School Choice and Vocational Guidance for Schoolchildren With Chronic Diseases and Other Health Problems

Open access

Školsko i profesionalno usmjeravanje učenika s kroničnim bolestima i drugim poremećajima zdravlja

Osim praćenja rasta, razvoja i zdravstvenog stanja učenika tijekom školovanja, liječnik školske medicine razmišlja i o njihovu profesionalnom razvoju. Posebnu pozornost zahtijevaju učenici s kroničnim bolestima, kojih je prema istraživanjima 10 % do 15 %. Prije izbora zanimanja potrebno je upoznati roditelje i učenike s ograničenjima koja proizlaze iz prirode bolesti ili stanja. To omogućuje učenicima da razviju interes za zanimanja za koja nemaju kontraindikaciju. Sistematski pregled u osmom razredu osnovne škole procjena je učenikovih psihofizičkih sposobnosti za nastavak srednjoškolskog obrazovanja. Tijekom pregleda provodi se profesionalno informiranje za sve učenike. Učenici s kroničnim bolestima, teškoćama u razvoju i drugim poremećajima zdravlja upućuju se na profesionalno usmjeravanje. Cilj ovog rada bio je prikaz razloga upućivanja na školsko i profesionalno usmjeravanje učenika osmih razreda, deset osnovnih škola iz Varaždinske županije, u razdoblju od školske godine 1998./99. do 2007./08. Od ukupno 4939 pregledanih učenika, na profesionalno usmjeravanje bilo je upućeno njih 458 (9,3 %). Najčešći razlozi upućivanja bili su bolesti i stanja iz skupine duševnih poremećaja i poremećaja ponašanja, sa zastupljenošću od 41,3 %. Preporuke stručnog tima za profesionalno usmjeravanje za daljnje školovanje nije slijedilo 10,5 % učenika. Za učenike s kroničnim bolestima i drugim poremećajima zdravlja bilo bi potrebno osigurati dovoljan broj upisnih mjesta u srednjim školama te kontinuirano pratiti njihov profesionalni razvoj radi intervencije u slučaju potrebe promjene škole i uvida u ishod obrazovanja. To bi se postiglo koordiniranim radom školskih liječnika, timova za profesionalno usmjeravanje, srednjih škola i županijskih upravnih odjela za prosvjetu, kulturu i šport.

Parmentier-Beloux M. Médecine D'orientation Scolaire Et Professionnelle. Paris: Masson & Cie Editeurs; 1963.

Vukadinović Đ. Priručnik za medicinu školske i profesionalne orijentacije. Zagreb: RSIZ za zapošljavanje; 1974.

Mašović F. Školska i profesionalna orijentacija u radu školskog liječnika. U: Zbornik radova I. Kongresa liječnika školske medicine Jugoslavije; 5.-8. studenoga 1980.; Zagreb, Hrvatska. Zadar: Narodni list; 1982. str. 156-60.

Plan i program mjera zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja. Narodne novine 126/2006 [pristup 1. prosinca 2009.]. Dostupno na http://narodne-novine.nn.hr/default.aspx

Bagić P, Donadini M. Uloga školskog liječnika u profesionalnoj orijentaciji. U: Zbornik radova I. Kongresa liječnika školske medicine Jugoslavije; 5.-8. studenoga 1980.; Zagreb, Hrvatska. Zadar: Narodni list; 1982. str. 165-7.

The European Commission. Organisation for economic cooperation and development (OECD). Career guidance. A handbook for policy makers 2004. [pristup 1. prosinca 2009.]. Dostupno na http://www.oecd.org/dataoecd/53/53/34060761.pdf

Creed PA, Patton W, Prideaux LA. Predicting change over time in career planning and career exploration for high school students. J Adolesc 2007;30:377-92.

Majski Cesarec S, Lančić F. Profesionalna orijentacija kronično bolesnog djeteta. U: Zbornik sažetaka III. hrvatski kongres školske i sveučilišne medicine; 5.-7. travnja 2001.; Zagreb, Hrvatska. Zagreb: Hrvatsko društvo za školsku i sveučilišnu medicinu Hrvatskog liječničkog zbora; 2001. Sažetak str. 36.

Jureša V, Lančić F. Školska i profesionalna orijentacija učenika s kroničnim bolestima i poremećajima zdravlja. Pediatria Croat 2002;46:175-81.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa (MZOŠ). Odluka o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u srednje škole u školskoj godini 2007./2008. [pristup 1. prosinca 2009.]. Dostupno na http://public.mzos.hr/Default.aspx?art=7714&sec=2857

Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ). Međunarodna klasifikacija bolesti i srodnih zdravstvenih problema (Deseta revizija). Svezak 1. Zagreb: Medicinska naklada; 1994.

