowego przetwarzania sygnałów, Wydawnictwo Komunikacjii Łacznosci, Warszawa 2006.

[9] R. Bracewell, Przekształcenie Fourieraijego zastosowanie, WNT, Warszawa 1965.

[10] J. Słania, Wykorzystanie transformacji Fourier’a do analizy procesu spawania metoda MAGłukiem impulsowym, Biuletyn Instytutu Spawalnictwa 1, 1997.

Archives of Metallurgy and Materials

The Journal of Institute of Metallurgy and Materials Science and Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Journal Information


IMPACT FACTOR 2016: 0.571
5-year IMPACT FACTOR: 0.776

CiteScore 2016: 0.85

SCImago Journal Rank (SJR) 2016: 0.347
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2016: 0.740

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 200 199 11
PDF Downloads 101 100 7