Selected Problems from the High-Carbon Steel Wire Drawing Theory and Technology

Open access

Abstract

Use of computer programs based on finite element methods for simulations of plastic working processes allows for their wider analysis.

The theoretical studies presented in the paper, carried out using Drawing 2D, a specialized software application for modelling of the multi-stage drawing process, and their experimental verification have enabled a comprehensive analysis of many problems related to high-carbon steel wire drawing to be made, such as: drawing under hydrodynamic lubrication conditions, drawing with a change in the deformation direction, drawing with small final reductions, and high-speed drawing.

[1] A. Milenin, Program komputerowy Drawing 2D - narzedzie do analizy procesów technologicznych ciagnienia drutówwwielu ciagach. Hutnik - Wiadomosci Hutnicze 2, 100-103 (2005).

[2] A. Miljenin, H. Dyja, Z. Muskalski, Analiz s pomoshchju metoda koniechnykh elementov processa volochenia prowołokisizmenieniem naprawlenija wołoczenia miezdu prowodami. Tematiczeskij sbornik naucznych trudow, Sowierszenstwowanije processowioborudowanija obrabotki dawleniemwmetalurgiiimaszinostrojenii, Ministerstwo obrazowanijainauki Ukrainy, Donbaskaja Gosudarstwiennaja Maszinostroitelnaja Akademija, Kramatorsk, 58-64 (2003).

[3] Z. Muskalski, Analiza wpływu kierunku ciagnienia drutów na ich wytrzymałosc zmeczeniowaitrwałosc zmeczeniowa lin stalowych. Politechnika Czestochowska, Prace Naukowe Wydziału Inzynierii Procesowej, Materiałoweji Fizyki Stosowanej, Seria Metalurgia, nr 43, Czestochowa 2004.

[4] A. Markov, Ovariacionnych principachwteorii plastichnosti. Prikladnaja matematikaimekhanika 11, 333 (1947).

[5] A.N. Levanovi in., Kontaktnoje trenijewprocessach obrabotki metallow dawlenijem. Metalurgija, s. 416, Moskwa 1976.

[6] Z. Muskalski, Wpływ przeróbki plastycznej drutów na siłe zrywajaca Itrwałosc zmeczeniowa stalowych lin górniczych. Główny Instytut Górnictwa, Katowice, 1998, (praca doktorska).

[7] Z. Muskalski, Wybrane zagadnieniazteoriiitechnologii ciagnienia drutów ze stali wysokoweglowych. Wydawnictwo WIPMi FS, Politechniki Czestochowskiej, Seria Monografie, nr 14, Czestochowa 2011.

[8] Z. Muskalski, Analiza wpływu kierunku ciagnienia drutów na ich wytrzymałosc zmeczeniowaitrwałosc zmeczeniowa lin stalowych. Politechnika Czestochowska, Prace Naukowe Wydziału Inzynierii Procesowej, Materiałoweji Fizyki Stosowanej, Seria Metalurgia, nr 43, Czestochowa 2004.

[9] J. Łuksza, Elementy ciagarstwa, Uczelniane wydawnictwa naukowo - dydaktyczne AGH, Kraków 2001.

[10] H. Bühler, P.J. Kreher, Beitrag zur Frage der Eigenspannungen in gezogenen Stahldrähten. Draht 8, 531-537 (1968).

[11] Z. Muskalski, Wpływ warunków tarcia na naprezenia własne pierwszego rodzaju,wdrutach ze stali wysokoweglowej, ciagnionychzmałymi gniotami koncowymi. Rudy i i Metale Niezelazne 11, 729-732 (2009).

[12] Z. Muskalski, Wpływ małych gniotów koncowych oraz warunków tarcia na naprezenia własne Irodzajuwdrutach ze stali wysokoweglowej. Hutnik - Wiadomosci Hutnicze 9, 511-513 (2010).

[13] J.W. Pilarczyk, Analiza przyczyn zmian własnosci drutów ciagnionych konwencjonalnieiw ciagadłach cisnieniowych. Wydawnictwa Politechniki Czestochowskiej, Seria Monografie, Monografia Nr 39, 1996.

[14] T. Lamber, J. Wojnarowski, Mechanical methodos of determination the internal stresses for steel wires. Scientific Notes of Silesian Univesity, Seria: Hutnictwo, 1971, pp. 3-16.

[15] M. Schneider, Ciagarstwo, WGH, Katowice, 1961.

[16] Z. Steininger, Czynniki wpływajace na powstanie struktury bezpostaciowego martenzytuwdrucie stalowym wskutek tarcia. Archiwum Hutnictwa 15, 2, 176 (1970).

[17] R.B. Krasilshchikov, Nagriev pri kholodnom volochenii provoloki. Mietallurgizdat, Moskva 1962.

Archives of Metallurgy and Materials

The Journal of Institute of Metallurgy and Materials Science and Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Journal Information


IMPACT FACTOR 2016: 0.571
5-year IMPACT FACTOR: 0.776

CiteScore 2016: 0.85

SCImago Journal Rank (SJR) 2016: 0.347
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2016: 0.740

Cited By

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 170 170 33
PDF Downloads 74 74 13