Pravilnik o osnovno školskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju NN 23/1991 [pristup 2. studenog 2009.]. Dostupno na: http://narodnenovine.nn.hr/clanci/sluzbeni/254310.html

Decisions Without Direction Career Guidance and Decision-Making Among American Youth. Conducted for Ferris State University's Career Institute for Education and Workforce Development, in partnership with the National Association of Manufacturers, the Precision Metalforming Association Educational Foundation and the Associated Equipment Distributors Foundation May 2002. [pristup 6. prosinca 2009.]. Dostupno na: http://www.eric.ed.gov/ERICDocs/data/ericdocs2sql/content_storage_01/0000019b/80/1a/25/77.pdf

Švel I, Grgurić J. Zdravstvena zaštita kronično bolesnog djeteta. Zagreb: Barbat d.o.o.; 1998.

Bremberg S, Andersson R. Medical vocational guidance for adolescents - is it effective? Acta Paediatr 1992;81:253-6.

Lovše-Perger E, Pehnec S. Prispevek šolske medicine pri oblikovanju poklicne kariere. U: Zbornik prispevkov Prvi kongres šolske in visokošolske medicine Slovenije, Šolar in student v svojem okolju; 4.-5. lipnja 1993.; Radenci, Slovenija. Ljubljana: Inštitut za varovanje zdravja; 1994. str. 67-71.

Matijašević M, Burić-Modričan J, Malović-Bolf M, Traven M. Rad školske medicine u Rijeci na prevenciji pogrešnog izbora zanimanja. U: Zbornik radova I. simpozija liječnika školske i univerzitetske medicine Jugoslavije; 6.-8. studenoga 1986.; Zagreb, Hrvatska. Zagreb: Udruženje liječnika školske i univerzitetske medicine Jugoslavije; 1986. str. 297-301.

Lančić F, Majski-Cesarec S. Mjesto i uloga specijaliste školske medicine u školskoj i profesionalnoj orijentaciji učenika s kroničnim bolestima. U: Zbornik sažetaka III. hrvatskog kongresa školske i sveučilišne medicine; 5.-7. travnja 2001.; Zagreb, Hrvatska. Zagreb: Hrvatsko društvo za školsku i sveučilišnu medicinu Hrvatskog liječničkog zbora; 2001. Sažetak str. 37.

Hodžić S, Malčić I, Hodžić D. Utjecaj alkohola na pojavu fetopatija. Pediatria Croat 1997;41:1-9.

Cole BL. Assessment of inherited colour vision defects in clinical practice. Clin Exp Optom 2007;90:157-75.

Cumberland P, Rahi JS, Peckham CS. Impact of congenital colour vision defects on occupation. Arch Dis Child 2005;90:906-8.

Radon K. To be or not to be: Light at the end of the tunnel of career counseling for atopics. Am J Respir Crit Care Med 2008;177:806-7.

Decaro JJ, Mudgett-Decaro PA, Dowaliby F. Attitudes toward occupations for deaf youth in Sweden. Am Ann Deaf 2001;146:51-9.

Punch R, Creed PA, Hyde MB. Career barriers perceived by hard of hearing adolescents: Implications for practice from a mixed-methods study. J Deaf Stud Deaf Educ 2006;11:224-37.

Council of the European Union. Draft Joint Employment Report 2004/2005. [pristup 20.11.2009.]. Dostupno na: http://register.consilium.eu.int/pdf/en/05/st07/st07010.en05.pdf

Hrvatski zavod za zapošljavanje (područna služba Bjelovar, Čakovec, Križevci, Varaždin, Virovitica). Kamo nakon osnovne škole? Mogućnosti zapošljavanja na području Bjelovarsko-bilogorske, Koprivničko- križevačke, Međimurske, Varaždinske i Virovitičko-podravske županije [pristup 29.11.2009.]. Dostupno na: http://www.hzz.hr/docslike/brosura_sjeverozapadna.pdf

Van Esbroeck R, Palladino Schultheiss D, Trusty J, Gore P. Introduction to the special issue: an international partnership in vocational psychology and career guidance practice. Int J Educ Vocat Guidance 2009;9:69-74.

Majski-Cesarec S. Profesionalna orijentacija u novim tehnologijama. Rad i sigurnost 2003;7:181-98.

Archives of Industrial Hygiene and Toxicology

The Journal of Institute for Medical Research and Occupational Health

Journal Information


IMPACT FACTOR 2017: 1.117
5-year IMPACT FACTOR: 1.335CiteScore 2017: 1.24

SCImago Journal Rank (SJR) 2017: 0.341
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2017: 0.494

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 161 138 6
PDF Downloads 65 59 4